Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
55
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Poszukiwanie form współpracy z rodziną na rzecz pomocy młodzieży uzależnionej narkomanią

Wstęp

Problem narkomani jest podstawowym zagadnieniem wielu dziedzin nauki: socjologii, psychologii, pedagogiki, medycyny, profilaktyki, psychoterapii. Toksykomania, narkomania, alkoholizm, nikotynizm czy lekomania stały się w ostatnich latach bardzo aktualnym i naglącym problemem w wielu krajach całego świata, również w Polsce. Doniesienia ze wszystkich niemal krajów wskazują na powstawanie nowych ośrodków produkcji, handlu, organizowanie nowych dróg i sposobu przemytu narkotyków. Nawet zaostrzone w ostatnich latach kontrole międzynarodowych służb specjalnych powołanych do walki z narkomanią nie są w stanie opanować tej plagi. Statystyki odnotowują liczne przypadki śmierci, zatruć wynikających z przedawkowania. W Polsce w latach 70-tych, zanotowano gwałtowny wzrost narkomani. Służba zdrowia, oświata, szkoły, urzędy spraw wewnętrznych zostały zaskoczone dynamizmem tego zjawiska. Przez wiele lat nie podejmowano jednak prawie żadnych działań profilaktycznych.
Narkomania jest nałogowym odurzaniem się środkami uzależniającymi pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Do klasycznych środków narkotycznych pochodzenie naturalnego należą między innymi pochodne makowca takie jak: opium, heroina, morfina, kodeina oraz preparowane u nas własnym sposobem mleczko, kompot i makowiny. Drugą grupę stanowią pochodne konopi indyjskich, z których otrzymuje się haszysz, marihuanę i popularną "trawkę". Trzecia grupa to pochodne rośliny koka.

W celach narkotycznych obecnie są popularne w nadużywaniu leki z grupy amfetaminowej.

Rozdział I

Psychologiczne aspekty uzależnień .

W psychologicznym rozumieniu problemu uzależnień narkotycznych sprowadza się do pytań ; Dlaczego człowiek sięga po środek uzależniający ? Dlaczego w tych samych lub podobnych sytuacjach jedni ludzie sięgają po narkotyk a inni nie ? Dlaczego niektórzy ludzie wyzwalają się z nałogu a inni nie ?
Są to pytania o strukturę osobowości , o motywy zachowań ludzkich . Zjawisko uzależnienia można, więc ostatecznie sprowadzić do analizy zachowań człowieka, który w konkretnym środowisku i w konkretnej sytuacji życiowej sięga po środki odurzające.
Według Czesława Cekiery " Uzależnienie narkotyczne jest procesem lub stanem zależności fizycznej, psychicznej a niekiedy także społecznej. Stan ten charakteryzuje się systematycznym, nie kontrolowanym braniem środka, od którego dana osoba się uzależniła "
Obecnie wyodrębnia się trzy rodzaje uzależnień; fizyczne, psychiczne, społeczne.
1. Uzależnienie fizyczne jest rezultatem wbudowania uzależniającego związku chemicznego w cykl przemian tkankowych.
2. Uzależnienie psychiczne jest to stan psychiczny powstały w wyniku przyjmowania różnych środków uzależniających.
3. Uzależnienie społeczne wiąże się z zażywaniem narkotyków w grupie. Działa tu silny motyw społeczno - psychologiczny , chęć przynależenia do grupy co pociąga za sobą uzależnienie społeczne .


REKLAMA

Rozdział II

Psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania uzależnień .

Czesław Cekiera na podstawie własnych badań jak również wyników badań wielu innych autorów, w etiologii uzależnień wyodrębnia następujące psychologiczne i środowiskowe uwarunkowania zwiększające ryzyko uzależnień .

