Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8945
rok szkolny
2011/2012

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Specyfika pracy w internacie

Internat jest specyficzną placówką opiekuńczo- wychowawczą, przede wszystkim ze względu na mieszkającą w niej młodzież, pochodzącą z różnych środowisk społecznych i różnych części województwa, jak i kraju.

Moje czynności wykonywane codzienne to przede wszystkim omówienie ze wszystkimi obecnymi wychowankami dnia spędzonego w szkole (oceny, zadania domowe, zakres materiału do nauki własnej, sprawdzanie zeszytów, odpytywanie z wyuczonego materiału, pomoc w odrabianiu prac domowych). Jak się okazuje, jest to bardzo ważna czynność wychowawcy, gdyż wiele wychowanków wykazuje często objawy niesystematyczności czy też wręcz niechęci do obowiązków szkolnych (w tym uciekanie z pojedynczych godzin czy też nieobecność na zajęciach przez cały dzień). Istotną rolę w mojej pracy odgrywają tu moje systematyczne osobiste kontakty ze szkołami wychowanków (przede wszystkim kontakt z wychowawcą klasy), dzięki czemu jestem w stanie na bieżąco sprawdzić realną sytuację szkolną podopiecznych i w razie czego podejmować odpowiednie działania.


REKLAMA

Sporą część codziennej pracy zajmują pozostałe niemniej ważne zadania (egzekwowanie pełnienia dyżurów porządkowych w pokojach przez wychowanków, rozwiązywanie sporów i konfliktów koleżeńskich, pilnowanie porządku dnia).

Przeważającą część młodzieży ponadgimnazjalnej stanowią osoby pochodzące z rodzin patologicznych (alkoholizm, przemoc psychiczna i/ lub fizyczna, bieda, bezrobocie) lub osoby tzw. podwyższonego ryzyka ("eurosieroty" czy pochodzące z rodzin zastępczych). Sprawia to, że ci wychowankowie wymagają specjalnego traktowania, z uwzględnieniem ich indywidualnych doświadczeń i potrzeb. Przede wszystkim z uwagi na swoje wykształcenie (specjalność: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, socjoterapia) i doświadczenie zawodowe, osoby takie zawsze obejmuję osobistym nadzorem. Bierze się to również stąd, iż ci podopieczni bardzo często wykazują liczne zaburzenia zachowania czy zaburzenia emocjonalne (nerwica, ADHD, nadaktywność psychoruchowa, niestabilność emocjonalna). Moja praca z tymi podopiecznymi to więc terapia (przede wszystkim udzielanie im wsparcia psychicznego,stworzenie poczucia bezpieczeństwa, pomoc w przezwyciężaniu różnorakich lęków, motywowanie do podejmowania pozytywnych działań w zmianie swojego myślenia i działania), pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (także udzielanie pomocy prawnej, pisanie pism urzędowych, kierowanie do odpowiednich instytucji), wyrównywanie szans edukacyjnych (organizowanie pomocy koleżeńskiej i przede wszystkim udzielanie własnej pomocy z różnych przedmiotów : angielski, niemiecki, polski, matematyka, przedsiębiorczość, zarządzanie firmą i inne).

Duża część mojej pracy to szeroko pojęta profilaktyka ( organizowanie zajęć grupowych, pogadanek, tworzenie ściennych gazetek informacyjnych - na takie tematy jak np.: przeciwdziałanie alkoholizmowi, przemocy, agresji, paleniu papierosów ; akcje czystości, akcje ulotkowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe "Ćwicz ciało", zajęcia w pracowni muzykoterapii i koloroterapii, realizowanie pogadanek inicjowanych przez samą młodzież, motywowanie szczególnie dziewcząt do monitorowania stanu swojego zdrowia - ginekolog, dermatolog).

Często zdarza się, iż oprócz pracy typowo wychowawczej, spełniam rolę opiekuna (zwłaszcza w przypadkach choroby wychowanków - systematyczne monitorowanie stanu zdrowia, pilnowanie, by podopieczny zażył lekarstwa, w przypadkach szczególnych wezwanie pogotowia ratunkowego). Ta rola jest szczególnie ważna, gdyż nasi nieletni wychowankowie znajdują się daleko od swoich domów rodzinnych i nie zawsze jest możliwe zabranie ich z internatu przez rodziców).


REKLAMA

W mojej pracy staram się utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami naszych podopiecznych (osobisty lub telefoniczny) i na bieżąco informować rodziców o sytuacji ich dziecka. Niestety najczęściej inicjatorem takich kontaktów jestem ja sama, gdyż nie wszyscy rodzice zainteresowani są sprawami swoich dzieci. Stała współpraca wychowawcy internatu z rodzicami wychowanka daje mnie jako pedagogowi duże możliwości kształtowania tego dziecka w różnych formach jego aktywności (zwłaszcza wypracowanie i wdrażanie wspólnych metod wychowawczych, lepsze poznanie samego podopiecznego - szczególnie jak działa w środowisku domowym, pozwala poznać mechanizmy rządzące takim a nie innym zachowaniem wychowanka).

Praca wychowawcy w internacie jest dużym wyzwaniem dla każdego pedagoga, wymaga dużo poświęcenia, wrażliwości, zrozumienia i wytrwałości. Mimo wielu licznych problemów stwarzanych przez naszych wychowanków daje satysfakcję i wiarę, że moja praca jest innym potrzebna.

Magdalena Wolańska


Zaświadczenie onlinenumer online: 89 gości

reklama