Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3799
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metoda projektu w katechezie

Ostatnio obserwuje się wzrost zainteresowania aktywizującymi metodami nauczania - uczenia się. Do nich należy metoda projektów.

Metoda projektu zrodziła się na początku XX wieku. Była ona reakcją na nauczanie metodami tradycyjnymi, kierowanymi odgórnymi zarządzeniami. Wprowadzenie metody projektu miało na celu stworzenie uczniowi warunków, w których mógłby zdobywać wiedzę samodzielnie. Jego samodzielność pojawiałaby się już w momencie formułowania problemu, a następnie samodzielnego przemyślenia, zaplanowania, rozwiązania i realizacji postawionego sobie zadania.

Projekt jest więc metodą nauczania, której istota polega na tym, że uczeń realizuje przedsięwzięcie (wykraczające poza wymagania objęte programem) zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Założenia te to określenie celów i metod pracy, terminów realizacji poszczególnych etapów oraz całości, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację, opracowanie kryteriów oceniania oraz sposobu prezentacji.

Metoda projektu jest "królową" wśród działań aktywizujących, zbiera wszystkie metody i wykorzystuje je dla dobra ucznia. Nawiązuje do nowej koncepcji uczenia się, kiedy to dziecko zdobywa wiedze poprzez odbiór wiedzy i informacji, a następnie tworzy nową wersję wiedzy. Projekt koncentruje się na treściach nauczania: duże znaczenie odgrywają tematy odnoszące się do autentycznych sytuacji oraz zagadnienia interesujące uczniów.

W zależności od przedmiotu pracy uczniów oraz warunków do prezentacji jej efektów, można rozróżnić dwa rodzaje projektów edukacyjnych:

 • projekt badawczy, polegający na gromadzeniu i uporządkowywaniu informacji na dany temat,
 • projekt działania lokalnego, który polega na podjęciu działania w środowisku, np. w ramach projektu uczniowie mogą posprzątać otoczenie swojej szkoły.

  Zastosowanie metody projektu może być wykorzystywane do realizacji zadań, jakie stawia sobie nie tylko nauczyciel koordynujący projekt, ale również grupa nauczycieli. Metodę tę można doskonale zastosować np. do realizacji treści ścieżek międzyprzedmiotowych. Tu można wyróżnić:

 • projekt szkolny,
 • projekt międzyprzedmiotowy,
 • projekt przedmiotowy.

  Realizacja dwóch pierwszych projektów wymaga stałej współpracy nauczycieli realizujących przedsięwzięcia, której efekty mogą być naprawdę imponujące i mogą dawać dużo satysfakcji.

  Twórcą metody projektów był W.H.Kilpatrick, którego domeną było uczenie się przez działanie. Założeniem metody projektów jest wdrażanie dzieci do twórczego myślenia. Polega na wykonywaniu przez dzieci zadań, poprzez samodzielne poszukiwanie, pod opieką nauczyciela. Opiera się na praktycznym działaniu dotyczącym realizacji jakiegoś projektu, zaproponowanego przez uczniów lub nauczyciela. Metoda projektu charakteryzuje się tym, że uczestnicy realizują temat projektu rozłożony w czasie.

  Pracując tą metodą możemy zrealizować w sposób ciekawy różnorodne tematy.

  Najważniejsze w metodzie projektów jest to, aby dziecko w czasie wykonywania zadania wykorzystywało zmysł wzroku, słuchu i dotyku. Należy pamiętać, iż są one uruchamiane w procesie uczenia się.

  Wiedza zdobyta w wyniku własnej aktywności, podczas dokonywania odkryć, rozwiązywania problemów, staje się bardziej osobista, znacząca i trwała.

  Metoda projektów stwarza możliwość wykazywania się umiejętnościami wszystkim dzieciom, bez względu na możliwości percepcyjne, poziom intelektualny. Walorem opisywanej metody jest oparcie procesu edukacyjnego na różnych formach aktywności. Wychowankowie pracując tą metodą są bardziej kreatywni. Metoda ta jest czasochłonna, wymaga dużego wysiłku ze strony nauczyciela. Mimo to powinna być chętnie wykorzystywana w pracy, dzięki wysokiej jej efektywności.

  Korzystając z tej metody, odchodzi się od nauczania przedmiotowego i systemu klasowo-lekcyjnego i akcentuje potrzebę samodzielnej pracy pozaszkolnej z zastosowaniem najrozmaitszych form pracy grupowej. Grupę realizującą jakiś projekt może tworzyć kilka osób z klasy, jak i wszyscy uczniowie z danej klasy czy szkoły.

  Niektórzy nauczyciele uważają, że w szkole podstawowej praca metodą projektu jest niemożliwa, ponieważ uczniowie sobie z nią nie poradzą. Rzeczywiście, metoda ta wymaga dużej samodzielności uczniów i wykorzystania wielu umiejętności, a wygodniej stosuje się ją w pracy ze starszą młodzieżą. Można ją jednak stosować także w szkole podstawowej, nieco modyfikując je zasady.

  Metoda projektu wychowuje do twórczego myślenia. Nazywana bywa "metodą dojrzewania uczniów"

  Metoda projektu charakteryzuje się tym, że:

 • ma określone cele i sposoby pracy,
 • ma określone terminy realizacji całości i poszczególnych etapów,
 • wyznacza się osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów,
 • znane są kryteria oceny,
 • uczniowie realizują zadania w grupach, rzadko indywidualnie,
 • uczniowie pracują w znacznym stopniu samodzielnie i na własną odpowiedzialność,
 • można korzystać z pomocy nauczyciela w czasie wyznaczonych konsultacji,
 • rezultaty pracy prezentowane są publicznie (wobec klasy, szkoły, rodziców, itd.),
 • realizacja projektu może trwać kilka dni, tygodni.

  (...)

  Pełna publikacja...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  s. Ewa Burzało
  Szkoła Podstawowa nr 6
  w Brzegu Dolnym


 • Zaświadczenie online  numer online: 83 gości

  reklama