Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4230
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program kółka polonistycznego w klasie VI

W nauczaniu języka polskiego wyodrębnia się dwa podstawowe działy treści kształcenia: kształcenie językowe oraz kształcenie literackie i kulturalne.

Głównym celem kształcenia polonistycznego w szkole podstawowej w klasach IV-VI jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, pisania i czytania, co uwarunkowane jest wiedzą o budowie i funkcjonowaniu języka.

Program nauczania przewiduje wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację zjawisk językowych oraz wyrabianie sprawności w posługiwaniu się językiem w warstwie słownej i pisemnej. Kształcenie sprawności językowej rozwija język ucznia i przyczynia się do poprawnej budowy zdań, stosowania właściwego słownictwa, komponowania różnorodnych tekstów poprawnych pod względem ortograficznym, językowym i interpunkcyjnym. Sprawność językowa ucznia zależy od umiejętnie przeprowadzonych ćwiczeń m. in.:
- ortograficzno-interpunkcyjnych,
- słownikowo-frazeologicznych,
- gramatyczno-stylistycznych,
- kompozycyjnych,
- redakcyjnych.

Program ten przeznaczony jest dla klasy VI szkoły podstawowej, kiedy to uczniowie zetknęli się przez pięć lat nauki z niemal wszystkimi zagadnieniami poruszonymi w niniejszym programie. Jednak z mojego wieloletniego doświadczenia i obserwacji wynika, że uczniowie, z którymi pracuję, odznaczają się w większości małą sprawnością językową i popełniają liczne błędy. Dlatego program ten ma na celu utrwalenie kluczowych umiejętności, wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ucznia klasy VI do sprawdzianu kompetencji, a także do innych konkursów polonistycznych. Program ten uwzględnia też potrzeby uczniów z dysortografią i dysgrafią. Ćwiczenia prowadzone na lekcjach języka polskiego w ramach obowiązującego programu są niewystarczające, dlatego istnieje potrzeba rozszerzenia programu o dodatkowe ćwiczenia kształcące sprawność językową uczniów.

Według tego programu pracuję od czterech lat i doszłam do przekonania, iż uczniowie, którzy kończą II etap edukacyjny, znacznie lepiej przygotowani są do nauki w gimnazjum. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu ta forma pracy oraz dobór odpowiednich ćwiczeń przyczyni się do dobrego przygotowania uczniów szkoły podstawowej do dalszej nauki, rozbudzi motywacje do pracy i pokonywania trudności.

Program został opracowany do realizacji w ciągu jednego roku, raz w tygodniu przez jedną godzinę lekcyjną.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Halina Nowak
Szkoły Podstawowej w Łazach Dębowieckich


Zaświadczenie onlinenumer online: 31 gości

reklama