Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
671
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Bajka w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo w stopniu znacznym

Niepełnosprawność intelektualna i ruchowa w stopniu znacznym stwarza uczniowi wiele problemów utrudniających samodzielne i aktywne funkcjonowanie zarówno w środowisku domowym jak i szkolnym. Porażenie cztero - kończynowe spastyczne ogranicza w poważnym stopniu samodzielne przemieszczanie się i manipulowanie oraz werbalne porozumiewanie się. Jego uwaga jest krótkotrwała i rozproszona a pamięć nietrwała. Ale jak długo można słuchać słów, na które nie można odpowiedzieć i jak można utrwalić usłyszane i ujrzane, kiedy nie można tego bezpośrednio doświadczyć?

Indywidualne praca z uczniem o tak poważnych ograniczeniach zobowiązuje nauczyciela do ciągłego poszukiwania takich metod i form pracy, które umożliwią przede wszystkim wzajemny pozytywny kontakt nauczyciela z uczniem, ułatwią zdobywanie wiedzy i doświadczeń własnych o sobie samym, o środowisku społeczno - przyrodniczym oraz rozbudzą zainteresowania i zmotywują do dalszej pracy.

Pedagogika specjalna oferuje takim uczniom szeroki wachlarz metod i form rewalidacyjnych. Ja spośród nich wybrałam bajkę. W tym przypadku baję potraktowałam jako źródło informacji, ekspresji plastycznej i różnorodnych emocji. O podjęciu decyzji wprowadzenia bajki do pracy z uczniem z tak znacznymi ograniczeniami rozwojowymi było stwierdzenie, że jego rozumienie słów wykracza daleko poza konkret, że posiada duży zasób pojęć, że rozgranicza świat rzeczywisty od świata fikcyjnego i co najważniejsze, fascynuje się niezwykłością i magią. A niezwykłość i magię można spotkać właśnie w bajce. Jak pamiętam, dla mnie również bajka była zawsze związana ze światem magicznym. Światem, który dostarczał tajemniczych i niezwykłych wrażeń. Lubiłam czytać bajki i jeszcze przez jakiś czas po jej lekturze, tkwić w oderwaniu od rzeczywistości, w jej magicznym świecie, pełnym czarowników, wróżek, królewiczów, księżniczek, smoków; dobrych, złych, odważnych, tchórzliwych, pięknych, brzydkich. Świat bajek kształtował moją wrażliwość, moje wartości, marzenia i nadziej na przyszłość. Wierząc, że takie oddziaływanie jest wspólne dla większości odbiorców bajek, postanowiłam wprowadzić bajkę do pracy ze swoim uczniem. Wprowadzając bajkę do zajęć z uczniem starałam się stworzyć klimat i warunki wzajemnego porozumiewania się i zainteresowania, oraz takiego przekazywania informacji, by poprzez wzbogacenie jego doświadczeń własnych pozostawić w pamięci ucznia jak najdłużej związane z nią przeżycia. Być może bajka sama w sobie nie jest niczym nowym i nadzwyczajnym dla ogółu, ale dla ucznia mającego problemy z percepcją wynikającą nie tylko z ograniczeń psychofizycznych, również środowiskowych /jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej/, jest to jednak "coś" nadzwyczajnego i magicznego.

Podejmując decyzję o wprowadzeniu bajki wiedziałam, że bajka czytana w kształcie oryginalnym jest nie do przyjęcia, przynajmniej na początku. Wprowadzenie odbywało się więc stopniowo. Na początku były teksty piosenek i wierszy, które krótko i jednoznacznie "coś" opowiadały. Do tych tekstów wykonywaliśmy wspólnie z uczniem proste, czytelne ilustracje zamieniające słowa w obrazy.

Pierwsze bajki, które wprowadziłam były to bajki obrazkowe, nieruchome, wyświetlane na starym aparacie diaskopowym. Ta forma prezentacji dostarczała wiele możliwości technicznych, ponieważ oprócz oglądania kolorowych ilustracji, słuchania krótkich tekstów opisujących widziane obrazki, to można było wybrać najciekawszy z nich, odwzorować go, pomalować i zachować na pamiątkę, dla przypomnienia.

