Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6881
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski dla drugiego etapu edukacyjnego "Edukacja patriotyczno-obywatelska"

Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. Duży nacisk kładzie się na pracę wychowawczą, której celem jest kształtowanie postaw i osobowości młodego człowieka. Jej istotną cechą jest wychowanie w duchu patriotycznym oraz przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych.

Tutaj może paść pytanie o sens wychowania patriotycznego we współczesnym świecie. Ktoś może stwierdzić, że to archaizm. Dziś, kiedy następuje integracja Europy a świat staje się globalną wioską. Ale właśnie ze względu na wspólną Europę, postępującą globalizację, szczególnie trzeba pamiętać o naszych korzeniach, o ojczyźnie, z którą łączą nas język, kultura, tradycje, historia.

Oczywiście dzisiaj patriotyzm ma inny wymiar niż w okresie zaborów, walki o niepodległość czy w czasie wydarzeń II wojny światowej, kiedy to Polacy walczyli o wolną i suwerenną Polskę. Dziś bardziej chodzi o wychowanie dobrego obywatela, uczenie szacunku dla dobra wspólnego, branie odpowiedzialności za swoje działania, przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.

Niniejszy program ma właśnie służyć kształtowaniu więzi z najbliższym otoczeniem i krajem oraz rozwijać świadomość obywatelską.

Program ścieżki patriotyczno-obywatelskiej przeznaczony jest dla drugiego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Obejmuje treści, które znalazły się w jednym z trzech modułów ścieżki "Wychowanie do życia w rodzinie". Uwzględnia cele i treści nauczania, osiągnięcia ucznia oraz zadania szkoły, jakie zapisano w Podstawie Programowej.

Program został opracowany na postawie szkolnych zestawów programów nauczania w klasach IV-VI oraz programu wychowawczego, które stanowią spójną całość. Program ma charakter interdyscyplinarny, pełniąc istotną rolę w procesie integracji wiedzy, umiejętności i postaw. Pozwala tak zaplanować i usystematyzować działania, postawić konkretne cele, by osiągnięcia stały się pełne i widoczne.

Program pozwala kształtować więzi z ojczyzną poprzez ukazanie ważnych momentów w przeszłości. Rozwija świadomość narodową oraz szacunek dla symboli narodowych. Organizując różne uroczystości rocznicowe uczniowie poznają zasady zachowania się w trakcie uroczystości, utrwalają właściwe postawy.

Uczniowie poznają zasady funkcjonowania państwa demokratycznego, jego najważniejsze instytucje.

Treści programu odwołują się do Górnego Śląska, pozwalają także poznać jego współczesny wizerunek. Jednakże zagadnienia związane z "małą ojczyzną" jedynie zasygnalizowałam, ponieważ w naszej szkole obowiązuje osobny program edukacji regionalnej.

Realizacja ścieżki patriotyczno-obywatelskiej odbywać się będzie nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale także w ramach pozalekcyjnych spotkań, wycieczek itp.

Dobór właściwych i zróżnicowanych procedur dydaktycznych pozostawia się w gestii nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Właściwie dobrane metody nauczania powinny uwzględnić zarówno indywidualne cechy uczniów, jak i specyfikę klas. Zaleca się jednak położyć duży nacisk na działanie uczniów, dlatego powinny przeważać metody aktywizujące.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anita Kowalczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 54 gości

reklama