Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3993
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Eucharystia szkołą świętości w przesłaniu Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Świętość - to zamiar Boga wobec człowieka; to Boże powołanie, Boże wezwanie skierowane do wszystkich ludzi: "świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty". Człowiek do świętości dorasta, dojrzewa. Świętości można i należy się uczyć. Taką swoistą szkołą świętości jest Eucharystia. O Eucharystii jako szkole świętości wypowiadało się wiele osób, zwłaszcza święci i błogosławieni którzy dostąpili chwały ołtarzy i rozkoszują się świętością Boga.
W tym artykule jak sam tytuł zapowiada chciałabym przedstawić co na ten temat mówi błogosławiony Zygmunt Szczęsny Feliński który żył w XIX stuleciu. Urodził się 1 listopada 1822 r. w Wojutynie w powiecie Łuckim na Wołyniu. Pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej. Jego rodzicami byli Gerard Feliński i Ewa Wendorff. Ojciec Zygmunta Szczęsnego był deputatem Sądu Głównego Wołyńskiego w Żytomierzu. Ze względu na swoją pracę większość czasu przebywał poza domem i miał niewielki wpływ na wychowanie dzieci. Będąc słabego zdrowia zachorował na gruźlicę i zmarł 10.01.1833r.
Natomiast matka - Ewa Felińska zajmowała się prowadzeniem i utrzymaniem domu, oraz wychowaniem sześciorga dzieci. Już od wczesnego dzieciństwa wdrażała je do modlitwy i życia religijnego. Na niedzielną mszę św. uczęszczała z dziećmi do pobliskich kościołów obrządku greko-katolickiego, gdyż parafialny kościół rzymsko-katolicki był znacznie oddalony. W młodych sercach starała się zasiać ziarna prawdy, wiary i miłości. Swoje postępowanie wobec dzieci oparła na Dekalogu, a nie na ludzkiej opinii. W jednym ze wspomnień o matce Feliński pisze: "Obrawszy prawo Boże za jedyną normę praktycznego życia, matka nasza oceniała postępowanie swych dzieci nie według zmiennych prawideł przyzwoitości światowej lub doczesnej korzyści, lecz według zasługi lub winy każdego czynu przed Bogiem."(1)

Życie bł. Zygmunta Szczęsnego przypada na okres niewoli narodowej i zrywów niepodległościowych. Brała udział w konspiracyjnym sprzysiężeniu Szymona Konarskiego za co w 1838r. została aresztowana i wywieziona na Sybir gdzie spędziła 6 lat. Krewni i przyjaciele zaopiekowali się osieroconymi dziećmi. Z.Szczęsny trafił do Zenona Brzozowskiego. Przy jego pomocy zdobył wykształcenie matematyczne na Uniwersytecie Moskiewskim i humanistyczne w Paryżu. Podczas pobytu w Paryżu zapoznał się z Wielką Emigracją; nawiązał kontakt między innymi z Księciem Adamem Czartoryskim, Adamem Mickiewiczem, Cyprianem Kamilem Norwidem, a zaprzyjaźnił się z Juliuszem Słowackim.
Po powrocie do kraju powziął decyzję służby Bogu i Ojczyźnie na drodze kapłaństwa. W wieku 29 lat wstąpił do Seminarium Duchownego w Żytomierzu. Ze względu na wykształcenie uniwersyteckie został przeniesiony do Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Ignacego Hołowińskiego 8.09.1855r. i został skierowany do pracy w parafii Św. Katarzyny w Petersburgu. W parafii zetknął się z potrzebą pracy charytatywnej. W Petersburgu byli bezdomni starcy oraz sieroty, których rodzice zostali wywiezieni na Sybir. Dla nich zorganizował Schronisko a opiekę powierzył siostrom Rodziny Maryi utworzonego przez siebie zgromadzenia zakonnego.

Ks. Felińskiemu zależało nie tylko na dobru materialnym podopiecznych, ale przede wszystkim na dobry duchowym, na ich wzroście ku świętości. W tym celu wystarał się u władz carskich pozwolenie na założenie kaplicy w Schronisku. W niej osobiście odprawiał mszę św. i prowadził nabożeństwa Eucharystyczne.
Po dwóch latach wikariatu otrzymał nominację na Ojca Duchownego w Akademii Duchownej oraz katedrę filozofii. Jako gorliwy przewodnik po drogach duchowych zmierzających do świętości codziennie przewodniczył wspólnym modlitwom kleryków celebrował Eucharystię, w każdą niedzielę i święto głosił konferencje, słuchał spowiedzi, oraz dwa razy do roku prowadził rekolekcje. W tym czasie nie zaniedbywał również duchowej opieki nad siostrami i mieszkańcami Schroniska.

Po śmierci abpa Warszawy Antoniego Melchiora Fijałkowskiego, papież Pius IX mianował Ks. Felińskiego arcybiskupem warszawskim. Było to 6.01.1862r. Jego pasterzowanie trwało zaledwie 16 miesięcy. Przypadło na wyjątkowo trudny czas dla Kościoła i Ojczyzny związany z powstaniem styczniowym. Feliński w archidiecezji spotkał się z chłodnym i nieprzychylnym przyjęciem zarówno ze strony wiernych jak i duchowieństwa. Posądzano go o konszachty z carem.

Swoje pasterzowanie w Stolicy rozpoczął od rekoncyliacji katedry św. Jana i kościoła Ojców Bernardynów. Otworzył wszystkie kościoły Warszawy z odprawieniem 40-godzinnego nabożeństwa Eucharystycznego we wszystkich świątyniach. Zwrócił się do wiernych z prośbą o zaprzestanie śpiewów patriotycznych w kościołach i powrót do zwykłej modlitwy. Natomiast od władz zażądał usunięcie policji ze świątyń.

