Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
43
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kryteria ocen zachowania w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z wymienionych kryteriów:

 • w zakresie kultury osobistej jest nienagannie grzeczny, serdeczny, uczynny, życzliwy, koleżeński, akceptowany przez kolegów, przestrzegający norm społecznych, samorzutnie organizuje pomoc dla innych, stosuje się do poleceń i wskazówek nauczycieli, wykazuje wysoką kulturę słowa
 • w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych jest w szczególny sposób zaangażowany w ich realizację, w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli (udział w akademiach, konkursach, zawodach sportowych, aktywna praca na rzecz klasy i szkoły),
 • wszystkie opuszczone godziny ma usprawiedliwione, nie spóźnia się na zajęcia szkolne
 • ubiera się stosownie na co dzień i podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych, jego wygląd nie budzi zastrzeżeń*

  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • w zakresie kultury osobistej spełnia wymagane kryteria w sposób zadawalający
 • w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych w miarę swoich możliwości w sposób nienaganny wywiązuje się z zadań związanych z nauką wszystkich przedmiotów, zawsze starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczycieli, bierze udział w życiu klasy i szkoły
 • wszystkie opuszczone godziny ma usprawiedliwione, a spóźnienia zdarzają się sporadycznie
 • ubiera się stosownie na co dzień, zdarzyło się jeden raz, że podczas uroczystości szkolnych wygląd ucznia budził zastrzeżenia*

  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • w zakresie kultury osobistej zachowuje się w sposób poprawny, choć zdarzają mu się drobne uchybienia, które nie mają jednak charakteru stałego
 • w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych zdarzają mu się drobne niedosiągnięcia, nie wynikające jednak ze złej woli, nie zawsze angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły, nie wykazuje własnej inicjatywy
 • opuścił bez usprawiedliwienia do 15 godzin lekcyjnych w semestrze
 • zazwyczaj ubiera się stosownie na co dzień, zdarzyło się dwa-trzy razy, że podczas uroczystości szkolnych wygląd ucznia budził zastrzeżenia*

  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • w zakresie kultury osobistej prezentuje niektóre z następujących zachowań: agresja słowna, fizyczna, notorycznie kłamie, tupet, bezczelność, brak szacunku dla nauczycieli, uczniów oraz pracowników szkoły, brak poszanowania dla cudzego i wspólnego mienia, złodziejstwo, używanie tytoniu, alkoholu lub narkotyków, brak poczucia winy i skruchy
 • w zakresie stosunku do obowiązków szkolnych regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich, lekceważąco traktuje naukę i nauczycieli, wagaruje, prezentuje inne negatywne zachowania
 • opuścił bez usprawiedliwienia ponad 15 godzin lekcyjnych w semestrze
 • uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie reaguje na zwracane uwagi*

  [* stosowny do okoliczności ubiór, stosowny wygląd:
  - strój codzienny: schludny, skromny, nie budzący zastrzeżeń
  - strój odświętny: biała koszula i granatowe (czarne) spodnie dla chłopców, biała bluzka i granatowa (czarna) spódnica dla dziewcząt
  - całkowity zakaz stosowania makijażu i farbowania włosów]

  PUNKTACJA MAJĄCA WPŁYW NA OCENĘ Z ZACHOWANIA

  Na początku semestru uczeń ma 100 punktów

  K R Y T E R I A

  PUNKTY DODATNIE (+)

