Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3833
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metody aktywizujące na lekcjach j.angielskiego (inscenizacje, drama, projekt)

Metody aktywizujące powstały jako przeciwstawienie się obowiązującym dotąd metodom podającym i autokratycznego stylu pracy nauczyciela z uczniem. Metody te należą do grupy metod problemowych. Są to twórcze metody i techniki rozwiązywania problemów, szukania oryginalnych rozwiązań. Głównym celem metod aktywizujących jest pomoc uczniom w efektywnym przyswajaniu wiedzy, rozwijanie zainteresowań i postawy twórczej, uczenie pracy zespołowej oraz zerwanie z nudą i lękiem na lekcjach. Metody aktywizujące zapewniają uczenie się przez odkrywanie, praktykę, swobodną pracę indywidualną, możliwość eksperymentowania, analizę doświadczeń. Metody te rozwijają samodzielność ucznia, zachęcają go do odpowiedzialności za organizację i przebieg lekcji, pomagają w tworzeniu zintegrowanego zespołu klasowego. Metody aktywizujące pozwalają nie tylko rozbudzić w uczniu zainteresowanie przedmiotem, czy sprawdzić jego wiedzę. Główna zaleta tych metod polega na doskonaleniu umiejętności, przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu: umiejętność wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe. Nauczyciel pracujący metodami aktywizującymi odchodzi od roli nauczyciela eksperta w kierunku nauczyciela: doradcy, animatora, obserwatora i słuchacza, uczestnika procesu dydaktycznego a także partnera.

Na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia mogę stwierdzić, że najbardziej ulubionymi przez dzieci metodami aktywizującymi są: inscenizacje, drama oraz projekt.
W trakcie inscenizacji stymulowane są sytuacje realne lub tworzona jest fikcja. Uczniowie ćwiczą pełnienie różnych ról zawodowych i społecznych. Chodzi o zarysowanie konfliktu i próbę jego rozwiązania, choć celem inscenizacji może być też ułatwienie uczniom zapamiętywania trudnych treści. W tej metodzie nie są potrzebne zdolności aktorskie, tylko wczucie się w rolę. Zadania nauczyciela w tej metodzie polegają na : określeniu celu zajęć, przygotowaniu instrukcji ogólnej i poszczególnych ról, wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa uczniów, pełnieniu funkcji doradcy, wspólnym analizowaniu problemów oraz pilnowaniu i dbaniu o prawidłowy przebieg inscenizacji. Drama natomiast jest to metoda rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań przez doświadczenie i przeżywanie. Zmusza ucznia do "bycia tym", czym poleci mu nauczyciel. Służy zrozumieniu i interpretacji tekstów literackich. W tej metodzie nauczyciel przedstawia temat i cel zajęć, przedstawia scenariusz dramy, uczniowie samodzielnie wybierają role, przygotowują dekoracje i rekwizyty. Zastosowana drama aktywizuje do pracy nie tylko uczniów zdolnych ale i słabszych. Pozwala uwierzyć we własne siły, daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. Dziecko zauważa coraz lepiej, czego nie potrafi, czego nie umie, w czym jest dobre. Jedną z moich ulubionych metod jest metoda projektu. Polega ona na stawianiu przed uczniami problemów i zadań zbliżonych do tych, z którymi mogą spotkać się w rzeczywistości lub takie, które wymagają podobnego rodzaju działań i aktywności. Uczniowie wykonując zadania projektowe, przechodzą po kolei przez wszystkie etapy aktywności - od ustalenia celów, poszukiwania rozwiązań, po wprowadzenie ich w życie i kontrolę rezultatów. Metoda ta wywołuje wzmożoną aktywność uczniów, szkoła staje się miejscem wyzwalania ich postaw twórczych, badawczych i innowacyjnych. Jest ona oparta na trzech ważnych strategiach postępowania dydaktycznego: na nauczaniu poszukującym, uczeniu się we współpracy oraz uczeniu się przez doświadczenie.

Reasumując, stosowanie metod aktywizujących na lekcjach języka obcego przynosi wiele rezultatów. Każda z metod rozwija aktywność twórczą dziecka, jego kreatywność, otwartość, ciekawość świata. Uczeń uczy się planować swój proces uczenia się, organizuje własną pracę, analizuje swe możliwości, wyciąga konstruktywne wnioski, samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji i przetwarza je we własny sposób. Uczeń stara się skutecznie komunikować w zespole oraz efektywnie współdziałać w grupowej pracy.
Zachęcam wszystkich nauczycieli do stosowania aktywnych metod na lekcjach języka obcego, ponieważ metody te zmieniają postawę ucznia z pasywnej na twórczą oraz przynoszą nieprzewidywalne efekty jego pracy.

ilustracja
Zdjęcie z przedstawienia pt."Cinderella" w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Wiślicy.

Edyta Poznańska-Gocyk
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wiślicy


Zaświadczenie onlinenumer online: 88 gości

reklama