Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9489
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kreowanie wizerunku szkoły

Zmiany ustrojowe po 1990 roku szeroko wpisały się w organizacje życia publicznego, sektora prywatnego jak również funkcjonowanie wielu instytucji, w tym oświatowych. Każda placówka związana ze świadczeniem usług edukacyjnych stanęła w obliczu zmian na rynku krajowym, w tym dużej konkurencji na rynku oświatowym. Zgodnie z zasadami konkurencji, każdy uczestnik na rynku, dążąc do realizacji swoich interesów stara się przedstawić ofertę korzystniejszą od innych. Również szkoła uczestniczy w tym procesie. Podlega zasadom rywalizacji o klienta, którym jest uczeń oraz świadomie tworzy pozytywny obraz placówki na tle innych instytucji oświatowych. Szkoła podobnie jak sprawnie działające przedsiębiorstwo dba jakość swoich usług i podejmuje działania na rzecz promocji. Szeroki wachlarz usług kształcenia, atrakcyjność ofert pracy oraz możliwość migracji stały się motorem zmian w świadomości społeczeństwa.


REKLAMA

W świetle zmian systemowych czynniki te odgrywają ważną rolę w kształtowaniu roli edukacji społeczeństwa. Mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia oraz zmiany wynikające na rynku oświatowym, system oświaty w Polsce reguluje przepisy dotyczące edukacji. Prawo oświatowe zapewnia "realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju..." . W trosce o rozwój ucznia wzbogacana jest o baza edukacyjna szkoły, dobierana odpowiednia kadra pedagogiczna, stwarzane

są koła zainteresowań oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne poszerzające wiadomości oraz rozwijające umiejętności uczniów. Jednak najlepiej funkcjonująca szkoła nie może zatrzymać się na wypracowanym poziomie. Musi podnosić standardy jakości pracy, poszerzać ofertę edukacyjną szkoły. Wszelkie zjawiska związane z transformacją ustrojową, powstanie wolnego rynku uwolniły szeroko pojętą konkurencje, zjawisko niżu demograficznego oraz zmiany w zachowaniach społeczeństwa, mające na celu potrzebę rozwoju wpływają na szeroki zakres usług świadczonych przez szkołę. Konkurencja o ucznia uczyniła rodziców i dzieci poważnymi klientami. Świadomość ważnej roli rodziców w podejmowaniu decyzji

w wyborze szkoły dla swoich dzieci czyni ich i dzieci głównymi odbiorcami działań zachęcających do wyboru szkoły. Planowanie kierunku kształcenia, dalszej kariery zawodowej jest często trudnym zadaniem dla młodych ludzi i ich opiekunów, dlatego też wszelkie działania realizowane przez szkołę mają ogromne znaczenie nie tylko dla młodzieży ale i z punktu funkcjonowania placówki. Systematyczna analiza liczebności uczniów

w danym roku kształcenia w szkołach podstawowych oraz gimnazjach oraz zjawisko niżu demograficznego pozwala na zaplanowanie planu pracy szkoły. Analiza ofert rynku edukacyjnego oraz analiza popytu i podaży na rynku pracy pozwala szkołom ponadgimnazjalnym na organizację pracy i dobór kierunków kształcenia. Dobry dyrektor, który tworzy wizje szkoły i dba rozwój swojej placówki wie, że ważnym elementem dla istnienia szkoły jest jej pozytywny wizerunek. Umiejętność promowania i tworzenia wizerunku w środowisku lokalnym winna być jedną z cech jednostki zarządzającej placówką. Świadome działania kreujące pozytywny obraz placówki wchodzą w zakres public relations, co oznacza wszelkie działania informacyjne i propagandowe mające na celu stworzenie

w środowisku pozytywnego wizerunku instytucji lub osoby. Stworzenie pozytywnego obrazu placówki wymaga długiego procesu działań na różnych płaszczyznach organizacji pracy szkoły. Grupą docelową w przypadku działań PR w szkole są uczniowie i ich rodzice. Tworzony wizerunek placówki ma zainteresować potencjalnego klienta (ucznia) do zainteresowania a następnie do wyboru szkoły. Na obraz, który kształtuje świadomość społeczną składa się wiele elementów, w tym renoma placówki, profesjonalizm organizacyjny, udział w ważnych akcjach społecznych, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Proces zarządzania organem powierzony jest dyrektorowi. Odpowiada on za pracę wewnątrz szkoły, jakość spójnych działań zespołu nauczycieli jak również komunikacje ze środowiskiem lokalnym. Osiągnięcie sukcesu leży w rękach dyrektora i zespołu jego współpracowników. Przygotowanie merytoryczne, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość to jedne z podstawowych cech nauczyciela. Stworzenie zespołu świadomego roli w procesie tworzenia wizerunku szkoły wymaga kreatywności, inicjatywy i ciągłego doskonalenia. Plan rozwoju szkoły wymaga od nauczyciela gotowości w realizacji zadań statutowych szkoły jak również dodatkowej aktywności na rzecz rozwoju ucznia i jakości pracy szkoły.


