Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
990
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ocena opisowa w nauczaniu zintegrowanym

Z oceną opisową zaczęłam pracować od 1992 roku, kiedy objęłam po raz kolejny pierwszą klasę i podjęłam pracę nowym systemem nauczania integralnego. System ten zakłada nie tylko integrację treści nauczania, ale także ocenianie dzieci w formie opisu słownego lub pisemnego.

Początki były trudne nie tylko dla mnie, ale także dla rodziców. Ja uczyłam się w zwięzły sposób komunikować rodzicom bieżące osiągnięcia i niepowodzenia uczniów. Rodzice przyzwyczajeni do systemu ocen z trudem przestawiali się na inną formę sprawdzania i oceniania ich dzieci. Nie należała do rzadkości prośba, by opis podsumować oceną tak jak to było dawniej. Wiele wysiłku i pracy kosztowało mnie przekonanie rodziców do nowego systemu ocen. Dopiero kilkuletnia praktyka definitywnie rozwiązała ich dylematy. Obecnie są zadowoleni z tak prowadzonej oceny dziecka, gdyż umożliwia ona daleko posuniętą indywidualizację umiejętności i stopnia opanowania wiedzy. Daje wgląd w prawdziwe potrzeby dziecka i sfery gdzie oczekuje ono pomocy i wsparcia. Rzetelnie prowadzona ocena cząstkowa i końcowa pozwala na uniknięcie sytuacji, gdzie pewne partie materiału nie są przez dziecko rozumiane i opanowane.

Również dla mnie w miarę upływu czasu, zdobywając odpowiednią wiedzę i doświadczenie praca ta stała się łatwiejszą. Na początku metodą prób i błędów dochodziłam do sposobu wyrażania oceny. Były chmurki, kwiatki, kolorowe serduszka, ale to nadal była jakaś skala ocen podobna do tradycyjnej. Po wielu doświadczeniach doszłam do wniosku, że zmieniając sposób oceniania, należy również zmienić proces kształcenia oraz metodykę realizacji różnorodnych treści programowych. Nauczyciel nie ustosunkowuje się do błędów ucznia, lecz do tego jak on sobie poradził z nimi po dokonaniu samokontroli lub otrzymaniu informacji od nauczyciela. Naturalnie należy, gdy jest taka potrzeba, zwrócić uczniowi negatywną uwagę, ale ta uwaga ma charakter wskazówki, która stanowi element pozytywnie wzmacniający, uzmysławiający jednocześnie jego możliwości i braki. Nauczyciel prowadząc ucznia przez "nowo odkrywaną wiedzę" powinien stosować takie metody, które nie tylko posłużą w konsekwencji do ocenienia, ale także pozwolą na bieżąco obserwować rozwój umiejętności dziecka, jego zaangażowanie i wysiłki.

W kryteriach oceny staram się uwzględniać psychikę dziecka, jego możliwości, pomysły, zaangażowanie, jego indywidualny tok pracy, mocna i słabe strony. Staram się chwalić ucznia za to, co zrobił dobrze, za wysiłek, równocześnie umożliwiając mu poprawienie błędów, zachęcając do dalszej stopniowo trudniejszej pracy. Ogromna rolę spełnia ocena opisowa w danym momencie wykonywania pracy dziecka. Jest ona często związana z nagradzaniem go. Nie mam tu na myśli materialnych nagród, lecz te, które angażują wszystkie dzieci w klasie. Są to oklaski, zaśpiewanie ulubionego fragmentu piosenki itp. Taka forma oceny jest niezwykle lubiana przez dzieci, gdyż w wspaniały sposób buduje motywacje do pracy, a równocześnie spełnia rolę wychowawczą integrującą zespół.

Wyeliminowanie stopni pozwoliło na przeobrażenie świadomości dzieci o nauce. Obecnie dzieci nie uczą się dla stopni, lecz dla samych siebie. Uczniowie mojej klasy starają się zrozumieć, że ich wysiłki i osiągnięcia są dostrzeżone, ale nie zawsze muszą być nagradzane, bo zdobywanie wiedzy jest już nagrodą samą w sobie.


REKLAMA

Różnorodność formułowania ocen jest praktycznie nieograniczona. Każdy nauczyciel, jest w stanie stworzyć ich tyle, ile liczy dzieci jego klasa, przyjmując zasadę, że każde dziecko jest inne. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzieci uczą się na tyle na ile ich poziom rozwoju pozwala, a ja nie muszę klasyfikować ich według sztywnej skali ocen. Uważam, że w nauczaniu zintegrowanym wprowadzenie oceny opisowej jest jak najbardziej trafne i pożyteczne dla obu stron.

Oto przykład oceny końcowo-rocznej klasy drugiej mojego ucznia

Rozwój intelektualny - Michał

Czyta wyraziście, płynnie z właściwą intonacją i ze zrozumieniem każdy tekst. Bardzo dobrze układa ustną i pisemną kilkuzdaniową wypowiedź. Wspaniale wyodrębnia w tekście literackim postacie i wydarzenia. Potrafi wyciągać trafne wnioski z przeczytanego tekstu. Zawsze uważnie słucha poleceń i wypowiedzi innych. Nie zawsze pismo jest staranne. Ze słuchu pisze z nielicznymi błędami ortograficznymi. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle w pamięci dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100. Przelicza liczby do 1000. Wspaniale rozwiązuje i przekształca proste i złożone zadanie tekstowe. Bardzo dobrze zna tabliczkę mnożenia. Jego wiadomości matematyczne wykraczają poza program klasy drugiej. Bardzo dobrze rozróżnia podstawowe ekosystemy, zna ich cechy i mieszkańców. Dba o estetykę prac plastycznych i technicznych. Rytmicznie i melodyjnie śpiewa piosenki. Chętnie uczestniczy w zespołowych formach aktywności rekreacyjno - sportowej.

Rozwój społeczno-emocjonalny Michała

Michał jest życzliwym, odważnym ambitnym i kulturalnym dzieckiem. Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Chętnie wykonuje prace dodatkowe na rzecz klasy i szkoły. Sumiennie i dokładnie wypełnia swoje obowiązki. Pracując w grupie potrafi zgodnie współdziałać. Chętnie pomaga innym. Nawiązuje przyjazne stosunki z rówieśnikami. Może być wzorem do naśladowania.

mgr Beata Żądło
ZSOiI nr 2, Szkoła Podstawowa nr 151 w Krakowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 94 gości

reklama