Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
73
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Scenariusz lekcji - Obliczanie reakcji belek dwupodporowych różnie obciążonych. Opis i analiza umiejętności nauczyciela prowadzącego zajęcia metodą problemową.

Scenariusz lekcji z przedmiotu mechanika techniczna.

Klasa I Technikum Zawodowe dla Dorosłych w Zespole Szkół im.St.Staszica w Zawierciu.

Temat zajęć : Obliczanie reakcji belek dwupodporowych różnie obciążonych.

Typ lekcji : problemowa

Forma zajęć : grupowa

Cele ogólne :
- umiejętność przedstawiania zasad racjonalnego rozwiązywania zadań
- umiejętność odbioru i analizy informacji
- umiejętność współpracy w grupie
- umiejętność wykorzystania posiadanych wiadomości w sytuacjach praktycznych
- umiejętność wyodrębniania działań dla których można opracować algorytm.

Cele szczegółowe :

Uczeń :
- zna reakcje utwierdzenia i reakcje podpór układu sił
- zna metodę sprawdzania poprawności obliczeń
- potrafi zastąpić obciążenie siłą skupioną
- uczeń potrafi obliczyć reakcję na podporach belki obciążonej siłą skupioną, obciążeniem ciągłym
- potrafi podać tok postępowania (algorytm) przy obliczaniu reakcji belek
- potrafi przedstawić przyjęte rozwiązanie
- potrafi udowodnić celowość opracowanego algorytmu działań

Metody :
- dyskusja wielokrotna "66''
- metoda ćwiczeń obliczeniowych

Pomoce :
- foliogramy
- kartki z zadaniami
- komputery osobiste

Przebieg zajęć :
1). Sprawy organizacyjne
2). Kontrola wiadomości uczniów, związanych z reakcjami podpór i równowagą dowolnego układu sił
3). Podział uczniów na grupy; przydzielenie kartek z zadaniami
4). Określenia sposobu komunikacji-dyskusja "66''
5). Uświadomić uczniom w grupach znaczenie "terminowość i jakość'' pracy dla powodzenia całego projektu
6). Próba stworzenia w grupach algorytmu rozwiązań i ewentualna korekta nauczyciela
7). Przedstawienie przez lidera grupy przyjętych rozwiązań
8). Podanie wypracowanego algorytmu tego typu zadań
9). Podsumowania i utrwalenie wiadomości
10). Ocena najaktywniejszych uczniów
11). Zadanie pracy grupowej zróżnicowanej.

Opis i analiza umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć metodą problemowo grupową.

Wybór tej metody problemowo-grupowej, to uczenie przez rozwiązywanie problemów. Każdy problem jest zadaniem, lecz nie każde zadanie problemem. Należało gruntownie przemyśleć tok zajęć. Do rozwiązywania problemów uczniowie muszą być przygotowani, muszą posiadać określone wiadomości podane na wcześniejszych zajęciach z mechaniki technicznej. Zajęcia koniecznie należy rozpocząć od sprawdzenia wiadomości na przykład sprawdzianem. Po wypełnieniu sprawdzianu należy podzielić uczniów na sześcioosobowe grupy, rozdać zadania (problem).Uczniowie przystępują do rozwiązywania. Każdy zespół opracowuje pomysły na rozwiązanie, weryfikuje go w drodze dyskusji "66''.W tym czasie nauczyciel przegląda sprawdziany, w celu zorientowania się w jakim stopniu opanowali materiał wcześniejszy. Informacja ta pomaga mu udzielić uczniom ewentualnych wyjaśnień. Po ustaleniu i zweryfikowaniu swoich pomysłów, lider grupy przedstawia uzyskane wyniki pod ogólno klasową dyskusję. Celem której jest opracowanie algorytmu działania przy rozwiązywaniu tego typu zadań. Nauczyciel podsumowuje dyskusję, ocenia najaktywniejszych. Podaję tematy zróżnicowanych prac domowych, które uczniowie rozwiążą metodą algorytmu.

Wnioski:

Umiejętności nauczyciela konieczne do przeprowadzenia zajęć metodą problemowo-grupową to:
- umiejętność wyjaśniania podstawowych pojęć
- umiejętność zorganizowania warunków umożliwiających rozwiązanie problemu
- umiejętność obserwowania, motywowania i rozstrzygania sądów
- umiejętność podsumowania rozwiązania problemu
- umiejętność usystematyzowania, utrwalania wiedzy wynikającej z rozwiązania problemu.

mgr Maria Grabowska
Zespół Szkół im. St. Staszica w Zawierciu


Zaświadczenie onlinenumer online: 89 gości

reklama