Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5644
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Humanistyczne aspekty autorskiego programu o profilu dziennikarskim

W dobie rozwoju technologii informacyjnej, powszechnego dostępu do komputerów, oprogramowania, Internetu istnieje niebezpieczeństwo "technokratycznego ujmowania edukacji. (...) Nauczyciel ulegać będzie pokusie ułatwiania sobie pracy kosztem trudnych do zmierzenia efektów pracy w sferze humanistycznej" (B.Siemieniecki "Perspektywa edukacji z komputerem" str.46)

Humanistyczny aspekt powinien być uwzględniony w programach nauczania a ich realizacja ukierunkowana na to, co w procesie edukacji jest najważniejsze, czyli "wszechstronny rozwój człowieka" (B.Suchodolski).

Taką humanistyczną koncepcję z wykorzystaniem technologii informacyjnej (TI) zakłada także autorski program dla klasy o profilu dziennikarskim.

Pomysł stworzenia klasy dziennikarskiej zrodził się w 1996 roku i był odpowiedzią na olbrzymie zainteresowanie uczniów redagowaniem szkolnej gazetki (od 1992 roku). Był pretekstem do dydaktycznych przemyśleń, w jaki sposób przygotować uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Realizacja programu rozpoczęła się w roku szkolnym 1998/99 w klasie IV Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Innowacja programu polegała na tym, że:

 • integrowała treści programowe języka polskiego, j.angielskiego, informatyki i plastyki,
 • zapewniała dziecku na każdym z w.w. przedmiotów rozwój jego osobowości, rozwój zarówno sfery poznawczej jak i emocjonalnej, aktywności pozwalającej rozwiązać każde zadanie,
 • eksponowała umiejętności pozwalające rozwiązać różne problemy, w tym docierania do wiedzy drogą poszukiwań a nie podanych gotowych informacji - praca twórcza, a nie odtwórcza, korzystania z różnych źródeł wiedzy, z uwzględnieniem technologii informacyjnej.

  Nie zakładaliśmy, że nasi uczniowie w przyszłości zostaną dziennikarzami. Poprzez zabawę w dziennikarstwo, którą dzieci traktowały bardzo poważnie, chcieliśmy wpłynąć na rozwój ich osobowości, by wyrosły nam osoby o dużym stopniu wrażliwości, poczucia piękna i estetyki, tolerancji, sprawiedliwości, otwarte na problemy innych, życzliwe wobec drugiego człowieka, żyjące w symbiozie z otaczającą rzeczywistością, dla których poszanowanie wolności i godności osobistej i uczciwość będą fundamentem humanistycznych wartości człowieka.

  Jednocześnie program miał na celu inspirować i inicjować dziecięcą twórczość z nadaniem jej społecznego znaczenia poprzez organizowanie publiczności czytelniczej oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym także z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Uczeń często występował w roli reportera, w którym naturalne, rzeczywiste sytuacje stanowiły wyzwanie do wykonania określonego zadania dziennikarskiego. Uczeń musiał się wykazać spostrzegawczością, wnikliwością, aktywnością, umiejętnością dotarcia do informacji ważnych i mniej ważnych, rozróżniać fikcję od prawdy.

  Realizacja programu sprzyjała wzmocnieniu jego integralności. Kluczową rolę w tym procesie odgrywała:

 • organizacja i elastyczność pracy zarówno nauczycieli jak i uczniów,
 • kolejność realizacji poszczególnych zadań (dziennikarskich) na poszczególnych przedmiotach,
 • oraz wzajemne powiązania międzyprzedmiotowe.

  Moim zdaniem, realizacja programu rozpoczęła się w dobrym momencie rozwoju psychofizycznego dziecka. Dzieci w klasie IV, V i VI szkoły podstawowej przeżywały każde powierzone im zadanie. Same wykazywały wiele własnej inicjatywy. Wiele czasu dzieci spędzały na wycieczkach. Na każdą z nich wyruszali odpowiednio "wyposażeni" w wiedzę, dyktafony i aparaty fotograficzne. Uczniowie wykazywali wiele inwencji twórczej i aktywności, przeprowadzili ciekawe wywiady. Oprócz ćwiczeń językowych i leksykalnych uczyli się w ten sposób kultury rozmowy, poszanowania wolności i godności, wrażliwości i tolerancji. Szukając, gromadząc i weryfikując informacje, przygotowywali się do przeprowadzenia imprez szkolnych, pozaszkolnych i konkursów. Do tego celu wykorzystywali różne źródła dostępu do informacji, w tym także z Internetu.

  Uważam, że profil dziennikarski klasy pozwala zrealizować cele dydaktyczno - wychowawcze w sposób niekonwencjonalny i atrakcyjny. Lepiej przygotowuje ucznia do dalszego życia i rozwiązywania problemów, funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, samodzielności i twórczej pracy, dla którego wartości humanistyczne są najważniejsze. Jest jednym ze sposobów bezbolesnego wprowadzenia młodego pokolenia w erę technologii informacyjnej. Kształci umiejętność posługiwania się informacją. Nauczyciel natomiast pełni w tym procesie rolę przewodnika, uczy poruszania się w gąszczu informacji, szukania, wybierania, selekcjonowania informacji ważnych od mniej ważnych, prawdziwych od fałszywych, odróżniać świat rzeczywisty od fikcyjnego.

  Mam nadzieję, że naszym absolwentom klasy o profilu dziennikarskim, którzy obecnie w większości są studentami m.in. takich kierunków jak: filologia polska (specjalizacja: komunikacja medialna, wydawnicza), edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej, pedagogika, europeistyka, filologia germańska, doradztwo zawodowe, historia (etnologia) zapewniliśmy na początku edukacji tzw. "dobry start", który pozwolił im na rozwijanie i ukierunkowanie zainteresowań i uzdolnień na dalszych etapach edukacji oraz zaszczepiliśmy na trwałe wartości humanistyczne, które będą procentować w ich dorosłym życiu.

  mgr Violetta Urban
  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza
  w Kaliszu


 • Zaświadczenie online  numer online: 87 gości

  reklama