Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
9065
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zblokowane zajęcia edukacyjne w terenie

Wychodząc naprzeciw uatrakcyjnieniu zajęć szkolnych, sprawdzenia w praktyce zdobytych wiadomości oraz łączenia określonych tematów w bloki edukacyjne, w Głogowie prowadzone są w terenie skorelowane zajęcia edukacyjne z historii, biologii i rekreacji fizycznej.
W każdej miejscowości znajdą się ciekawe miejsca, gdzie można zastosować taką formę edukacji i przeprowadzić zajęcia łączone w bloki tematyczne z kilku przedmiotów, np. języka polskiego, przyrody, geografii, wychowania fizycznego. Można też zastosować formę wycieczek czyli wyjazdów poza obręb szkolny w ciekawe miejsca historyczne lub krajobrazowe. Lecz najbardziej wskazaną formą edukacji w terenie jest poznanie najbliższej okolicy, bez nakładów finansowych i innych czynności organizacyjnych związanych z wyjazdami.
Świetnie sprawdziły się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie, gdzie połączono naukę poprawnej ortografii z zajęciami wychowania fizycznego. Język polski tym bardziej matematykę można z powodzeniem i w atrakcyjnej formie połączyć z rywalizacją sportową.
Edukacja w tej zabawowej formie, jest bardzo atrakcyjna i ciekawa, angażująca naszych wychowanków do pracy zespołowej, rozwija współdziałanie, kreatywność a uczniowie odruchowo opanowują w większym stopniu określone zasady czy wiadomości.
Wyjście poza teren szkolny już jest atrakcją i w typowym klasowo-lekcyjnym systemie jest urozmaiceniem w sposobie realizacji programów nauczania. Przebywanie na świeżym powietrzu, ruch w postaci spaceru czy zabawy rekreacyjnej, jest jak najbardziej wskazany dla uczniów na każdym etapie edukacji. Bloki tematyczne są już stosowane w wprowadzonej nowej podstawie programowej i szeroko stosowane na świecie, taka tendencja jest przyszłością w edukacji.


REKLAMA

Scenariusz zajęć:
Tematyka: biologia - flora parku, historia - park jako miejsce historyczne w Głogowie, rekreacja fizyczna - forma ruchu w postaci marszu i truchtu, zabawowe ćwiczenia w parach
Przeznaczenie:dzieci i młodzież II i III etapu edukacji
Miejsce: Park Południowy w Głogowie
Cele:sprawdzenie w praktyce encyklopedycznych wiadomości z biologii, wykształcenie nawyków zachowania się w miejscach publicznych, szacunek do przyrody i miejsc historycznych, kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego, zabawa i ruch w terenie, poznanie walorów turystycznych naszego miasta, propagowanie aktywnego prozdrowotnego stylu życia
Uwagi: wskazany ubiór turystyczno-sportowy
Czas: 1,5 - 2 h

Program
1. Przywitanie uczestników
- przekazanie celów spotkania: organizacyjna strona zajęć, zachowanie bezpieczeństwa
2. Marsz ścieżką przyrodniczą
- rozpoznawanie określonego drzewostanu, krzewów i kwitów w parku
- gatunki i właściwości drzew: kora, liście, nasiona, wysokość, przydatność przemysłowa
- zwrócenie uwagi na bardzo rzadkie gatunki drzew i roślin np. platany, wiązy
- zachowanie się w parkach: zachowanie bezpieczeństwa, ciszy, porządku i czystości
3. Przejście w pobliżu obelisku w centrum parku
- rys historyczny miasta Głogowa: pierwsze wzmianki o założeniu, miejsce parku - były (cmentarz), dawni mieszkańcy miasta, losy miasta podczas II wojny światowej
- zachowanie się w miejscach historycznych
4. Zabawowe formy ruchu
- trucht wyznaczona trasą z pokonywaniem naturalnych przeszkód terenowych
- rozciągające ćwiczenia ogólnorozwojowe
- ćwiczenia z wykorzystaniem drzew
- zabawowe formy ćwiczeń w parach z partnerem
5. Przejście szlakiem turystycznym do parku przy ul. Budowlanych
- turystyczne walory naszego miasta, szlaki turystyczne: historyczne, piesze i rowerowe
6. Zbiórka i nad stawem, podsumowanie i pożegnanie

Wnioski:
- wspaniała forma nowoczesnej edukacji, bardzo efektywna i pożądana przez młodzież.
- grupy nie mogą być zbyt liczne, najlepiej z jednego poziomu kształcenia
- przekazywane wiadomości muszą być zwarte, treściwe, krótkie charakterystyki
- wskazana jest forma pytań skierowanych do młodzieży i rozwijania zagadnienia
- pożądane ciekawostki, porównania tak aby zaabsorbować uwagę młodzieży
- zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, odpowiednio dobrany teren do nauki i zabaw
- zabawy ruchowe najlepiej przeprowadzić bez rywalizacji angażujące wszystkich uczestników (nie wskazane gry z użyciem piłek)
Połączona edukacja to przyszłość w oświacie, uatrakcyjnienie zajęć w formie praktycznego kontaktu z przyrodą, historią, kulturą, sportem, wyjście poza stereotypy lekcyjne pomoże nam pedagogom nauczać i wychowywać młodzież.
Wskazane zajęcia mogą odbywać się wg nowej podstawy programowej w systemie fakultatywnym, grupy można dobierać w międzyoddziałowe, międzyrocznikowe i międzyszkolne grupy.
Wspólna nauka i zabawa integruje naszych podopiecznych, uczy szacunku do natury, naszej historii, poszanowania i rozwijania języka ojczystego. Zajęcia tego typu cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, uczniowie chętnie uczestniczyły w zajęciach a nauczyciele i wychowawcy również przychylnie wyrażali się o tej edukacyjnej inicjatywie. Wspólna praca nauczycieli języka polskiego, historii, biologii i wychowania fizycznego w Głogowie, dała nam - pedagogom olbrzymią satysfakcję.

ilustracja

ilustracja

Tadeusz Karpowicz
Ośrodek Doskonalenia Metodycznego
w Głogowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 88 gości

reklama