Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
7810
rok szkolny
2010/2011

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Istota i funkcjonowanie kodeksu ucznia w procesie edukacyjnym

Kodeks ucznia jest zbiorem praw i obowiązków uczniowskich określającym relacje między uczniem i nauczycielem w szkolnym procesie edukacyjnym obejmującym kształcenie i wychowanie, respektującym zasadę wspomagania rodziców w dziele wychowania. Znane są dwa kodeksy ucznia opracowane na szczeblu ministerstwa. Wydany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania 5 września 1975 r.[1] i wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 19 lipca 1988 r.[2] Ten ostatni został pozbawiony mocy prawnej[3] zobowiązując wszystkie placówki oświatowe do samodzielnego opracowania praw i obowiązków ucznia oraz nagród i kar: "(...) system kar i nagród stosowanych wobec ucznia, określony w statucie szkoły, nie może być sprzeczny z polskim i międzynarodowym prawem w zakresie praw człowieka, obywatela, praw dziecka, z ogólną normą państwa demokratycznego". Opracowania te czasami zamieszczane są w statutach szkół pod nazwą kodeksu ucznia. Współodpowiedzialność Ministerstwa Edukacji Narodowej za wychowanie w placówkach oświatowych ustała z momentem uchylenia "Kodeksu ucznia" na mocy Zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 roku[4]. Ranga kodeksu ucznia stanowi dzisiaj element dyskusji nad wychowaniem w polskich szkołach[5]. Podejście do kodeksów ucznia w poszczególnych krajach bywa różne. Przykładowo, w Chicago(USA) "Kodeks Ucznia" dla szkół publicznych ustanawia wydział oświaty tego miasta, który jako organ prowadzący (odpowiednik naszego kuratorium) czuwa zarazem nad przestrzeganiem ustaleń zawartych w tym dokumencie. Ów Kodeks Ucznia musi być zgodny z Kodeksem Szkolnym stanu Illinois. Na uwagę zasługuje fakt, że rodzice z dziećmi otrzymują kopię "Kodeksu Ucznia" wraz z "pokwitowaniem", na którym są zobowiązani potwierdzić otrzymanie tego dokumentu, oraz złożyć pisemną deklarację przestrzegania zawartych w Kodeksie zasad[6].


REKLAMA

Na ogół kodeksy ucznia występujące w odrębnej postaci składają się ze wstępu (preambuły), praw ucznia, obowiązków ucznia, nagród, kar oraz postanowień końcowych, zgodnie ze swoimi pierwowzorami[7][8].

Przypisy
1. http://www.zsmeie.torun.pl/glowna/wazne/w7079/w63/index.php
2. Dziennik Urzędowy MEN nr6, poz.42
3. Zapytanie w sprawie kodeksu ucznia - gover.pl
4. Dziennik Urzędowy MENiS Nr 4, poz.18/1992r.
5. Froissart Ferdynand "Projekt - Kodeks Ucznia", Dyrektor Szkoły, Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, nr1, Warszawa 2009.
6. http://www.cps.edu/Documents/Resources/StudentCodeOfConduct/StudentCodeOfConductPolish.pdf
7. Kodeks Ucznia wprowadzony zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 sierpnia 1975r. (nr DWI-500-2/75).
8. Kodeks Ucznia wprowadzony w formie załącznika do zarządzenia nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 1988r., Nowa Szkoła, Miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1 stycznia 1989 nr 469.

Dr Ferdynand Fruissart
Przewodniczący Ośrodka Edukacji Narodowej
KS "Civitas Christiana"

Zobacz inne publikacje tego autora...


Zaświadczenie onlinenumer online: 65 gości

reklama