REKLAMA

Nauczyciel podejmuje świadome działania z zakresu dydaktyki, opieki i wychowania. Dyrektor szkoły oraz wiele instytucji lokalnych, samorządowych i innych wzmacniają edukacyjną rolę nauczyciela. Wszelkie działania grona pedagogicznego mają zasadnicze znaczenie nie tylko z punktu rozwoju ucznia, co jest priorytetem ale również ważne dla dalszych losów placówki oświatowej. W społeczeństwie, a głównie w środowisku lokalnym pozytywny wizerunek instytucji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów bieżących oraz strategicznych. Sprzymierzeńcem w osiągnięciu celu stają się środki masowego przekazu. Informacja staje się jedną z podstawowych zadań i funkcji mediów w społeczeństwie. Zadaniem jej jest dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie. Ułatwia ona wprowadzenie innowacji, adaptacji i rozwoju.

Ważne dla jakości komunikacji jest rzetelna informacja. Nie należy obawiać się chwilowych niepowodzeń czy niekorzystnych w danym momencie informacji. Chwilowa słabość czy nieprzychylna informacja ma stać się motorem w rozwiązywaniu trudności i w budowaniu odpowiedzialnej i wiarygodnej placówki. Powyższe funkcje realizowane są w odniesieniu do środowiska zewnętrznego jak i wewnętrznego. Działania public relations skierowane na nauczycieli, pracowników administracyjnych, obejmuje środowisko wewnętrzne i koncentrują się na budowaniu ich relacji ze szkołą. Pozwalają na stworzeniu odpowiedzialności za wizerunek instytucji oraz przynależności pracowników do danej placówki oświatowej. Harmonijna współpraca zespołu pracowników na rzecz realizacji jej celów wymaga stosowania szerokiej informacji wewnętrznej dotyczącej planów i zamierzonych działań, zrealizowanych projektów. Na jakość pracy zespołu ważny wpływ ma organizacja wspólnych zadań integrujących wszystkich pracowników. Jest to tzw. marketing wewnętrzny, którego celem jest nie tylko mobilizowanie nauczycieli do podnoszenia własnych kwalifikacji ale również do podnoszenia jakości działalności macierzystej placówki.

W odniesieniu do środowiska zewnętrznego działania public relations obejmują:

 • tworzenie pozytywnego wizerunku placówki
 • kształtowanie w świadomości społeczeństwa roli placówki
 • zaspakajanie potrzeb społeczeństwa
 • pozyskiwanie sojuszników, sprzymierzeńców.

  Zarządzanie placówką oświatową jest złożonym procesem. W procesie tym najwyższą wartością jest uczeń. To z myślą o nim szkoła dokonuje wielu zmian, podąża zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności, wkraczają na ścieżkę awansu zawodowego. Podejmują inicjatywy pozwalające na wszechstronny rozwój ucznia. Współpracują z wieloma organizacjami, które wspierają szkołę w realizacji zadań statutowych. Dyrektor placówki oświatowej odpowiada za sprawną organizacje pracy szkoły, organizuje warunki pracy dla uczniów i nauczycieli. Współpracuje z rodzicami. Obserwuje i dokonuje analizy wszelkich zmian na rynku oświatowym. Wdraża nowe rozwiązania. Świadczy usługi na rzecz społeczności lokalnej. Dba o jakość komunikacji w placówce oświatowej oraz w środowisku w którym funkcjonuje. Odpowiada za sukces ucznia, nauczyciela i szkoły. Monitoruje i zaspakaja potrzeby uczniów i rodziców, realizuje oczekiwania społeczeństwa, tworzy pozytywny wizerunek placówki oświatowej. Promuje szkołę w środowisku lokalnym. Twórcze pomysły, innowacyjne rozwiązania w placówce oświatowej oraz znajomość zależności szkoły a środowiska lokalnego, jak również wdrażanie zasad public relations zapewni szkole godne miejsce na rynku edukacyjnym.

  Anna Górecka
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
  w Łowiczu


 • Zaświadczenie online  numer online: 87 gości

  reklama