  1. Pełnienie funkcji w klasie:
  - przewodniczący 5 - 10 pkt
  - z-ca 3 - 5 pkt
  - skarbnik 4 - 8 pkt
  - inne funkcje (np. kronikarz) 4 - 8 pkt
  2. Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym 5 - 10 pkt
  3. Udział w konkursach przedmiotowych
  I. Etap (na terenie gminy) 10 pkt
  II. Etap (rejonowe) 20 pkt
  III. Etap (wojewódzkie) 30 pkt
  (dodatkowo laureaci konkursu wojewódzkiego 20pkt)
  4. Udział w zawodach sportowych:
  - gminne 5 pkt
  - rejonowe 5 pkt
  - powiatowe 10 pkt
  - międzypowiatowe 15 pkt
  - półfinał woj. 20 pkt
  - finał woj. 30 pkt
  5. Udział w innych konkursach
  (w zależności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca) 5 - 10 pkt
  6. Udział w akademiach szkolnych 2 -10 pkt
  7. Pomoc i zaangażowanie w organizowanie imprez klasowych oraz szkolnych 2 - 10 pkt
  8. Udział w kołach zainteresowań 0 - 10 pkt
  9. Praca w gazetce szkolnej, kabarecie, bibliotece itp. 5 - 10 pkt
  10. Praca na rzecz klasy i szkoły (wystrój klasy, gazetki...) 0 - 10 pkt
  11. Efektywne pełnienie funkcji dyżurnego w klasie, w szkole 2 pkt
  12. Pomoc kolegom w nauce (1 godz.) 2 pkt
  13. Wzorowe czytelnictwo 5 pkt
  14. Przeciwstawianie się przejawom brutalności, konfliktom, zagrożeniom wypadkowym, niszczeniu mienia, kradzieży 2 - 10 pkt
  15. Działalność poza szkołą na rzecz społeczności lokalnej 5 - 10 pkt

  PUNKTY UJEMNE (-)

  1. Spóźnienie na lekcję bez uzasadnienia 2 pkt
  2. Przeszkadzanie na lekcji 2 - 10 pkt
  3. Brak zmiennego obuwia 2 pkt
  4. Niewypełnianie obowiązku dyżurnego 2 pkt
  5. Brak przyborów, książek, zeszytów na lekcji 2 pkt
  6. Niestosowne zachowanie się na przerwie, w stołówce szkolnej
  (krzyki, zaśmiecanie, zaczepianie kolegów, przepychanie się w kolejce... ) 2 pkt
  7. Bójki uczniowskie 10 pkt
  8. Niszczenie sprzętu szkolnego (koszt naprawy pokrywa uczeń) 5 - 15 pkt
  9. Wulgarne słownictwo, oszustwo 5 pkt
  10. Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji 5 pkt
  11. Złe zachowanie poza szkołą, na wycieczkach szkolnych 5 -10 pkt
  12. Niekulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły 5 pkt
  13. Niewywiązywanie się z nałożonych dodatkowych obowiązków 5 pkt
  14. Opuszczenie lekcji bez uzasadnienia 5 pkt
  15. Nieusprawiedliwiony dzień nieobecności w szkole 10 pkt
  16. Niszczenie rzeczy innych osób (zwrot kosztów napraw) 10 pkt
  17. Wyłudzanie pieniędzy 20 pkt
  18. Kradzież 10 - 50 pkt
  19. Palenie papierosów (również towarzyszenie palącemu) 20 pkt
  20. Dopisywanie stopni w dzienniku; fałszowanie podpisu, zwolnienia 20 pkt
  21. Udział w przestępstwie 100 pkt
  22. Posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków, alkoholu 100 pkt
  23. Zniszczenie ważnych dokumentów szkoły 100 pkt
  24. Inne wykroczenia przeciw statutowi szkoły 5 - 100 pkt

  150 i więcej - wzorowe
  80 - 149 - dobre
  40 - 79 - poprawne
  39 i poniżej - nieodpowiednie

  Ostateczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:
  - KULTURĘ OSOBISTĄ UCZNIA
  - STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
  - PUNKTACJĘ

  Uczeń, nie może otrzymać oceny wzorowej jeżeli:

 • posiada na swoim koncie (poza dodatnimi) 15 punktów ujemnych
 • choć raz zdarzyło mu się być ubranym niestosownie do okoliczności.

  Opracowano po konsultacji z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.

  mgr Grażyna Kubok, mgr Beata Szałkowska
  Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich


 • Zaświadczenie online  numer online: 103 gości

  reklama