Należą do nich:

a) osobowościowe :
- brak stabilności emocjonalnej
- objawy neurotyczne występujące w dzieciństwie np. lęk
- poczucie zagrożenia, brak silnego wzorca ojca, matki
- brak zdolności do wysiłku i umiejętności rozwiązywania problemów
- niski poziom tolerancji na frustracje
- subiektywizm, submisja , labilność emocjonalna
- obniżone poczucie własnej wartości
- niski stopień uspołecznienia i odpowiedzialności
- niezaspokojona potrzeba afiliacji, potrzeba bycia w grupie
- kierowanie się w życiu zasadą przyjemności a nie powinności
- obniżony system wartości i poczucia sensu życia

b) środowiskowe
- rodzina niepełna, rozbita lub zagrożona rozbiciem
- konflikty w rodzinie, niezgodność w metodach wychowawczych
- brak więzi w rodzinie, rodzina małodzietna
- jedyne dziecko w rodzinie z nadopiekuńczym systemem wychowania
- oboje rodzice pracujący poza domem
- wysoka rodzinna tolerancja dla palenia, picia , leków i innych środków
- środowisko toksykomanów , narkomanów , alkoholików
- łatwy dostęp do narkotyków, lęków i innych środków.

Jednostki w wyżej wymienionych sytuacjach łatwo popadają w konflikty, stresy i reagują na niesięganiem po środki odurzające

Rozdział III

Współpraca rodziców ze szkołą.

Współpraca rodziców z nauczycielami jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój uczniów.Szkoła i dom będąc dwoma głównymi środowiskami wychowawczymi mają szereg wspólnych płaszczyzn. Ich oddziaływania powinny być optymalnie spójne.
Ze względu na szybki rozwój cywilizacji z wszystkimi jego złymi i dobrymi konsekwencjami wielu badaczy uważa, że szkoła nie nadąża za bieżącymi potrzebami rozwoju społecznego.
J. Szczepański ocenił tą sytuację następująco:" Mówiąc ogólnie, kłopoty te polegają na tym, że obniż się ostro poziom efektywności wychowawczej szkół, że młodzież przejawia w niektórych krajach jawne i manifestacyjne niezadowolenie z metod, treści i organizacji kształcenia, a w innych odnosi się obojętnie do wysiłków szkoły, że spada prestiż i rola nauczyciela w społeczeństwie."

Obecnie w Polsce zachodzą duże zmiany w edukacji szkolnej dzieci.
Zmiany te polegają na:
- podniesieniu poziomu edukacji społeczeństwa przez upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego
- wyrównaniu szans edukacyjnych
- sprzyjają poprawie jakości edukacji rozumianej jako integralny proces wychowania i kształcenia

Szczególne jednak znaczenie, jako jedno z głównych ogniw edukacji dziecka ma rodzina.
Jest naturalnym środowiskiem dziecka, w którym przebywa ono długo przed pójściem do szkoły i do którego chętnie wraca nawet po osiągnięciu dojrzałości. Rodzina ma obowiązek ułatwić i dopomóc szkole w należytym wywiązaniu się z jej zadań wychowawczych a szkoła odpowiada za właściwie rozwijaną współpracę z rodziną.

Obecnie często mówi się o niedomaganiach występujących w zakresie współpracy między szkołą a rodziną

Rozdział IV

Zagrożenia w środowisku rodzinnym.

Rodzina w Polsce przeżywa kryzys. Wiele dzieci doświadcza jego skutków i żyje w lęku, że ich rodzina się rozpadnie. Rozwój przemysłu i związane z nim migracje, demoralizowanie, propagowanie rozwodów, wolności seksualnej to tylko niektóre z elementów ujemnie wpływających na trwałość rodziny a w rezultacie doprowadzają do patologii społecznej. Współczesna rodzina jest bardzo często nietrwała,rozbita, zależna materialnie od państwa, często bez własnego mieszkania a nawet bez pracy. Kiedy jednak rodzice pracują często nie mają czasu dla siebie i dzieci. Dzieci izolują się od rodziców, wyprowadzają lub uciekają od nich. Więzi rodzinne są bardzo luźne. Jak mówi Cz. Cekiera;
"Rodzina przestała być oazą, przystanią, do której się zawsze chętnie wraca i tęskni, gdy jej brak. Patologie społeczne szerzą się częściej w rodzinach niepełnych, skłóconych niż w rodzinach stabilnych.

