Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
5461
rok szkolny
2008/2009

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Obniżenie wieku obowiązku szkolnego - sześciolatki do szkoły, obowiązek przedszkolny dzieci 5-letnich

1. Priorytety obniżenia wieku obowiązku szkolnego:

 • wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci, głównie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • upowszechnienie edukacji przedszkolnej
  - aktualnie wychowaniem przedszkolnym objętych jest tylko 44% dzieci - najniższy wskaźnik w Unii Europejskiej
  - zapewnienie dzieciom 5-letnim w latach 2009/2011 prawa do bezpłatnej edukacji przedszkolnej, podniesienie wskaźnika do 70%
 • znaczna część wrodzonych umiejętności dzieci rozwija się w wieku przedszkolnym
 • przedszkole skutecznie kształtuje gotowość dziecka do nauki szkolnej
 • przedszkole obejmuje dzieci powszechną diagnozą dojrzałości do nauki w szkole oraz działaniami wspomagającymi rozwój tych dzieci
 • zadania przedszkola realizowane są we współpracy z rodzicami

  2. Inne formy wychowania przedszkolnego:

 • punkty przedszkolne
 • zespoły wychowania przedszkolnego

  3. Organizacja pracy w zespołach i punktach przedszkolnych:

 • mogą być zakładane przez: gminę, osobę prawną, osobę fizyczną
 • finansowanie: dochody własne gminy, dotacje z budżetu gminy, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • organ prowadzący odpowiada za działalność placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • nadzór pedagogiczny sprawuje kurator oświaty, nad nauczycielem dyrektor
 • zajęcia w zespole mogą być prowadzone w niektóre dni tygodnia minimum 3 godz. w ciągu dnia, 12 godz. w ciągu tygodnia
 • zajęcia w punkcie przedszkolnym odbywają się codziennie w dni robocze
 • wymiar czasu pracy może być większy w zależności od potrzeb i możliwości lokalowych i społecznych: liczebność grupy 3-5 dzieci - 3 godz., 4-5 godz. przy większej liczebności
 • warunki lokalowe 2-2,5 m2 na każde dziecko
 • realizacja wymagań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  4. Uwagi o realizacji projektu podstawy programowej opracowanej pod kierownictwem prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej z dnia 03.06.2008

 • co najmniej jedną piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu trzeba przeznaczyć na zabawę dowolną
 • co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają na świeżym powietrzu
 • najwyżej jedną piątą czasu zajmują zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
 • dwie piąte czasu to czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne
 • odnośnie młodszych dzieci zaleca się, aby co najmniej jedną czwartą czasu dzieci spędzały na wolnym powietrzu
 • podstawę programową realizuje się we ścisłej współpracy z rodzicami: zapoznanie z podstawą programową, informowanie o sukcesach kłopotach ich dzieci, włączanie do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola

  5. Rola przedszkola w zaistniałej sytuacji:

 • przedszkole skutecznie kształtuje gotowość dziecka do nauki szkolnej
 • przedszkole obejmuje dzieci powszechną diagnozą dojrzałości do nauki w szkole oraz działaniami wspomagającymi rozwój tych dzieci
 • zadania przedszkola realizowane są we współpracy z rodzicami dzieci 5-letnich:
  - przedstawienie rodzicom projekt harmonogramu obniżenia wieku przedszkolnego
  - organizowanie spotkań z rodzicami grupowych jak i indywidualnych
  - zachęcanie do współpracy z psychologiem i PPP.

  Izabela Janiak
  Krystyna Nawara


 • Zaświadczenie online  numer online: 54 gości

  reklama