Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
539
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Znaczenie pracy pedagoga szkolnego

Polska oświata na przełomie ostatnich dziesięcioleci ulegała ciągłym reformom i udoskonaleniom. Jednym z takich udoskonaleń było powołanie do życia etatów szkolnych pedagogów w 1973 roku. W obecnej chwili już chyba każda szkoła ma swojego pedagoga jednak nie wszyscy do końca mają świadomość zadań i funkcji tej osoby w szkole. Nie dość dokładnie zorientowani są rodzice, nauczyciele i dzieci jak ogromna jest rola pedagoga w szkole i środowisku i jak duży zasięg mogą mieć działania tej osoby.

Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikały będą ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie. Można jednak stwierdzić, że dziś podobne problemy nękają większość społeczeństwa, dlatego funkcja pedagoga oraz jego zadania będą odnosiły się przede wszystkim do specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w określonym wieku szkolnym.

Pedagog szkolny ze względu na charakter swojej pracy ma swego rodzaju szczególną misję do spełnienia w procesie wychowawczym młodego pokolenia. Z uwagi na złożoność i różnorodność problematyki wychowawczej pedagog szkolny musi być dobrze przygotowany, właściwie wykształcony, kompetentny, odpowiedzialny, panujący nad swymi emocjami i słabościami a także posiadający szczególna predyspozycje. Jest bardzo ważnym ogniwem w tworzeniu procesu wychowania, jego organizowania i realizacji. Jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami a także innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania. Dobry pedagog potrafi pozyskać sojuszników do realizacji swojej misji. Jest to człowiek otwarty, szczery, przyjazny, budzący zaufanie, dobry obserwator oraz dyskretny powiernik łatwo nawiązujący kontakty.


REKLAMA

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2001 roku, które mówi, że do zadań pedagoga należy:
1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2. określanie form i sposobów udzielania uczniom , w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Warunkiem realizacji tych zadań jest dobra organizacja pracy w danej placówce oświatowej, za którą odpowiedzialny jest dyrektor. Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego, które powinny być uwzględnione w programie wychowawczym szkoły obejmują działania takie jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
 • Pomoc i interwencja w kasie w nagłych przypadkach,
 • Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
 • Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych oraz integrację uczniów klas specjalnych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

  Reasumując powyższe rozważania stwierdzić należy, że pedagog szkolny spełnia znaczącą rolę w działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych. Pedagog jest współorganizatorem, współuczestnikiem i koordynatorem realizacji zadań określonych w programie organizacji pracy szkoły. Jego działania są również wynikiem aktualnych potrzeb oddziaływań wychowawczych. Podstawowym celem jego działania jest pomoc w rozwiązywaniu trudnych, skomplikowanych i różnorodnych problemów wychowawczych. Pedagog szkolny nie prowadząc zajęć dydaktycznych cieszy się większym zaufaniem uczniów i może bardziej obiektywnie spojrzeć na ich problemy oraz w pełni zaangażować się w rozwiązywanie. Pedagog to nie zaganiany wychowawca, który ma na głowie wiele innych spraw i jest bardziej dydaktykiem niż powiernikiem .Pedagog to pomost łączący nauczycieli, rodziców i uczniów w drodze do jednego celu, a mianowicie bezkolizyjnego dotarcia do kresu edukacji z bagażem pozytywnych postaw i ideałów. Młodzi ludzie są narażeni na wiele pokus, żyją w czasie ogromnych zagrożeń. Jak radzić sobie z natrętnym kolegą ze starszej klasy, jak odmówić papierosa, czy puszki piwa na dyskotece, jak radzić sobie ze stresem i wieloma innymi problemami na te i wiele innych pytań odpowiedź może uczeń znaleźć w zaciszu gabinetu pedagoga. Pedagog mający w ręku duży wachlarz możliwości działań potrafi rozwiązać niejeden trudny problem, jego kompetencje są wystarczająco duże, by moc udzielić fachowej i skutecznej pomocy każdemu uczniowi. Mając dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi i terapeutycznymi oraz kuratorami sądowymi może pomagać w rozwiązywaniu nawet najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych. Oczywistą bowiem sprawą jest, że większość porażek w szkole ma swoje źródło w domu rodzinnym lub środowisku rówieśniczym. Pedagoga jest w każdej szkole potrzebny a nawet niezbędny. W chwili obecnej dzieci i młodzież ze wszystkich stron są otoczone złymi przykładami zachowań i wzorcami nie godnymi naśladowania. Media przyczyniają się do rozpowszechniania przemocy, agresji. W tak modnym teraz internecie, każde dziecko może odszukać informacji o narkotykach. W wielu domach stosowane są powszechnie używki typu papierosy czy alkohol. Młody człowiek nie zawsze potrafi odróżnić dobro od zła i często ulega pokusie. Łatwiej w tych trudnych czasach być "cwaniakiem" z papierosem w ustach i mieć po swojej stronie "kumpli" niż w samotności zdobywać wiedzę i naśladować pozytywne wzorce. Rodzice mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Kto więc ma kierować młodym człowiekiem podatnym ma wszystko co go otacza. Myślę, że wielu rodziców uchyla się od obowiązku wychowania swoich dzieci. Jest to zjawisko dość powszechne i niepokojące zarazem. Wiele zatem dodatkowych obowiązków spada na szkołę. W szkole zajmować powinien się tym pedagog, ponieważ on znając środowisko rodzinne uczniów wie jak pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu nękających je problemów. Nie znaczy to jednak, że pedagog ma wyręczać rodzinę ale powinien ją wspierać. Pedagog szkolny jest organizatorem i koordynatorem szkolnych działań profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i palenia papierosów. Prowadząc różne akcje propagandowe, konkursy i pogadanki z młodzieżą przekazuje jej pozytywne wzorce. Jeśli jego wykłady są poparte przykładem jego osoby efekt może być o wiele większy. Jeśli pedagog będzie wysportowany, niepalący, dbający o rodzinę i szanujący ludzi to jego nauki i uwagi będą docierały głębiej w umysł młodego człowieka. Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom, tym które należą do grupy tzw. "pewniaków" i tych, które są "szarymi myszkami" . Pomocny jest wszystkim nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych. Pamiętać należy , że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez pomocy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców. Pamiętać należy, że dla osiągnięcia pozytywnych efektów wychowawczych ważne są relacje pomiędzy pedagogiem a nauczycielami. Stosunki oparte na wzajemnej serdeczności, zaufaniu i współpracy są niezbędne w niesieniu pomocy potrzebującym. Pedagog chcąc uwrażliwić, szczególnie wychowawców klas, na wyłanianie w klasie dzieci, które mogą wymagać pomocy w różnym zakresie powinien w szkole prowadzić, lub organizować różne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

  Pedagog szkolny spełnia, więc znaczącą rolę w życiu szkoły, a zwłaszcza w realizacji programu wychowawczego szkoły. Pomaga i współuczestniczy w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych. Wywiera wpływ na kształtowanie właściwych postaw i zachowań uczniów. Swym działaniem stara się wyposażyć uczniów w umiejętność radzenia sobie z kłopotami i problemami dnia codziennego. Wpływa także na przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu rodziny i społeczeństwa.

  Dlatego niezwykle ważnym jest, aby pedagog szkolny posiadał właściwe wykształcenie, odpowiednie kompetencje, szczególne cechy charakteru i wyjątkowe predyspozycje, ponieważ od tych czynników zależą efekty jego pracy.

  Edyta Jaszczak


 • Zaświadczenie online  numer online: 44 gości

  reklama