Kryzys w rodzinie prowadzi do poważnych zagrożeń takich jak; alkoholizm, narkomania, dewiacje seksualne a także tendencje samobójcze.

Obecnie zajmę się szczegółowiej postawą rodzin wobec narkomani.
Uzależnienia narkotyczne coraz częściej dotykają liczne rodziny nie tylko w dużych środowiskach miejskich, ale również na wsiach. Wiele rodzin zostaje zaskoczonych i bezradnych wobec narkomani. Rodzi się, więc potrzeba doinformowania rodziców w tej dziedzinie.Taką rolę mogłaby przynajmniej częściowo przejąć szkoła, poradnie, media itp..
Rodzice nie zawsze wiedzą gdzie zwracać się o pomoc, kiedy odkrywają, że ich dzieci są narkomanami.
W wielu krajach są łatwo dostępne zorganizowane instytucje zajmujące się uzależnieniami. W Polsce tych instytucji jest stale za mało. Jedną z form pomocy tym rodzinom mogłyby być konsultacje z grupami samopomocy, czyli z rodzinami, które uporały się z tym problemem. Na zachodzie istnieją Stowarzyszenia Rodzin czy Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych. Rodzice zdobywają w nich nowe spojrzenie na swoją rolę wychowawców. Pomoc rodziców, którzy uporali się z problemem uzależnionego dziecka i mają wiele doświadczeń w tym zakresie, może być bardzo potrzebna tym, którzy dopiero odkryli narkomanię w swojej rodzinie.

Rozdział V

Zagrożenia w środowisku szkolnymi w grupach nieformalnych.

Szkoła w minionym okresie nie spełniała dobrze zadań wychowawczych i dydaktycznych.
Wynika to z:
- anonimowości ucznia
- przepełnienia szkół, klas
- dwu lub trzyzmianowością pracy w szkole
- niskiego poziomu wiedzy psychologiczno - pedagogicznej wśród nauczycieli
- szablonowego oceniania ucznia
- małej sieci poradni wychowawczo - zawodowych
- braku indywidualnej opieki oraz wieloma innymi czynnikami.

Młodzież wobec takiej sytuacji charakteryzuje się postawą apatii, zobojętnienia, braku motywacji do działania, wytrwałości w dążeniu do celu lub nawet buntu wobec istniejącej rzeczywistości. W środowisku pozarodzinnym i pozaszkolnym tkwi obecnie wiele zagrożeń społecznych niebezpiecznych dla młodzieży. Jednym z nich są młodzieżowe subkultury i postawy społeczne. Młodzież często porzuca naukę, dom rodzinny i przystaje do grup nieformalnych, ponieważ tam czuje się wolna i akceptowana. Grupy te przyciągnęły młodzież modnymi hasłami, obietnicami wolności, swobody, oferowały mocne przeżycia często wzmacniane alkoholem i narkotykami. Różnią się one od siebie głoszonymi hasłami, strojem, stylem bycia, własną ideologią. Często zachowują się agresywnie, aby protestować przeciw systemom społecznym, politycznym, ekonomicznym.
Grupy te stanowią obok rodziny i szkoły struktury, które wpływają na rozwój narkomani.

Rozdział VI

Poszukiwanie metod, form współpracy z rodziną na rzecz pomocy młodzieży uzależnionej narkomanią.

