Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8636
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ocena stanu faktycznego rozwoju fizycznego i sprawności ogólnej chłopców klasy pierwszej gimnazjum

Badaniem objęto 26 uczniów (chłopców) klasy I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy urodzonych w 1997 roku.

Szkoła posiada salę gimnastyczną, boisko sportowe i urządzenia do lekkiej atletyki. Lekcje odbywają się w sali gimnastycznej, oraz na boisku sportowym.

Badanie przeprowadzono w październiku 2010 roku.

Celem mojej pracy było:
- stwierdzenie stanu faktycznego stopnia rozwoju fizycznego chłopców klasy I,
- uzyskanie informacji pomocnej w wystawianiu ocen z wychowania fizycznego,
- informowanie młodzieży o rozwoju fizycznym i sprawności ogólnej oraz ich znaczeniu dla człowieka,
- określenie stopnia rozwoju ogólnej sprawności fizycznej przy pomocy "TESTU POMIARU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY" Ludwika Denisiuka,
- informacja dla rodziców podczas spotkań wychowawczych o stopniu rozwoju psychofizycznego ich dzieci.


REKLAMA

Do określenia rozwoju fizycznego wykorzystano pomiary wysokości i masy ciała uczniów. Wzrost najniższego wynosił 149 cm natomiast najwyższego 188,5 cm, zatem średnia wzrostu badanej grupy wynosi 161,1 cm. Masa ciała chłopców mieści się między 32 a 72 kg przy średniej masie 46,4 kg. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej.

Analiza sprawności fizycznej (ogólnej ) została przeprowadzona na podstawie testu Denisiuka i Milicerowej:
- siła (rzut piłką lekarską 2 kg.)
- moc (skok dosiężny)
- szybkość (bieg na 60m ze startu niskiego na bieżni żużlowej)
- zwinność (bieg z przewrotem na materacu)
- wytrzymałość ( wyskok - przysiad z wyrzutem nóg do tyłu)

Na podstawie przeprowadzonych badań mogę stwierdzić, że badani chłopcy znajdują się w grupie o średniej sprawności fizycznej. Wśród badanych występuje grupa osób mających wyższą niż średnia sprawność psychomotoryczną. Wiąże się to z ich ogólną budową ciała (wysokość ciała, masa). Jednocześnie są to chłopcy zrównoważeni pod względem fizycznym i psychicznym, odważni w działaniu, mający poczucie własnej wartości. Praca z tymi uczniami układa się bardzo dobrze.

Wyniki prób sprawnościowych wskazują że w badanej grupie 26 osób:
- w zakresie siły piętnastu badanych uzyskało wyniki średnie i powyżej średniej, w tym dziewięciu znacząco powyżej średniej,
- w zakresie mocy ośmiu badanych uzyskało wyniki średnie i powyżej średniej, w tym ośmiu znacząco powyżej średniej,
- w zakresie szybkości osiemnastu badanych uzyskało wyniki średnie i powyżej średniej, w tym siedmiu znacząco powyżej średniej,
- w zakresie zwinności czternastu badanych uzyskało wyniki średnie i powyżej średniej, w tym ośmiu znacząco powyżej średniej,
- w zakresie wytrzymałości trzynastu badanych uzyskało wyniki średnie i powyżej średniej, w tym ośmiu znacząco powyżej średniej.

Zastosowane badania i testy sprawnościowe umożliwiły mi uzyskanie informacji o rozwoju fizycznym moich uczniów. Badania i testy zrealizowane zostały zgodnie z opracowanymi instrukcjami, sposób realizacji był znany i przećwiczony z badanymi. Testy sprawnościowe były proste i zrozumiałe.

Ogólna ocena poziomu sprawnościowego badanych to rezultat kilku badań i prób, z których każda ocenia poziom rozwoju poszczególnych cech osobniczych. Szczególna uwagę należałoby zwrócić na poprawienie cech motorycznych najsłabiej ukształtowanych: mocy i wytrzymałości, zwłaszcza w grupie uczniów osiągających wyniki poniżej średniej.


REKLAMA

Rodzice, wychowawcy, opiekunowie powinni wiedzieć, że:
- na polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego bezpośrednio wpływają wszelkiego rodzaju ćwiczenia ruchowe (np. spacer z dzieckiem),
- dobry rozwój dziecka daje mu poczucie pewności, zadowolenia, własnej wartości i niezależności,
- w trakcie ćwiczeń dzieci wyładowują nadmiar energii, napięć nerwowych, przez co lepiej znoszą codzienny stres,
- właściwy rozwój ruchowy bardzo ułatwia akceptacje społeczną, pomaga w zajmowaniu przywódczej roli w grupie rówieśniczej,
- dziecko sprawne ruchowo ma dużo większe szanse na poczucie własnego bezpieczeństwa.

Poprzez współpracę dzieci z rodzicami i nauczycielami wychowania fizycznego należy dążyć do osiągnięcia jak najwyższego poziomu sprawności fizycznej, higieny i kultury osobistej, wyrobienia nawyku systematycznego uprawiania ćwiczeń ruchowych. Pozwoli to w wieku szkolnym uniknąć wielu trudności wychowawczych, w wieku dorosłym rozładować sytuacje stresujące.

Tomasz Jarecki


Zaświadczenie onlinenumer online: 205 gości

reklama