Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4842
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Pożądane umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie realizacji standardów wymagań egzaminacyjnych

Funkcja nauczyciela dydaktyka, potrafiącego uczyć, działać skutecznie, bowiem wiedza i umiejętności są kluczem do przyszłości i nowoczesności. Rozwój społeczeństwa informacyjnego każe spostrzegać inaczej funkcję nauczyciela dydaktyka. W zasadzie jest on, lub będzie wieloprzedmiotowcem w ujęciu interdydsyplinarnym. Potrzebni są przewodnicy, ludzie odpowiednio do tego przygotowani, którym nowe technologie mogą pomagać, ale ich nie zastąpią.

Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych

W zakresie planowania zajęć:
- szczegółowa analiza programu nauczania,
- analiza treści nauczania z przedmiotów pokrewnych i wspierających,
- opracowanie rozkładu materiału z wyszczególnieniem celów operacyjnych,
- "inwentaryzacja" bazy dydaktycznej postawionej do dyspozycji nauczyciela,
- gromadzenie zasobów materialnych (środków dydaktycznych),
- przygotowanie konspektów.

W zakresie sprawdzania i oceniania:
- wewnątrzszkolny system oceniania,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania,
- sprawdzian ustny,
- testy dydaktyczne,
- pomiar dydaktyczny,
- test pracowniany,
- test "nalepkowy",
- test pracy.

W zakresie metod nauczania:
- mówienie do uczących się (informowanie uczących się),
- rozmawianie z uczniami (konwersacja),
- doprowadzenie do sytuacji, aby uczący się rozmawiali między sobą (praca uczących się w grupach),
- demonstrowanie czynności i naśladownictwo tej czynności przez uczącego się z równoczesną kontrolą jej wykonania,
- ukierunkowanie i kontrola pracy uczących się konsultacja),
- praktyczne wdrażanie zdobytej innymi metodami wiedzy (zastosowanie teorii do praktycznego działania).

W zakresie formy pracy uczniów:
- zasada małych kroków,
- zasada pełnej aktywizacji,
- zasada indywidualizacji tempa ucznia,
- zasada stopniowania trudności,
- planowanie,
- przyswajanie,
- odkrywanie,
- przezywanie,
- działanie.

W zakresie wyników egzaminu zewnętrznego:
- umieć uczyć się "innowacyjnie",
- być zdolnym do kształtowania umiejętności innowacyjnych u swoich uczniów,
- mieć zamiłowanie do swojej pracy,
- ustawicznie doskonalić swoje kompetencje zawodowe,
- sprawować funkcję kształceniową, również wychowawczo-opiekuńczą, orientującą i koordynującą,
- uczenia,
- działania,
- nauczanie wielu przedmiotów wykorzystując nowoczesne techniki i technologie.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

W zakresie planowania zajęć:
- szczegółowa analiza programu nauczania,
- analiza treści nauczania z przedmiotów pokrewnych i wspierających,
- opracowanie rozkładu materiału z wyszczególnieniem celów operacyjnych,
- "inwentaryzacja" bazy dydaktycznej postawionej do dyspozycji nauczyciela,
- gromadzenie zasobów materialnych (środków dydaktycznych),
- przygotowanie konspektów.

W zakresie sprawdzania i oceniania:
- opracowanie systemu oceniania na zajęciach praktycznych,
- sprawdzian w sytuacji naturalnej,
- sprawdzian w sytuacji częściowo naturalnej, w której częściowo zamiast np. eksponatów rzeczywistych używa się preparatów,
- sprawdzian z użyciem aparatury i urządzeń symulacyjnych,
- sprawdzian na modelach o różnym stopniu abstrakcji w stosunku do sytuacji naturalnej (np. szkice, rysunki, wykresy),
- sprawdzian praktyczny
- test pracy.

W zakresie metod nauczania:
- pokaz sposobów pracy,
- wyjaśnienie uczącym się istoty metody pracy,
- wybór odpowiedniej wielkości materiału,
- wprowadzenie do tematu z sugestią zadań do rozwiązania,
- konsultacje, w wyniku których dokonuje się weryfikacji sposobów wykonania treści,
- wprowadzanie instruktażu,
- ćwiczenie umiejętności zawodowych,
- realizacja zadań wytwórczych.

W zakresie formy pracy uczniów:
- ćwiczenia wyrabiające umiejętności zastosowania przyswojonej wiedzy,
- ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności twórczego wykorzystywania wiedzy w praktyce,
- ćwiczenia o charakterze poszukiwawczym.

W zakresie wyników egzaminu zewnętrznego:
- umieć uczyć się "innowacyjnie",
- być zdolnym do kształtowania umiejętności innowacyjnych u swoich uczniów,
- mieć zamiłowanie do swojej pracy,
- ustawicznie doskonalić swoje kompetencje zawodowe,
- sprawować funkcję kształceniową, również wychowawczo-opiekuńczą, orientującą i koordynującą.

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

W zakresie planowania zajęć:
- szczegółowa analiza programu nauczania,
- analiza treści nauczania z przedmiotów pokrewnych i wspierających,
- opracowanie rozkładu materiału z wyszczególnieniem celów operacyjnych,
- "inwentaryzacja" bazy dydaktycznej postawionej do dyspozycji nauczyciela,
- gromadzenie zasobów materialnych (środków dydaktycznych),
- przygotowanie konspektów. W zakresie sprawdzania i oceniania:
- wewnątrzszkolny system oceniania,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania,
- sprawdzian ustny,
- prace pisemne,
- sprawdziany ustne,
- testy dydaktyczne,
- pomiar dydaktyczny.

W zakresie metod nauczania:
- mówienie do uczących się (informowanie uczących się),
- rozmawianie z uczniami (konwersacja),
- doprowadzenie do sytuacji, aby uczący się rozmawiali między sobą (praca uczących się w grupach),
- demonstrowanie czynności i naśladownictwo tej czynności przez uczącego się z równoczesną kontrolą jej wykonania,
- ukierunkowanie i kontrola pracy uczących się (konsultacja),
- praktyczne wdrażanie zdobytej innymi metodami wiedzy (zastosowanie teorii do praktycznego działania).

W zakresie formy pracy uczniów:
- zasada małych kroków,
- zasada pełnej aktywizacji,
- zasada indywidualizacji tempa ucznia,
- zasada stopniowania trudności,
- planowanie,
- przyswajanie,
- odkrywanie,
- przezywanie,
- działanie.

W zakresie wyników egzaminu zewnętrznego:
- umieć uczyć się "innowacyjnie",
- być zdolnym do kształtowania umiejętności innowacyjnych u swoich uczniów,
- mieć zamiłowanie do swojej pracy,
- ustawicznie doskonalić swoje kompetencje zawodowe,
- sprawować funkcję kształceniową, również wychowawczo-opiekuńczą, orientującą i koordynującą.

Ewa Rainko


Zaświadczenie onlinenumer online: 49 gości

reklama