Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4579
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program własny zajęć pozalekcyjnych dla II etapu edukacyjnego IV-VI ze współczesnych muzycznych form ruchowych


Krzewić kulturę fizyczną znaczy... tyle
co kształtować świadomą, afirmatywną
i aktywną postawę wobec ciała i jego potrzeb,
uczyć jak poprawiać naturę, zmieniać obyczaj, doskonalić się.
Maciej Demel

Prezentowany program ze współczesnych muzycznych form ruchowych opracowany został przez nauczyciela wychowania fizycznego, który posiada uprawnienia instruktorskie w tej dziedzinie. Program skierowany jest do uczennic II etapu edukacyjnego klas IV, V, VI szkoły podstawowej. Zasadniczym celem stworzenia własnego programu stało się usystematyzowanie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie zainteresowań uczennic z klas ogólnych, kształtowanie trwałej pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, uświadamianie uczniom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie oraz zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w sposób kreatywny i aktywny ruchowo.

Do opracowania niniejszego programu skłoniły mnie obserwacje zainteresowań moich wychowanków oraz stopień sprawności i umiejętności uczniów, jak również doświadczenie zawodowe, które zdobyłam w pracy pedagogicznej. Ponieważ moją pasją jest taniec i wszystko co się z nim wiąże założyłam sekcję taneczną, którą prowadziłam przez trzy lata. Z każdym rokiem pracy zespół taneczny osiągał sukcesy w różnych imprezach sportowych, w których zajmował miejsca na podium, między innymi: w Mistrzostwach Miasta Sosnowca Szkolnych Zespołów Tanecznych, Międzyszkolnych Turniejach Cheerleaders, w Turnieju Niezrzeszonych Zespołów Cheerleaders oraz w Mistrzostwach Miasta Sosnowca w Aerobiku Sportowym w Zespołach Trójkowych, jak również w I Mistrzostwach Miasta Chorzowa Szkolnych Zespołów Tanecznych. Satysfakcja z osiąganych sukcesów skłoniła mnie do napisania programu własnego, który z pewnością pomoże mi w realizacji kolejnych zadań w pracy z młodzieżą w dziedzinie tańca. Z obserwacji i doświadczenia mogę stwierdzić iż różnorodne formy taneczne cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem ze strony uczennic. Istotne jest to iż zajęcia tego typu nie mają na celu szybkiego wzrostu wyników sportowych, lecz maja one przede wszystkim przynieść specyficzną radość ruchu, zachęcić wszystkich do systematycznych ćwiczeń oraz w sposób kreatywny i czynny wypełnić czas wolny młodzieży. Ponadto dają duże możliwości indywidualnego rozwoju, zainteresowań, własnej kreatywności a za razem uczą współpracy w grupie, samooceny, samodyscypliny oraz samokontroli.

Ponieważ pracuję w szkole o charakterze sportowym to w szczególności adresatami moich zajęć są uczennice klas ogólnych, które nie są ukierunkowane na konkretną dyscyplinę sportową. Z myślą o tej grupie uczniów stworzyłam specjalną ofertę zajęć pozalekcyjnych, która daje wszechstronne możliwość indywidualnego rozwoju ucznia oraz realizowania się w społeczności szkolnej.

Dynamiczny rozwój zdobyczy technologicznych znacznie ogranicza udział aktywności ruchowej ucznia. Komputer, telewizor, winda, samochód... to wszystko co ułatwia nam życie wpływa negatywnie na stan ogólnej zdrowotności organizmu. Dążąc do wyrównania niedoboru ruchu proponowane przeze mnie zajęcia mają na celu poprawę sprawności fizycznej ludzi młodych. Mają one również na celu zaktywizowanie do ćwiczeń oraz wyrabianie trwałego nawyku stałego uczestnictwa w kulturze fizycznej i potrzeby ruchu przeniesienia w dorosłe życie. Istnieje wiele różnych interpretacji pojęcia sprawności fizycznej. Obecnie podkreśla się, że jest to pojęcie dość szerokie, charakteryzujące poziom aktualnych możliwości wysiłkowych i ruchowych z uwzględnieniem zdolności do prowadzenia aktywnego życia we wszystkich jego sferach. Pojęcie sprawności fizycznej, adekwatne jest do efektów rekreacyjnego treningu fitness. Zajęcia ze współczesnych muzycznych form ruchowych są ukierunkowane na działania prozdrowotne (profilaktyka chorób cywilizacyjnych i proces inwolucji osobniczej), oraz działania terapeutyczne (w przypadku zmniejszonej sprawności ruchowej, nadwagi, początków osteoporozy etc). Zatem z powyższego wynika iż proponowane zajęcia fitness dają możliwość każdemu bycia sprawnym fizycznie i psychicznie. Prozdrowotne, profilaktyczne i stymulujące działanie rekreacyjnej aktywności ruchowej i niezaprzeczalne zalety fitness powodują, że bardzo często uczestnictwo w nich staje się bazą dla wszystkich innych działań mających zapewnić człowiekowi odpowiednią jakość życia. Specyfika zajęć pozalekcyjnych ułatwia integrację dziewcząt znajdujących się w różnym wieku, pozyskiwania nowych umiejętności ruchowych, rozwijania własnej sprawności, osobowości i twórczości, jak również czerpania satysfakcji z angażowania się w różne działania na terenie szkoły.

Realizacja programu zajęć pozalekcyjnych "Współczesne muzyczne formy ruchowe" przewidziana jest na jeden rok szkolny. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w wymiarze dwóch godzin zegarowych. Możliwe jest kontynuowanie w latach następnych. Zajęcia również można prowadzić okazjonalnie, w momentach gdy zostanie zrealizowany materiał i wówczas czas wolny można przeznaczyć na doskonalenie umiejętności tanecznych oraz kształtowania ekspresji twórczej przy muzyce podczas zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego. Program również stanowi swoistego rodzaju cykl szkoleniowy przygotowujący uczennice do udziału w Mistrzostwach Miasta Chorzowa Szkolnych Zespołów Tanecznych.

Program zbudowany jest w oparciu o podstawę programową z wychowania fizycznego dla Szkoły Podstawowej zatwierdzoną przez MENiS. Dotychczas znane programy nie w pełni odpowiadały mi w realizacji zajęć z dziedziny fitness, która jest nową prężnie rozwijająca się dyscypliną. Zmiany jakie zaszły na przestrzeni lat w tej dziedzinie wymagają od nauczyciela stworzenia własnego programu nauczania.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Magdalena Małek
Zespół Szkół Sportowych nr 1 im J. Kusocińskiego
w Chorzowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 87 gości

reklama