Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
761
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Analiza przypadku problemu edukacyjnego i wychowawczego

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU

Problem dotyczy ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej, u którego stwierdzono zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi. Uczeń z niedojrzałością emocjonalną i społeczną w stosunku do swoich rówieśników. W jego zachowaniu występują współruchy typu: klaskanie w ręce, podskoki, spuszczanie powietrza po wysiłku umysłowym. Ma problemy z koncentracją, a w szczególności:

 • nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć szkolnych,
 • często ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach,
 • wydaje się nie słuchać tego co się do niego mówi,
 • nie stosuje się do podawanych instrukcji,
 • często ma trudności z zorganizowaniem sobie pracy,
 • unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego - jak nauka szkolna lub odrabianie zajęć domowych,
 • często gubi rzeczy np.: zabawki, przybory szkolne, ołówki, książki, narzędzia,
 • osiąga wyniki znacznie poniżej swoich możliwości.

  Zwróciłam uwagę na ten problem ponieważ uczeń wyraźnie potrzebował pomocy ze strony nauczyciela. Rozumiałam również, że w jego przypadku konieczne jest wielokierunkowe działanie terapeutyczne specjalistów.

  2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA

  Od pierwszych dni nauki uczeń miał problemy z nabywaniem wiedzy z uwagi na brak koncentracji w czasie lekcji. Podczas jednostki lekcyjnej korzystał niewiele z przekazywanej wiedzy, gdyż ciągle pogrążony był we własnych myślach i zajęciach typu: manipulacje, konstruowanie.
  Nie był w stanie skoncentrować się na zadaniu dłużej jak 5-7 minut w czasie lekcji. Niechętnie rozpoczynał ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, pomimo indywidualnego podejścia w stosunku do ucznia. Zupełnie nie potrafił pracować w grupie, również na lekcjach WF w czasie gier zespołowych.

  Z wywiadu z rodzicami, jak również z rozmów z nauczycielem przedszkola, z którym nawiązałam kontakt dowiedziałam się, że uczeń zachowuje się tak od zawsze, a mama twierdzi, że wyrośnie z tego.

  Z rozmów z rodzicami i analizy dokumentów wynika, że problem ten istnieje od małego dziecka i spowodowany jest zaburzeniami pracy mózgu.

  3. ZNACZENIE PROBLEMU

  Uczeń z deficytem uwagi ma problemy w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym, w obszarze językowym, w obszarze zaburzeń pamięci krótkotrwałej, języka pisanego i w obszarze związanym z motoryką dużą. W związku z tymi trudnościami na jakie napotyka dziecko z nadpobudliwością ruchową konieczna jest terapia dzieci z ADHD.

  4. PROGNOZA

  Negatywna - nie udzielenie pomocy ze strony specjalistów spowoduje, że uczeń będzie miał narastające braki w zdobywanej wiedzy i nie osiągnie wymaganego minimum programowego, jego funkcjonowanie w szkole pod względem społecznym i emocjonalnym będzie zaburzone .

  Pozytywna - prowadzenie skutecznej terapii spowoduje, że uczeń będzie uzupełniał i utrwalał zdobywaną wiedzę w czasie zajęć lekcyjnych i wyrówna niedobory rozwojowe natury społecznej i emocjonalnej.

  5. MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZANIA

 • skierowanie ucznia do poradni w celu postawienia diagnozy i wskazania zaleceń do pracy z uczniem,
 • rozmowa z rodzicami i skierowanie ich do psychiatry dziecięcego,
 • skierowanie rodziców do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową w celu pedagogizacji rodziców,
 • włączenie ucznia do klasy integracyjnej.

  6. WDROŻENIE DZIAŁAŃ

  Z uwagi na to, że uczniowi potrzebna była wszechstronna pomoc pedagogiczna nawiązałam systematyczną współpracę z rodzicami. Skierowałam ich z dzieckiem do poradni pedagogicznej i psychiatrycznej celem zbadania ucznia pod kątem pedagogicznym, psychologicznym i psychiatrycznym. Jak później się okazało konieczne było również leczenie farmakologiczne. Uczeń został wdrożony do klasy integracyjnej, gdzie jest mniejsza liczba uczniów w klasie i pracuje pod opieką dwóch nauczycieli, co w jest z korzyścią dla ucznia. Uczeń uczęszcza na indywidualne zajęcia rewalidacyjne podczas, których prowadzę terapię pedagogiczną. Wprowadziłam gospodarkę żetonową w celu polepszenia jego motywacji do nauki. Rodzice uczęszczają na spotkania w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową. Uczeń uczęszcza na terapię psychologiczną, indywidualną, która została mu przyznana na okres jednego roku przez Stowarzyszenie.

  7. OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ

  Na dzień dzisiejszy uczeń kończy klasę drugą szkoły podstawowej. Są zauważalne pozytywne zmiany natury społecznej w zachowaniu ucznia. Program nauczania opanował w stopniu zadowalającym. Wykształcił i utrwalił sobie pozytywne nawyki uczenia się. Jest coraz bardziej samodzielny w działaniach w klasie i na terenie szkoły. Jednak nie wszystkie problemy ucznia związane z deficytem uwagi zniknęły. Konieczna jest stała pomoc w ramach zajęć indywidualnych, gdzie mogę poświęcić mu 100% swojej uwagi. Dzięki temu uczeń nadrabia ten materiał, którego nie był w stanie przyswoić w czasie lekcji. Często stosuję naprzemienne metody nauczania, które angażują i przykuwają jego uwagę. Wielokrotnie uczeń jest wzmacniany pozytywnie za każde wykonane nawet najmniejsze zadanie co powoduje jego dowartościowanie i zwiększenie chęci do pracy. Uczeń rokuje pozytywnie na przyszłość.

  Beata Kardas
  Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 28 w Gdyni


 • Zaświadczenie online  numer online: 118 gości

  reklama