Kolejnym etapem w pracy z bajką było czytanie orginalnych tekstów bajek już wyświetlanych. Wówczas uczeń - słuchacz miał możliwość odwołania się do swojej pamięci i wyobraźni. Do czytanych treści również były wykonywane ilustracje przedstawiające istotne dla tekstu elementy. Jeżeli w książce były ilustracje korzystaliśmy z nich odwzorowując je.

Ostatnim etapem w procesie wprowadzania bajki było tworzenie historyjki obrazkowej, coś na kształt komiksów, ale bez dymków z dialogami. Każda historyjka miała swoja kartę tytułową i ostatecznie składała się z kilku stron, od czterech do sześciu.

W większości przypadków wprowadzane bajki musiały zostać dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia. Adaptacja wówczas sprowadzała się głównie do: skrócenia zbyt długiego tekstu, ominięcia zbyt długich i nie istotnych dla treści opisów, zamiany słownictwa obcojęzycznego, archaicznego i gwarowego na słownictwo zrozumiałe, przystępne pojęciowo dla ucznia i przekształcenia tekstu, w miarę możliwości, w dialogi.


REKLAMA

Każde wspólne z uczniem, opracowywanie bajki zawierało stale, kolejno następujące po sobie elementy. Były to:
- czytanie tekstu,
- opowiadanie tekstu,
- omówienie treści uwzględniające określenie czasu, miejsca, występujących postaci, wykonywanych czynności,
- rysowanie ilustracji według kolejności wydarzeń,
- określanie słów kluczy, które były umieszczane pod ilustracjami a następnie wykorzystywane do ćwiczeń, np.: dobieranka wyrazowa, wyrazowo - obrazkowa, wybieranie wyrazu i układanie z nim zdania: wyrazowego, wyrazowo - obrazkowego z wykorzystaniem obrazków, etykiet z napisami, piktogramów,
- zabawa w opowiadanie: rozkładanie kolejnych ilustracji i opowiadanie ich treści z uwzględnieniem pojęć czasowych, przestrzennych, ilościowych,
- układanie historyjek obrazkowych według kolejności wydarzeń,
- określanie nastroju treści bajki,
- określanie elementów prawdziwych i fikcyjnych zawartych w treści bajki.

Najistotniejszym elementem cyklu opracowywania bajki było wykonywanie ilustracji do jej treści. Wówczas treść bajki była wielokrotnie powtarzana i omawiana, podkreślane były najważniejsze jej elementy, określane były cechy, konsekwencje wydarzeń, zachowań, itp. Jednak istota tych czynności sprowadzała się przede wszystkim do tego, że świat czytanej bajki, świat słów, nie zawsze zrozumiałych dla ucznia, stawał się dzięki ilustracjom w jakiejś części światem ucznia. Wykonywanie prac plastycznych do treści służyło jej wizualizacji. W ten sposób przybliżana była treść bajki. Na kartkach pojawiały się zarysy miejsc, sylwetki różnych postaci bajkowych, które przez nadanie im kształtów, barw i wielkości stawały się elementami rozpoznawalnymi. Takie wspólne ilustrowanie pomagało w lepszym zrozumieniu treści słyszanych słów. Wiązało obraz ze słowem. Sprzyjało wzbogacaniu słownictwa czynnego i biernego ucznia. Umożliwiało rozwój logicznego myślenia, ułatwiało lepsze zrozumienie stosunków czasowych, przestrzennych, przyczynowo - skutkowych. A to wszystko umożliwiało uczniowi pełniejsze zrozumienie i swobodniejsze poruszanie się w treści bajki podczas jej analizy. Tworzenie historyjek obrazkowych ułatwiało uczniowi zapamiętywanie treści bajki, kształciło wyobraźnię, rozwijało zainteresowania innymi utworami literackimi opartymi na słowie oraz dostarczało satysfakcji ze współuczestnictwa w tworzeniu plastycznej formy bajki - uczeń stawał się jej ilustratorem. Mógł poczuć się prawdziwym twórcą.

Zainteresowanie ucznia do tekstów czytanych pozostało, a spośród propozycji wybiera bajki i krótkie opowiadania o życiu i przygodach ludzi i zwierząt.

mgr Teresa Nawojska
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Międzyrzeczu
Punktu Filialny Rokitno


Zaświadczenie onlinenumer online: 81 gości

reklama