Wszyscy zajmujący się zagadnieniami patologii społecznych w tym narkomanii widzą potrzebę opracowania bardziej skutecznych metod leczenia i przeciwdziałania tym społecznie niepożądanym objawom. Podstawa opracowania form i metod pomocy uzależnionym jest opracowanie diagnozy. Bez niej, bez rozpoznania sytuacji, terenu, uwarunkowań osobowości, zebrania danych, wszelkie działania skazane są na niepowodzenie. Jedną z szeroko stosowanych metod jest wywiad. Pozwala on na prześledzenie badanego zjawiska. Powinien on mieć charakter wywiadu środowiskowego.
Dla każdej badanej jednostki bardzo ważny jest sondaż systemu wychowania w rodzinie oraz pierwszych objawów niedostosowania społecznego. Innymi metodami są różnego rodzaju testy kliniczne, skale, kwestionariusze, ankiety. Na podstawie dobrej diagnozy można wnioskować o zakresie zjawiska, rodzaju zażywanych środków, nasileniu, produkcji, handlu i sposobach zażywania, określić ryzyko uzależnienia i ryzyko zakażenia wirusem HIV. Wieści, jakie niesie za sobą diagnoza zostaną następnie wykorzystane w celu opracowania różnorodnych form pracy. Rodzice narkomanów, wychowawcy najczęściej są bardzo zaskoczeni nową sytuacją i są bezradni. Czują się osamotnieni ze swoimi problemami i oczekują wsparcia. Jedną z form pomocy jest działalność Poradni P/N, do której rodzice powinni się niezwłocznie zgłosić w celu uzyskania porady specjalistów, zasięgnięcia informacji o metodach postępowania. Inną formą pomocy rodzinie w sytuacjach, gdy dziecko nie chce się leczyć jest pomoc poprzez kontakt z byłymi narkomanami w Pogotowiu Makowym, poprzez szkoły, kolegów, punkty konsultacyjne, telefony zaufania, ruch młodzieżowy na rzecz Monar, poprzez instytucje kościelne oraz osoby zaangażowane w niesienie pomocy uzależnionym.
W wielu krajach min w Polsce rodzice założyli specjalne organizacje samopomocy zajmujące się niesieniem pomocy rodzinom i rodzicom narkomanów.
W Polsce działalność prowadzona jest przez Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" . Jako główny cel podejmuje pracę z rodzicami i krewnymi osób uzależnionych, zapobiega rozszerzaniu się narkomani, podejmuje akcje uświadamiające, prowadzi poradnictwo w Pogotowiu Makowymi w punktach konsultacji, pomaga w motywowaniu do leczenia i resocjalizacji, wspiera materialnie rodziny uzależnionych, prowadzi szkolenia dla członków, rodziców, współdziała z innymi organizacjami, organizuje grupy terapeutyczne i po leczeniu pomaga w ustabilizowaniu się zawodowym i rodzinnym ".
Inną formą pomocy samym narkomanom jest odizolowanie ich w tzw. hostelach, ośrodkach dobrowolnego pobytu dla narkomanów. Jednak jest ich wciąż za mało w stosunku do potrzeb. Kolejnym sposobem jest prowadzenie działalności profilaktycznej przez szkoły.
Szkoła prowadzi taką działalność wśród swoich uczniów mając do dyspozycji różne programy profilaktyczne ukazujące różne formy uzależnień w tym narkomanię, konsekwencje brania środków odurzających oraz formy pomocy uzależnionym. Dodatkowym zajęciem terapeutyczną - profilaktycznym są szkolenia dla rodziców prowadzone w ramach zebrań szkolnych przez specjalistów psychologów, pedagogów, policjantów i wychowawców klas.Mają one na celu nie tylko zapoznanie ich z problemem narkomani czy innych patologii a zwłaszcza przypomnienie im o ich wiodącej roli wychowawczej wobec dzieci i odpowiedzialności, jaką na siebie przyjęli. To rodzice muszą pokazać swoim dzieciom, na czym polega dojrzała osobowość i odpowiedzialna postawa rodzicielska.
Myślę, że pisząc tą pracę nie wyczerpałam tematu, ale przybliżyłam sobie i innym problem narkomani jego podłoże, metody i formy pracy.

mgr Joanna Duczmalewska
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich


Zaświadczenie onlinenumer online: 74 gości

reklama