Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
36
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

O tanzańskich przygodach misjonarza

I. Główne zagadnienie lekcji

Lekcja jest próbą przemyślenia problemu, czy przygoda daje nam szansę poznania własnych możliwości, reakcji i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych. Fragment wspomnień Józefa Musioła - misjonarza z Tanzanii, stanowi tu pretekst do wprowadzenia pojęć z zakresu filmoznawstwa, a przy okazji próby przekładu dzieła literackiego na język filmu.

II. Cele lekcji

Uczeń:
- wie, kim jest ks. Józef Musioł
- rozumie, na czym polega działalność misyjna
- odnosi informacje o Tanzanii do sposobu ich przedstawienia w tekście
- interpretuje postawę i zachowanie bohatera tekstu, w kontekście środowiska, w jakim funkcjonuje oraz określa motywy jego postępowania
- wie, za pomocą jakich chwytów literackich przedstawiono przygodę
- określa przynależność gatunkową tekstu
- dokonuje przekładu intersemiotycznego, rozumie i posługuje się w praktyce pojęciami: film przygodowy, powieść autobiograficzna, ujęcie, akcja, efekty dźwiękowe
- sporządza notatkę z lekcji

III. Uwagi dotyczące realizacji lekcji

Uczniowie czytają w domu fragment książki Józefa Musioła pt. "Misyjna przygoda".
Przygotowują też informacje na temat Tanzanii (z dowolnych źródeł). Na lekcji nauczyciel łączy metody heurezy i pracy w grupach. Uczniowie pracują z tekstem i dokonują przekładu intersemiotycznego, przygotowując się do opracowywania w przyszłości scenariusza i scenopisu filmowego.

IV. Środki dydaktyczne

1. Józef Musioł: "Misyjna przygoda. Z tanzańskich wspomnień misjonarza"; Wydawnictwo Salwatoriańskie, Kraków 1998 r.
2. Materiały dotyczące Tanzanii (wycinki z gazet, dane encyklopedyczne, wydruki z Internetu).
3. Duże arkusze brystolu, tabela potrzebna do dokonania przekładu intersemiotycznego.
4. Nożyczki, klej papier kolorowy, flamastry, pędzle.
5. Odtwarzacz CD.

V. Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie
Nauczyciel przedstawia uczniom cel i plan zajęć. Zapisuje temat lekcji, następnie prosi o przekazanie wiadomości dotyczących Józefa Musioła i Tanzanii. Przypomina o konieczności notowania najważniejszych informacji.

2. Rozwinięcie

A. Analiza i interpretacja tekstu

- określenie narratora i typu narracji
- wyodrębnienie opisów przyrody i wskazanie ich cech charakterystycznych
- odnalezienie w tekście fragmentów charakteryzujących bohaterów, pokazujących, jak radzą sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych.

B. Przekład intersemiotyczny

- zadania dla uczniów: przełożenie fragmentu tekstu Józefa Musioła na język obrazu filmowego
- podział klasy na 5 grup
- przekazanie zespołom zasad pracy w grupie

Zasady pracy w grupie
a) Wybierzcie spośród siebie lidera, sekretarza oraz sprawozdawcę.
b) Pamiętajcie, że lider kieruje pracą grupy, organizuje ją, lecz nie dominuje, nie narzuca swych poglądów. Dba, aby wszyscy mogli się wypowiedzieć, ustala kolejność wypowiedzi. Stara się żeby wszyscy pracowali, aby każdy miał udział w rozwiązywaniu zadania. Pilnuje, żeby grupa pracowała nad zadaniem, nie tracąc czasu na kwestie uboczne.
c) Sekretarz pilnuje, by nie umknęły uwadze i pamięci ciekawe pomysły, zgłaszane w czasie pracy nad rozwiązywaniem problemu.
d) Sprawozdawca stara się odnotowywać w trakcie pracy zespołu ważne ustalenia, uzgadnia z grupą stanowiska i przedstawia efekt pracy zespołu publicznie.
e) Każdy członek zespołu stara się pracować intensywnie, dba o osiągnięcie wspólnego celu; uważnie słucha, co mają do powiedzenia inni, nie przerywa wypowiedzi kolegów, czeka na swoja kolej w zgłaszaniu pomysłów i spostrzeżeń.

