Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4733
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Indywidualny program rewalidacji dla ucznia pierwszej klasy gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Diagnoza poradni PP: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim przy zdecydowanej przewadze inteligencji technicznej nad słowno-pojęciową. Pojemność pamięci chłopca jest bardzo niska zaś przebieg uczeni się nieprawidłowy, trudność sprawia mu wykorzystanie wyuczonego materiału. Techniki szkole pozostają na niskim poziomie, wiadomości szkolne są fragmentaryczne i słabo utrwalone. Uczeń czyta techniką wyrazową na poziomie klasy czwartej, w piśmie popełnia liczne błędy ortograficzne. Poziom grafomotoryczny pisma jest niski. Uczeń w sytuacjach trudnych rezygnuje z podejmowania wysiłku, wymaga oddziaływań wspierających.

Zalecenia poradni PP: realizowanie kształcenia specjalnego dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z rewalidacją indywidualną. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i metod pracy do indywidualnych możliwości dziecka. Konieczne jest stymulowanie rozwoju intelektualnego, praca nad poszerzeniem wiedzy, wzbogaceniem słownictwa i doskonaleniem technik szkolnych. Ćwiczenie pamięci, aktywizowanie uwagi, mobilizowanie do pracy systemem wzmocnień pozytywnych. Konieczne jest wsparcie w formie zajęć rewalidacyjnych.

Program rewalidacji: na podstawie orzeczenia nr ............ wydanego przez poradnię PP przy ulicy ............ z dnia ............. uczeń ......................otrzymał zalecenie kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami ww. poradni opracowano indywidualny program rewalidacji.

1. Kultura osobista:
- troska o kulturę słowa
- wdrażanie do używanie zwrotów (proszę, dziękuje, etc.)
- kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych
- ukazywanie wzorców postępowania (literatura, film).

2. Zasady bezpieczeństwa:
- zasady bezpiecznego poruszania się po szkole, w ruchu ulicznym i szeroko pojętych kontaktach społecznych.

3. Rozbudzanie zainteresowań poznawczych, rozszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego:
- rozwijanie poprawnej wymowy i precyzyjnego wyrażania myśli w formie zdań (na bazie fragmentu literatury, filmu, dialogu)
- wyraziste czytanie zdań, krótkich tekstów
- ciche czytanie ze zrozumieniem (książki, czasopism)
- zachęcanie do korzystania z księgozbiory szkolnego
- wdrażanie do racjonalnego spędzania wolnego czasu (dobór odpowiedniej muzyki, rozwiązywanie rebusów, łamigłówek, aktywność ruchowa, ćwiczenia relaksacyjne)
- swobodne wypowiedzi ucznia na tematy mu najbliższe.

4. Rozwijanie sprawności grafomotorycznych:
- poprawne, kształtne, pisanie liter i wyrazów
- kształtowanie umiejętność pisania krótkich form literackich (opis, sprawozdanie, list, zaproszenie, ogłoszenie)
- sprawdzenie napisanego listu z pomocą nauczyciela.

5. Rozwijanie sprawności manualnej i potrzeb estetycznych:
- okolicznościowe prace plastyczne wykonywane różnymi technikami (malowanie, rysowanie, wycinanie, klejenie)
- praktyczne ćwiczenia niezbędne w życiu codziennym, np. przyszywanie guzika, przewlekanie, cięcie, itp.).

6. Rozbudzanie poczucia własnej wartości:
- zapewnienie uczniowi podstawowych potrzeb psychicznych (poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, szacunku, przynależności do grupy)
- rozbudzanie motywacji do działania (okazywanie uznania, nagradzanie za drobne postępy).

7. Kształtowanie umiejętności samodzielnego załatwiania spraw w instytucjach i urzędach:
- umiejętność adresowania i wysyłania listu, płacenia rachunków, wypełniania prostych formularzy
- właściwe korzystanie z numerów alarmowych celem umiejętnego wezwania pomocy
- umiejętność napisania podania, np. o duplikat legitymacji szkolnej
- umiejętność rejestracji w przychodni zdrowia
- umiejętne poruszanie się po okolicy
- planowanie wydatków, racjonalne wydawanie pieniędzy.

8. Podstawowa umiejętność korzystania z komputera i Internetu:
- Wyszukiwanie informacji w Internecie.

Joanna Marczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 104 gości

reklama