Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4812
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Współzawodnictwo na najlepszego ucznia - sportowca szkoły", a poziom zaangażowania uczniów w życie rekreacyjno-sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli

Od zarania jakość życia człowieka zdeterminowana była między innymi poziomem sprawności jego organizmu. Codzienne czynności i potrzeby życiowe zmuszają nas do aktywności ruchowej.

Współczesny człowiek sukcesu to osobnik dobrze wychowany i wykształcony oraz dbający o higienę (w tym sprawność fizyczną) własnego ciała. Te, niewątpliwie pożądane, przymioty człowiek nabywa i rozwija przez całe życie, ale instytucją powołaną po to by je odpowiednio kształtować jest szkoła. To tutaj młody człowiek, poprzez zapewnienie mu niezbędnej dawki ruchu i związanej z tym wiedzy, przygotowywany jest do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej.

Programy nauczania przewidują tygodniowo trzy godziny wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej, co w dość skromnym zakresie zaspokaja potrzeby ruchowe młodzieży.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli pracuje trzech nauczycieli wychowania fizycznego. Każdy z nich oprócz zajęć lekcyjnych obowiązkowych, prowadzi tygodniowo trzy dodatkowe godziny zajęć sportowo - rekreacyjnych. Młodzież ma do wyboru zajęcia z piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, lekkiej atletyki, tenisa ziemnego, tenisa stołowego i badmintona. Ponadto w ramach działającego przy placówce Uczniowskiego Klubu Sportowego "Olimpijczyk" Pogorzela prężnie działają sekcje: gier sportowych, lekkoatletyczna, tenisa ziemnego i taneczna. Oprócz zajęć, które odbywają się cyklicznie proponujemy młodzieży możliwość uczestniczenia w dość pokaźnej liczbie imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych (ok. 35 rocznie). W pierwszym półroczu roku szkolnego 2007/2008 w pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno-sportowych i zawodach uczestniczyło 136 osób (67 dziewcząt i 69 chłopców) na 316 wszystkich uczniów w szkole.

Od kilku lat nauczyciele wychowania fizycznego w ZSO i Z w Pogorzeli proponują uczniom różne formy mające na celu motywowanie do uczestnictwa w sportowym życiu szkoły. Są to między innymi:
- dodatkowa ocena cząstkowa z wychowania fizycznego o charakterze motywująco - nagradzającym,
- pochwała,
- powołanie do reprezentacji szkoły lub klubu,
- Korespondencyjne Mistrzostwa Szkoły w lekkiej atletyce (co roku uczniowie podczas zajęć wychowania fizycznego mają możliwość startu w sześciu konkurencjach, pod koniec roku szkolnego dziesięciu najlepszych w każdej konkurencji zostaje wyróżnionych; wyniki są na bieżąco uaktualniane i prezentowane),
- starty w rozgrywkach indywidualnych i międzyklasowych (np. mistrzostwach szkoły w tenisie stołowym piłce koszykowej itp.),
- "Współzawodnictwo na najlepszego ucznia - sportowca szkoły".

Wszystkie przytoczone elementy mają na celu zachęcanie młodzieży do aktywnego udziału w sportowym życiu szkoły i klubu oraz kształtowanie pożądanych postaw prozdrowotnych i prosportowych. Z moich kilkuletnich obserwacji wynika, że preferowaną przez uczniów formą motywacji jest współzawodnictwo na najlepszego ucznia - sportowca szkoły.

Celem współzawodnictwa jest popularyzacja sportu i rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku i dbałości o zdrowy styl życia. We współzawodnictwie może uczestniczyć każdy uczeń szkoły, który weźmie udział przynajmniej w jednej imprezie sportowej oraz uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Polega ona na tym, że przez cały rok szkolny uczeń zbiera punkty za uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych i sportowych. Liczba punktów uzależniona jest od rodzaju i szczebla zawodów oraz uzyskanego wyniku. Punkty otrzymuje się także za udział w treningu, ocenę z wychowania fizycznego oraz pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu różnych przedsięwzięć prosportowych i prozdrowotnych. Na koniec roku szkolnego wyłania się dziesięć najlepszych dziewcząt i dziesięciu chłopców, których nagradza się pochwałami, okolicznościowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące uczestnictwa młodzieży we współzawodnictwie na najlepszego ucznia - sportowca w trzech ostatnich latach szkolnych.

ilustracja

Analizując umieszczone powyżej dane można stwierdzić, że w ciągu ostatnich trzech lat w pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjno - sportowych uczestniczyła połowa uczniów ZSO i Z w Pogorzeli. Lepiej pod tym względem prezentują się chłopcy. Dane dotyczące dziewcząt wskazują na stały wzrost uczestniczących. Chłopcy, po spadku ilości uczestniczących w roku szkolnym 2006/2007, obecnie zwiększyli swoją aktywność. Dane z pierwszego półrocza roku szkolnego 2007/2008 wskazują na to, że będzie on najlepszy z trzech prezentowanych.

Z obserwacji i rozmów, przeprowadzonych z uczniami, wynika, że na ich udział w dodatkowych zajęciach związanych ze sportem, mają największy wpływ:
- chęć podwyższenia oceny z wychowania fizycznego,
- podniesienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu interesujących ich dyscyplin i konkurencji sportowych,
- dbałość o kondycję własnego organizmu,
- udział we współzawodnictwie sportowym na najlepszego ucznia - sportowca.

Fakt ten potwierdzają także inni nauczyciele wychowania fizycznego pracujący w szkole. Należy zwrócić uwagę na to, że trzy pierwsze elementy podawane przez uczniów jako motywujące ich do rozwijania zainteresowań rekreacyjno - sportowych mają wpływ na ich udział we "Współzawodnictwie na najlepszego ucznia - sportowca szkoły".

Podsumowując wszystkie dotychczasowe edycje "Współzawodnictwa na najlepszego ucznia - sportowca szkoły" można stwierdzić, że uczniowie z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych i z zainteresowaniem śledzą klasyfikację punktową. Cieszy fakt, że z roku na rok odsetek uczniów objętych współzawodnictwem zwiększa się. Świadczy to o tym, że coraz więcej młodzieży rozwija swoje zainteresowania związane z aktywnością fizyczną, a wpływ tego zjawiska na kształtowanie pożądanych postaw charakterologicznych jest ogólnie znany i doceniany.

Wojciech Nowak
W Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Pogorzeli


Zaświadczenie onlinenumer online: 49 gości

reklama