Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
53
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Technika "Zgadnij, kto ?" i jej zastosowanie w grupie uczniów klasy trzeciej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Zbójnie

WSTĘP
Nauczyciel, który chce skutecznie organizować wychowanie i nauczanie musi znać swoją grupę dzieci. Musi posiadać informacje dotyczące nie tylko ich cech psychicznych, ale i warunków ich życia, sytuacji rodzinnej, środowiska, które na nie wpływa. Niezbędna jest również nauczycielowi wiedza o właściwościach grupy uczniów, którą oddano mu pod opiekę. Zdobywanie przez nauczyciela informacji o swych wychowankach ułatwi mu prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej.
Nauczyciel w swojej praktyce dydaktyczno - wychowawczej staje niejednokrotnie przed koniecznością poznania dynamiki grupy. Poznanie takie jest niezbędnym warunkiem należytego wykorzystania zjawisk i procesów w grupie uczniów dla celów wychowawczych. Wszystkie właściwości dynamiki grupowej można badać różnymi metodami. Każda metoda badawcza obejmuje kilka technik badań. Techniki te są uszczegółowieniem danej metody badawczej. Do takich technik należy między innymi technika "Zgadnij, kto?"

I Opis techniki " Zgadnij, kto?"
Technika ta, znana także pod nazwą skali reputacji, polega na tym, że poszczególni uczniowie danej klasy wypisują nazwiska tych kolegów, których zachowanie odpowiada przedstawionej charakterystyce zachowań. Wymaga ona dokonania wyboru nie na podstawie żywionych przez badaną osobę uczuć sympatii lub antypatii, lecz w wyniku ogólnego jej rozeznania w sytuacji społecznej całej klasy. Odpowiedź ucznia jest więc wyrazem istniejącej w klasie opinii społecznej. Technika " Zgadnij, kto ?" "dostarcza informacji, jak członkowie grupy spostrzegają powiązania między sobą, a więc bada jakby odbicie struktury grupy w świadomości członków "* . Toteż technika ta bywa zaliczana przez niektórych badaczy do technik pseudosocjometrycznych lub socjometryczno - podobnych.
Pilkiewicz M. " Wybrane techniki badania nieformalnej struktury klasy szkolnej. Próba klasyfikacji." Psychologia wychowawcza. 1965 nr 3 , s.276
Rejestr charakterystyk może obejmować zarówno pozytywne, jak i negatywne przejawy zachowania się uczniów. Negatywne przejawy mogą dotyczyć np. niezdyscyplinowania, nieposłuszeństwa, wzajemnej wrogości, nieposzanowania cudzych rzeczy, braku kulturalnego obycia itp. Lista poszczególnych charakterystyk może być różna. Dobór jej zależy często od sytuacji wychowawczej w danej grupie. Unikać należy wszelkich takich charakterystyk, które mogą wprawić wychowanków w zakłopotanie lub wręcz wywoływać u nich poważne konflikty, polegające na niemożności podejmowania szybkiej decyzji odnośnie dokonania przez nich wyboru osób odpowiadających danej charakterystyce.
Warunkiem zastosowania techniki " Zgadnij, kto?" jest konieczność dokładnego poinstruowania dzieci o celu i sposobie przeprowadzenia badania oraz wytworzenia w grupie odpowiedniej atmosfery.


REKLAMA

II Charakterystyka badanej grupy
Badana grupa liczyła 15 uczniów z klasy trzeciej, w tym 10 dziewczynek i 5 chłopców. Dzieci pochodzą ze środowiska wiejskiego. Pochodzenie społeczne grupy jest zróżnicowane:

 • 3 dzieci / 20 % / - pochodzenie inteligenckie,
 • 9 dzieci / 60 % / - pochodzenie chłopskie,
 • 3 dzieci / 20 % / - pochodzenie robotnicze.

