Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3873
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program edukacyjno-profilaktyczny "Otwórz oczy i bądź wolny od przemocy"

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży. Niepokojące jest równie i to, że obniża się skala wieku dzieci, które borykają się z tymi problemami. Narasta też fala przemocy, a jej sprawcami są coraz młodsi ludzie, a nawet dzieci. Agresja staje się zjawiskiem społecznym. Obserwujemy je na ulicy, w telewizji, szkole, a nawet w domu. Przyczyną tego jest niewystarczający, a nawet drastycznie mały udział rodziców w procesie wychowawczym dziecka, którzy ograniczają się często tylko do zaspakajania potrzeb materialnych. Również środowisku szkolnym, w którym pracuję od przeszło 20 lat problem ten nie jest obojętny, a zachowania agresywne nasilają się. Dotyczy to szczególnie osób, które pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych. Borykają się one z różnymi problemami w rodzinie, szkole czy grupie rówieśniczej. Tego typu kłopoty wiążą się z daleko idącymi konsekwencjami (niska samoocena, niepowodzenia w nauce, identyfikacja z grupami nieformalnymi, czasem prowadząca do zachowań na granicy prawa, wyobcowanie, poczucie osamotnienia, brak wsparcia ze strony osób dorosłych, wagarowanie, nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego)

Z myślą o takiej grupie dzieci z naszej szkoły stworzyłam program, rozpoczynając jednocześnie współpracę z istniejącą w naszym mieście Świetlicą Profilaktyczno-Wychowawczą, placówką wsparcia dziennego działającą w strukturze Terenowego Oddziału "Powrót z U" na mocy Uchwały nr.50/Lublin T.R. I P.D.U. "Powrót z U". Program jest skorelowany z programem profilaktyki i programem wychowawczym szkoły. Współgra też z misją i zadaniami świetlicy, która za nadrzędny cel stawia sobie wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz zapewnienie pomocy rodzinie, i dzieciom w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych. Mój program wpisuje się w te działania. Jest on przeznaczony do pracy z uczniem o skłonnościach do agresji i przemocy.

Głównym celem programu jest wpłynięcie na zmianę postawy uczniów wobec siebie i innych. Zajęcia mają na celu odreagowanie napięć. Nastawione są na integrowanie grupy i dają poczucie bezpieczeństwa. Do pełnej i właściwej realizacji programu niezbędne będą takie elementy wyposażenia placówki jak: teksty literackie, xero, sprzęt RTV i komputer, muzyka, teksty relaksacyjne, filmy i gry edukacyjne.

Charakter naszej współpracy opierał się na wolontariacie. Powyższy program realizowałam w roku 2006/07. Spotykałam się z grupą wychowanków tej placówki raz w tygodniu w trzygodzinnych cyklach. Współpracę rozpoczęłam od zapoznania się z sytuacją podopiecznych. Kierowniczka placówki we wstępnej rozmowie przeprowadzonej ze mną we wrześniu 2006r. jasno sprecyzowała oczekiwania i potrzeby wynikające z czekającej nas współpracy.

Realizacja programu pomoże uczniom w odreagowaniu napięć i umożliwi integrację w grupie oraz zapewni im bezpieczeństwo.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Świst
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
w Poniatowej


Zaświadczenie onlinenumer online: 135 gości

reklama