W czasie posługi pasterskiej zwrócił szczególną uwagę na przygotowanie duchowieństwa do pracy duszpasterskiej kładąc nacisk na drogę osobistej świętości. Zalecał częste przystępowanie do Komunii św. i Sakramentu pokuty.
Aby lud wierny odrodzić duchowo, ukierunkować go na świętość życia zalecił urządzać adoracje Najświętszego Sakramentu, podczas których wierni spotykają się z Żywym Jezusem ukrytym w Eucharystii. Takie adoracje polecił organizować zwłaszcza podczas nabożeństw majowych.
Wszystkim, którzy pragną kroczyć drogą doskonałości chrześcijańskiej aby osiągnąć świętość bł. Zygmunt Szczęsny zaleca w Eucharystii szukać skutecznej pomocy we wszystkich potrzebach tak osobistych jak i społecznych. Zwracał uwagę na usposobienie serca osoby przystępującej do Komunii św. stawiając za wzór dzieci przystępujące do Niej po raz pierwszy. Pouczał tymi słowami: "Parzmy na dzieci co po raz pierwszy komunikują; jakie tam skupienie, jaka tam gorliwość, jaka wdzięczność, jakie jaśniejące nawet na twarzy wesele."(2) Stwierdza, że przystępowanie do Komunii św. jest najlepszą miarą wzrostu lub upadku pobożności wiernych. Bardzo mocno podkreśla, że niemożliwe jest aby cnoty chrześcijańskie kwitły tam, gdzie ołtarze Chrystusa są opuszczone.
W swojej działalności pasterskiej dążył do uwolnienia Kościoła w Królestwie Polskim spod władzy i ucisku carskiego. W obronie narodu pisze list do cara Aleksandra II. Za ten odważny krok 14.06.1863r. opuszcza Warszawę i zostaje zesłany do Jarosławia nad Wołgą, gdzie spędził 20 lat.

Czas wygnania zaowocował licznymi pismami. Pisząc o Eucharystii nazywa ją Anielskim Chlebem, duchowym pokarmem, który umacnia wierzących w ziemskiej pielgrzymce. Dla niego Eucharystia jest spotkaniem z prawdziwym Bogiem przychodzącym do ludzkich serc w Komunii św. Uczył, że Eucharystia jest przede wszystkim powtórzeniem kalwaryjskiej ofiary, tylko w sposób niekrwawy. Mówiąc o właściwym przygotowaniu do Komunii św. wskazuje na gorącą modlitwę połączoną ze szczerym pragnieniem doskonałości. Zaznacza jednak, aby Komunia św. mogła być pożyteczna dla duszy człowieka musi on być wolny od przywiązania do wszelkiego grzechu.
Zwraca uwagę na nasze stosunki z bliźnimi. Wzywa do szybkiego pojednania aby nic nie pozostało w głębi serca co mogłoby nie podobać się oczekiwanemu Gościowi.
Bł. Z. Sz. Feliński uczy, że nie wystarczy przyjąć do serca Jezusa Eucharystycznego. Trzeba postarać się o to aby On zapragnął w nie pozostać. Twierdzi, że owoce Komunii św. zależne są os naszego postępowania, zwłaszcza wobec bliźnich. Dobre przygotowanie serca na spotkanie ze Zbawicielem ukrytym w Komunii św. staje się zaczynem wzrostu duchowego, wzrostu w świętości.
W "Konferencjach duchowych" poucza, że życie sakramentalne to nic innego jak współuczestnictwo w życiu Boga-Człowieka. Od stopnia tego współuczestnictwa zależą postawy moralne człowieka i jego postęp w świętości. Człowiek który często uczestniczy w Eucharystii i przyjmuje Komunię św. nawiązuje relacje przyjaźni z Jezusem i pragnie naśladować Go w codziennym życiu. Upodabniając się do Chrystusa wzrasta w świętości i w miłości, która przyjmuje konkretny wyraz wobec bliźnich.

Po zwolnieniu z zesłania abp Feliński nie mógł powrócić do Królestwa Polskiego. Osiadł w galicyjskiej wsi Dźwiniaczka w pobliżu Okopów Świętej Trójcy i Chocimia, dokąd zaprosiła go hrabina Helena Koziebrodzka, krewna kard. Puzyny. Mimo starszego wieku i nadszarpniętego zdrowia poświęca się pracy duszpasterskiej wśród prostego ludu. Do Dźwiniaczki sprowadza Siostry Rodziny Maryi, rozwija ich działalność, stabilizuje stan prawny Zgromadzenia i zakłada nowe domy w Galicji. W każdym domu sióstr starał się o kaplicę z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu. Pragnął, aby siostry miały możliwość czerpania sił duchowych ze źródła łask jakim jest Eucharystia.

Z biegiem lat Feliński coraz bardziej zapada na zdrowiu. W 1895r. decyduje się na kurację i udaje się do Karlsbadu. Jednak na kurację jest już za późno. Drodze powrotnej w wyniku osłabienia zatrzymuje się w Krakowie. Tam w Pałacu Biskupim przeszedł do wieczności 17.09.1895r.
Zachęcając do życia Eucharystią tak mówił: "Przypadajmy do stóp ołtarzy, gdzie Bóg Utajony tak cierpliwie nawiedzenia naszego oczekuje. Starajmy się jak najwięcej czasu spędzać w obecności Przenajświętszego Sakramentu."(3)

Przypisy:
1 - Z. Sz. Feliński. Paulina córka Ewy Felińskiej. Warszawa 1996 s.27
2 - Z .Sz .Feliński. Konferencje o powołaniu. Poznań 2001 s.222
3 - Z. Sz. Feliński

S. Małgorzata Michałowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 77 gości

reklama