Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
6831
rok szkolny
2009/2010

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt "Kodeksu etycznego nauczyciela"

Niniejszy projekt "Kodeksu etycznego nauczyciela" powstał pod kierownictwem dra Ferdynanda Froissarta - wicekuratora gdańskiej oświaty w latach 1990-1996 przy szerokiej współpracy - na zasadzie pełnego wolontariatu - z politykami, urzędnikami administracji samorządowej i rządowej, związkowcami, z działaczami organizacji pozarządowych, nauczycielami akademickimi, dyrektorami i nauczycielami szkół oraz duchownymi.

(...)

Uzasadnienie inicjatywy

Proces edukacyjny, który ogarnia i angażuje tak wiele przejawów życia, ma ogromny wpływ na stan wykształcenia i poziom moralny społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że to właśnie tym, którzy aranżują i wdrażają ów proces, czyli nauczycielom, należy się szczególna uwaga. Międzynarodowa debata na temat roli i zadań nauczycieli we współczesnym świecie odbyła się podczas konferencji UNESCO w Paryżu w roku 1965. Uchwalony tam dokument, nazwany "Rekomendacją", skierowano do wszystkich państw członkowskich. Zachęcał on do rozwijania myśli naukowej związanej z etyką zawodową. Apelowano w nim do narodowych organizacji nauczycielskich, by opracowały własne kodeksy etyczne lub kodeksy postępowania, które skłaniałyby nauczycieli do wzorowego wypełniania obowiązków zawodowych i przyczyniałyby się do zapewnienia im prestiżu w społeczeństwie.

Dzisiaj polskie prawo oświatowe mówi m.in., że "Wszelkie działania edukacyjne i wychowawcze powinny mieć odzwierciedlenie w sytuacjach szkół... Precyzyjne zapisy prawa wewnątrz-szkolnego nie mogą być sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem w zakresie praw człowieka, obywatela, praw dziecka, z ogólną normą państwa demokratycznego". Ten ogólnikowy zapis nie może wystarczyć do zapewnienia prawidłowego procesu edukacyjnego w skomplikowanych relacjach: nauczyciel - uczeń - rodzic, o którym MEN wypowiada się następująco: „Szkoła ukształtuje w uczniach postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej oraz kulturę osobistą".

Zamiast skutecznego wychowania w obrębie szkoły, zachęca się placówki oświatowe do zacieśniania kontaktów z organami ścigania w myśl haseł "zero tolerancji dla przemocy w szkole" czy "bezpieczna szkoła", czyli przede wszystkim do przeciwstawiania się ekstremalnym przejawom zła, o których informacja od czasu do czasu przenika do masmediów.

W momencie uzyskania pełnej suwerenności przez Rzeczpospolitą w procesie szkolnego wychowania nastąpiło przejście od całkowitej indoktrynacji do niemal pełnej liberalizacji w tym względzie. Oczekuje się, że miejsce pedagogów traktowanych przedtem jako "policjantów myśli", czy - jeśli kto woli - "inżynierów dusz" przejmą ich odpowiednicy przyklaskujący niemal pełnej swobodzie w wychowaniu młodego pokolenia. Czyżby miało tu miejsce niebezpieczne dla przyszłych pokoleń odreagowywanie okresu totalitaryzmu?

Od lat jesteśmy świadkami funkcjonowania w naszym kraju kodeksów etyki: lekarskiej, sędziowskiej, adwokackiej, radcy prawnego, Karty etycznej mediów i in., a pełnomocnik rządu zabiega o stworzenie kodeksu etyki internetowej. Wobec powyższego wprowadzenie kodeksu etycznego nauczyciela jest tym bardziej konieczne i uzasadnione, gdyż dotyczy szczególnego podmiotu, jakim jest młody człowiek. Edukacja - z wyraźnym akcentem położonym na wychowanie - jako kuźnia ludzkich postaw jest pierwotna w stosunku do wszelkich zawodów i dlatego w pierwszym rzędzie powinna posiadać własny kodeks. O zapotrzebowaniu na tego rodzaju dokument świadczy fakt opracowywania, dla własnych potrzeb, przez szkoły kodeksów etycznych nauczyciela będących dobrowolnymi umowami między nauczycielami. Są to jednak - siłą rzeczy - dokumenty o stosunkowo niskiej randze.

W tej sytuacji nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wychowanie jako proces niezwykle skomplikowany i delikatny wymaga konkretnego wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej - edukacja (łac. educatio - wychowanie) - które powinno dążyć do tego, by kodeksy: ucznia i etyczny nauczyciela - stały się dokumentami o randze ustaw.

Zaproponowany wstępny projekt kodeksu etycznego nauczyciela wspólnie z wcześniej opracowanym, projektem kodeksu ucznia - jako spójna, integralna całość - będą pełniły rolę drogowskazów oraz punktów odniesienia dla nauczycieli, uczniów, rodziców i innych zainteresowanych podmiotów w trakcie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Dr Ferdynand Froissart
Ogólnopolski Ośrodek Edukacji Narodowej
KS "Civitas Christiana" Gdańsk


Zaświadczenie onlinenumer online: 38 gości

reklama