Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
621
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zmiany w rozwoju somatycznym i motorycznym dziewcząt na przykładzie Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu

Wstęp

W Polsce stanem fizycznym dzieci i młodzieży zajmuje się wiele instytucji profesjonalnych a prym zasadniczy wiedzie tu szkoła.
W medycynie powszechnie uznawany jest pogląd, że w walce z wieloma chorobami, wobec których medycyna jest często bezsilna, czynnik ruchu a więc rekreacja fizyczna, wychowanie fizyczne i sport stanowią główne działanie profilaktyczne.
W warunkach współczesnej cywilizacji żyjemy w epoce gwałtownych przemian, których tempo jest wielokrotnie większe niż było przed laty. Widoczne są różnice w stylu życia następujących po sobie pokoleń. Rozwój cywilizacji, obok ogromnego postępu w nauce i szeroko pojętej kultury, niesie za sobą wiele ujemnych skutków, jak niszczenie naturalnego środowiska człowieka, obniżenie jego aktywności ruchowej, szerzenie chorób współczesnej cywilizacji głównie nerwic i schorzeń układu krążenia.
Spotyka się opinię, iż nie można zahamować rozwoju cywilizacji, ale można i trzeba przeciwdziałać skutkom ujemnych następstw z nim związanych.[2]
Pogarszającemu się zdrowiu dzieci młodzieży towarzyszy spadek rozwoju sprawności fizycznej. W populacji młodzieży polskiej nastąpiły niekorzystne zmiany w budowie ciała. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, lecz do głównych należy zaliczyć niedostateczny udział dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności ruchowej. Znaczna większość z nich uczestniczy wyłącznie w obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego, a dla większości zajęcia te są jedyną systematyczną formą ćwiczeń kształtujących sprawność fizyczną wpływającą na ich zdrowie.
Problematyka rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej jest bardzo złożoną i obszerną dziedziną wiedzy. Wychowawcy, trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego muszą posiadać tę wiedzę i kierować, zachęcać rodziców do większego zainteresowania się rozwojem, sprawnością i zdrowiem młodzieży.

Podejmując badania nad rozwojem somatycznym i motorycznym dziewcząt, kierowałem się własnym zainteresowaniem prześledzenia ich drogi rozwojowej. Celem moim było określenie poziomu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej tych dziewcząt.
W oparciu o przeprowadzone obserwacje i badania chciałem uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak przedstawia się poziom rozwoju somatycznego 17-letnich uczennic ZS 4 Nadróż?
2. Jaki jest ich poziom sprawności fizycznej?
3. Jak kształtuje się rozwój poszczególnych cech motorycznych?
4. Czy istnieje wyraźna różnica między poziomem tej sprawności wiosną i jesienią?
5. Czy w porównaniu do wyników ogólnopolskich rozwój tej sprawności przebiega w normie, czy też zarysowuje się wyraźna akceleracja lub retardacja?
Jestem przekonany, że uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania będzie z dużym pożytkiem dla dalszej pracy zawodowej, jako nauczyciela wychowania fizycznego


REKLAMA

Materiał badawczy i metody badań

Badania przeprowadzono w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu. Badaniami objęto dziewczęta w wieku 17 lat klasy Liceum Ogólnokształcącego. Pomiary somatyczne przeprowadzono w kwietniu 2003 roku. Średnie wyniki wysokości i ciężaru porównano z analogicznymi badaniami ogólnopolskimi zamieszczonymi w pracy R.Przewędy i R.Trześniowskiego.
Jako metodę badań przyjęto wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:
1) bieg na dystansie 50m,
2) skok w dal z miejsca,
3) bieg na dystansie 800m,
4) zwis na ugiętych rękach,
5) siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30s,
6) skłon tułowia w dół.
Badania przeprowadziłem w kwietniu i wrześniu 2003r., zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pracy R. Trześniowskiego i S. Pilicza. Średnie wyniki uzyskane w poszczególnych próbach porównałem z analogicznymi badaniami zamieszczonymi w pracy R. Przewędy i R. Trześniowskiego.

Omówienie i analiza wyników

1. Rozwój somatyczny:
a) wysokość ciała badanych dziewcząt kształtuje się na poziomie nieznacznie wyższym od przeciętnego i wynosi 164,2 cm / średnia ogólnopolska 163,4cm /,
b) ciężar ciała badanych dziewcząt kształtuje się na poziomie przeciętnym i wynosi 56,8 kg / średnia ogólnopolska 56,1 kg /,

2. Sprawność fizyczna:
a) szybkość badanych dziewcząt kształtuje się na poziomie przeciętnym:
- I badanie - 8,6 s,
- II badanie - 9,0 s,
- średnia ogólnopolska - 8,7 s,
- różnica między pierwszym i drugim badaniem - 0,4 s,
b) skoczność badanych dziewcząt znajduje się na poziomie nieznacznie wyższym od przeciętnego:
- I badanie - 186 cm,
- II badanie - 180 cm,
- średnia ogólnopolska - 180 cm,
- różnica między pierwszym i drugim badaniem - 6cm,
c) wytrzymałość badanych dziewcząt kształtuje się na poziomie przeciętnym:
- I badanie - 3 min, 58 s,
- II badanie - 4 min, 2 s,
- średnia ogólnopolska - 3 min, 50 s,
- różnica między pierwszym i drugim badaniem - 4 s,
d) siła ramion badanych dziewcząt jest niższa od przeciętnej:
- I badanie - 7 s,
- II badanie - 6 s,
- średnia ogólnopolska - 13 s,
- różnica między pierwszym i drugim badaniem - 1 s,
e) siła mięśni brzucha badanych dziewcząt jest wyższa od przeciętnej:
- I badanie - 22 powtórzenia,
- II badanie - 20 powtórzeń,
- średnia ogólnopolska - 19 powtórzeń,
- różnica między pierwszym i drugim badaniem - 2,
f) gibkość badanych dziewcząt znajduje się na poziomie przeciętnym:
- I badanie - 14 cm,
- II badanie - 10 cm,
- średnia ogólnopolska - 11 cm,
- różnica między pierwszym i drugim badaniem - 4 cm.

Wnioski

1. Rozwój somatyczny 17-letnich uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Nadrożu przebiega w normie.
2. Ogólna sprawność fizyczna tych dziewcząt znajduje się na poziomie średnim i była niemal identyczna ze średnią krajową.
3. Najlepiej rozwiniętą cechą okazała się siła mięśni brzucha, najgorzej siła ramion.
4. Między badaniami wiosennymi i jesiennymi wystąpił nieznaczny regres wszystkich cech motorycznych. Okres wakacji wpłynął więc niekorzystnie na rozwój sprawności fizycznej badanej grupy dziewcząt.

Literatura:

1. Demel M. : Szkice krytyczne o kulturze fizycznej, Sport i turystyka, W -wa 1973
2. Chromiński Z. : Aktywność ruchowa dzieci młodzieży, IWZZ, W-wa 1987
3. Przewęda R. : Raport o kulturze fizycznej w Polsce, AWF, W-wa 1989
4. Przewęda R., Trześniowski R. : Przemiany sprawności fizycznej młodzieży w Polsce, Wychowanie fizyczne i sport, W-Wa nr 4, 1992
5. Trześniowski R., Pilicz S. : Tabele punktacji sprawności fizycznej młodzieży w wieku 7-19 lat, AWF, W-wa 1989
6. Ulatowski T. : Z badań nad stanem kultury fizycznej w Polsce, AWF, W-wa 1987

Paweł Brokos
Zespół Szkół Nr 4 Nadróż


Zaświadczenie onlinenumer online: 123 gości

reklama