- wybór obserwatorów i wręczenie im kart zadań

Zadania dla obserwatora
Notuj tylko to, co obserwujesz - pomiń swoje uczucia i oceny!
a) W jaki sposób grupa wyłoniła Lidera, Sekretarza i Sprawozdawcę ?
b) Czy Lider kierował pracą grupy, dbał o atmolsferę pracy, był życzliwy, pilnował tematu, czy też wybór okazał się tylko formalny?
c) Czy wszyscy członkowie grupy angażowali się w pracę nad rozwijaniem zadania?
d) Jak układało się współdziałanie w zespole:

 • Czy wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się ?
 • Czy nikt nie narzucał swojego zdania i nie przejmował inicjatywy?
  e) Sposoby dochodzenia do ustaleń:
 • Czy grupa negocjuje ?
 • Jakie argumenty są używane ?
 • Jak osiągane jest porozumienie ?
 • Jak powstaje praca końcowa ?
  f) Tempo pracy - stopień zaangażowania uczestników - dynamika aktywności: Maleje czy wzrasta zainteresowanie pracą ?
  Uwaga ! Obserwator nie bierze udziału w pracach zespołu (Formułując zasady pracy w grupie i zadania dla obserwatora, korzystałyśmy z materiałów edukacyjnych KREATORA)

  - rozdanie uczniom: kartonów, tabel służących do przekładu intersemiotycznego, papieru kolorowego, flamastrów, farb, pędzli, kleju, nożyczek oraz poleceń dla grupy.

  Wzór tabeli:

  Polecenie dla grupy:
  - Zaprojektujcie adaptację filmową fragmentu wspomnień Józefa Musioła posługując się fragmentem tekstu (strony 128 - 135 w/w książki)
  - Wykorzystajcie elementy:

 • obecne w tekście,
 • sugerowane przez tekst,
 • dodane, dopowiedziane
  - Pamiętajcie, że możecie dokonać selekcji materiału literackiego, wybrać to, co wydaje się Wam najistotniejsze.
  - Nie zapominajcie, że poszczególne ujęcia mają tworzyć akcję fabularną.
  - Zadania:
 • Ustalcie, co chcecie pokazać w swoim filmie, ile będzie w nim ujęć, co one przedstawią (5-10 min.).
 • Nanieście na karton schemat tabeli służącej do przekładu (z taką liczbą ujęć, jaką ustaliliście; 5 minut).
 • Opracujcie wizualną stronę filmu. Skonstruujcie ciągłą akcję fabularną, odpowiadającą ujęciom (10 minut).
 • Przygotujcie krótką prezentację projektu.
 • Powodzenia!

  - przypomnienie pojęć

 • Ujęcie - nieprzerwane zdjęcie filmowe od otworzenia do zamknięcia oka kamery, najmniejsza jednostka ruchoma filmu.
 • Efekty dźwiękowe (ścieżka dźwiękowa) - dialogi aktorów, naturalne odgłosy, muzyka. Uwiarygodniają one akcję, spełniają ważną rolę dramaturgiczną.
 • Akcja fabularna (filmowa) - wydarzenia i zachowania bohaterów wynikające ze świadomych wyborów, wiążące się w logiczną całość, nić przyczyn i skutków.
  - Praca w grupach, rozwiązywanie problemów wspólnie z nauczycielem.
  - Transformacja pod kierunkiem nauczyciela
  - Prezentacja

  Grupy delegują swoich przedstawicieli, aby zaprezentowali wyniki ich pracy. Prezentacja pokazuje osiągnięcia, a także uświadamia, co jeszcze nie zostało dostatecznie dopracowane. Wszystkie kartony należy wywiesić w pracowni - to swoista nagroda dla zespołów.
  Nauczyciel jasno oceniając wykonaną pracę, pokazuje sens występu. Zachęca też audytorium do przekazania informacji zwrotnych, tzn. podzielenia się swymi refleksjami i odniesienia do opinii nauczyciela.

  3. Refleksja - podsumowanie lekcji

  Uczniowie powinni zadać sobie pytania: Czego się nauczyli ? Co sądzą o takiej formie pracy nad tekstem literackim? Jakie to ma dla nich znaczenie? Jak to współgra ze zdobytą wcześniej wiedzą? Czy osiągnęli cele, jakie sobie wyznaczyli? czego chcą się uczyć dalej? Jaka jest ich opinia o procesie uczenia się? W jaki sposób mogą udoskonalić swoją naukę? Szczególnie istotne są refleksje obserwatorów.

  Tatian Kowalska, Gabriela Więcko
  Gimnazujm w Gierałtowicach


 • Zaświadczenie online  numer online: 72 gości

  reklama