Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
8437
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Autorski program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum specjalnego

Program jest przeznaczony dla nauczania języka angielskiego w gimnazjum specjalnego (trzeci etap edukacyjny) oraz dla rodziców, którzy chcą zapoznać się z treściami nauczania, metodami pracy i sposobami oceny pracy ich dzieci. Program dotyczy procedur, metod i technik nauczania języka angielskiego uczniów, którzy kontynuują naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej oraz uczniów, którzy rozpoczynają naukę języka w gimnazjum specjalnym. Recenzowany Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych... (Załącznik nr4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (opublikowanego w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. Nr4, poz.17) oraz spełnia wszystkie wymogi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. z 2009 Nr4, poz.18).


REKLAMA

Treści nauczania proponowane przez Program sprzyjają efektywnemu nauczaniu języka angielskiego na trzecim etapie kształcenia. Koncepcja pedagogiczna recenzowanego Programu zakłada realizację komunikacyjnego modelu nauczania języka angielskiego. Celem edukacyjnym w gimnazjum specjalnym jest opanowanie jednego języka obcego na poziomie co najmniej podstawowym, umożliwiającym skuteczną komunikację językową w typowych sytuacjach życiowych oraz nabycie umiejętności pozwalających na kontynuację nauki tego języka na dalszych etapach edukacyjnych lub w edukacji pozaszkolnej. W Programie podano w sposób przejrzysty i dobrze umotywowany przedstawiono ogólne i szczegółowe cele nauczania, materiał i treści nauczania oraz sposoby osiągania celów nauczania, opis metod i technik nauczania oraz realizacja zadań edukacyjnych związanych z celami językowo-komunikacyjnymi. Treści nauczania, zarówno tematyka zajęć, kategorie pojęciowe, funkcjonalne, leksyka oraz struktury gramatyczne przedstawione w Programie są odpowiednie do możliwości intelektualnych i zainteresowań uczniów na trzecim etapie kształcenia (klasy 1-3 gimnazjum specjalnego). Program pozwala na elastyczność doboru i gradację materiału nauczania przez nauczyciela gimnazjum w sytuacji, kiedy w klasie są uczniowie o zróżnicowanym tempie przyswajania treści nauczania

W końcowej części Programu Autorka przedstawia propozycje kontroli osiągnięć ucznia i techniki kontroli ustnej i pisemnej w celu określenia globalnej oceny wyników ucznia. Do głównych zalet recenzowanego Programu należy zaliczyć spójne przedstawienie treści i technik nauczania w gimnazjum specjalnym oraz precyzyjne określenie kryteriów ocen osiągnięć uczniów oraz sposobów samooceny ucznia. W Programie opisano sposoby kształtowanie u uczniów umiejętności strategii świadomego uczenia się. Koncepcja nauczania języka angielskiego przedstawiona w Programie jest nowoczesna, elastyczna i w pełni uzasadniona. Sprzyja efektywnemu kształtowaniu umiejętności poznawczych i językowych uczniów gimnazjum specjalnego.

Opis na podstwie opinii szkolnego Zespołu humanistycznego.

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP - 31 KB)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Anna Łojek
Specjalny Ośroedek Szkolno-Wychowawczy
im. Poczty Polskiej
w Skawinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 206 gości

reklama