  III Opis badania
  Przed przystąpieniem do badania techniką "Zgadnij, kto?" dokładnie poinstruowałam dzieci o celu i warunkach badań oraz prosiłam je o rzetelne i uczciwe udzielanie odpowiedzi i nie kierowanie się sympatiami czy antypatiami.
  Podczas badania zastosowałam następujący zestaw 8 charakterystyk /stwierdzeń/ z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i plastycznej :
  1. To jest ktoś, kto najbardziej interesująco opowiada swoje przygody.
  2. To jest ktoś, kto najładniej recytuje wiersze.
  3. To jest ktoś, kto czyta biegle i wyraziście nowe teksty z zastosowaniem odpowiedniej intonacji i tempa.
  4. To jest ktoś, kto pisze najciekawsze opowiadania .
  5. To jest ktoś, kto sprawnie liczy w zakresie 1000.
  6. To jest ktoś, kto biegle wykonuje mnożenie i dzielenie w zakresie 100.
  7. To jest ktoś, kto najładniej maluje i rysuje.
  8. To jest ktoś, kto najlepiej orientuje się na fizycznej mapie Polski.

  Badanie przeprowadziłam w sali lekcyjnej, w atmosferze spokoju i ciszy. Rozmawiałam z dziećmi indywidualnie. Uczniowie w odpowiedzi na kolejne stwierdzenia miały wymienić jedno nazwisko. Odpowiedzi dzieci notowałam na kartkach, zawierających imię dziecka badanego, numer stwierdzenia oraz imię dziecka, które w odpowiedzi na nie wymieniono. Uzyskane dane naniosłam na tabelę wyników.

  IV Wyniki badań
  Badania przeprowadzone techniką "Zgadnij, kto ?" wykazały, że najwyższy poziom w zakresie poszczególnych edukacji w grupie uczniów klasy trzeciej osiągnęła Lidia S. Nieco niższy poziom wykazali następujący uczniowie : Daniel K., Marta P., Monika D. I Monika M. Są to uczniowie bardzo lubiani w grupie oraz wykazują dużą aktywność na zajęciach. Podczas badania niektóre dzieci długo zastanawiały się nad udzieleniem odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia.
  Badania wykazały, że osobą , która najbardziej interesująco opowiada swoje przygody jest Lidia S. Jej nazwisko dzieci wymieniały 9 razy. Na stwierdzenie drugie dzieci podały 4 - krotnie nazwisko Lidii S. i Daniela K. W odpowiedzi na stwierdzenie trzecie najczęściej wymieniano Daniela K. W opinii uczniów najładniejsze opowiadanie pisze Paweł J.
  Odpowiadając na stwierdzenie piąte najwięcej głosów zdobyła Marta P. Uczniami, którzy biegle wykonują mnożenie i dzielenie w zakresie 100 są wg badanych Marta P. i Dawid W.
  Najładniej maluje i rysuje Lidia S. Na stwierdzenie ósme najczęściej wymieniano nazwisko Moniki M.
  Najmniej razy wymieniano nazwiska Sandry C., Anny D., Sylwii M., Sylwestra S., Grażyny D. i Cezarego P.
  Są to dzieci nieśmiałe, mało aktywne na zajęciach, mało sprawne manualnie, wymagające pracy korekcyjno - wyrównawczej.

  Tabela wyników

  V. Wnioski

 • 1 Stworzenie przez nauczyciela odpowiednio serdecznej i spokojnej atmosfery w grupie ma ogromny wpływ na osiągnięcie jak najlepszych wyników, jeśli chodzi o edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą i plastyczną. Natomiast w trakcie prowadzenia badań techniką "Zgadnij, kto?" doprowadzi do rzetelnych, uczciwych odpowiedzi uczniów na postawione stwierdzenia.
 • 2 Odpowiednie zastosowanie techniki "Zgadnij, kto?" do badania uczniów klasy trzeciej może dostarczyć ciekawych danych liczbowych, ukazując tym samym możliwość zastosowania w badaniu wychowanków innych technik socjometrycznych i socjometryczno-podobnych.

  BIBLIOGRAFIA
  Janowski A.: Poznawanie uczniów , WsiP, Warszawa 1975
  Łobocki M. : Metody badań pedagogicznych , PWN , Warszawa 1978
  Łobocki M. : Wychowanie w klasie szkolnej, WsiP, Warszawa 1974
  Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III

  Mirosława Jaworska
  Szkoła Podstawowa w Zbójnie


 • Zaświadczenie online  numer online: 35 gości

  reklama