Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3530
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Funkcje i zadania zespołowych gier sportowych w systemie wychowania fizycznego i sportu

Zespołowe gry sportowe największe znaczenie w oddziaływaniu na jednostkę ludzką, zarówno na jej sferę fizyczną jak i duchową, mają w okresie wieku szkolnego.

Obecnie przyjmuje się, że celem szkolnego wychowania fizycznego jest kierowanie rozwojem somatycznym i motorycznym oraz kształtowanie u wychowanka takiego systemu trwałych nastawień wobec własnego ciała i jego potrzeb, który w praktyce przejawiać się będzie w aktywnym dążeniu jednostki do osiągania i utrzymywania zdrowia i wysokiego poziomu sprawności fizycznej dla własnego i społecznego dobra. Poprzez wychowanie fizyczne należy więc otwierać przed uczniem perspektywę doskonalenia fizycznego, co wiąże się ściśle z nauką pracy nad samodoskonaleniem i umiejętnością kontroli tych zabiegów. Sportowe gry zespołowe w systemie w-f powinny być jednym ze sposobów osiągania tych zamierzeń.

Zadania stawiane przed grami zespołowymi zajmują ważne miejsce w programie wychowania fizycznego. Na pierwszy plan wysuwane są te zadania, które związane są ściśle z rozwojem fizycznym wychowanka. W ich obręb wchodzą takie zadania jak:
- rozwijanie cech fizycznych dziecka (harmonijny rozwój ciała, odpowiednia sylwetka);
- rozwijanie sprawności fizycznej (rozwój cech motorycznych, zwiększenie wydolności);
- podnoszenie stanu zdrowia

Gry zespołowe spełniają również rolę pomocniczo-uzupełniającą w procesie wszechstronnego wychowania młodzieży, gdyż wychowanie fizyczne jest częścią wychowania w szerokim tego słowa znaczeniu.

1. Gry w wychowaniu umysłowym.

Zasadniczym środkiem wychowania umysłowego jest nauka. Gry pomagają w kształtowaniu takich cech jak uwaga, pamięć, myślenie, orientacja, spostrzegawczość, refleks, które sprzyjają osiąganiu wyników w nauce.

Walka w zespole wpływa korzystnie na rozwój dziecięcej wyobraźni pogłębiając przy tym wiadomości o otaczającym świecie.

2. Gry w wychowaniu estetycznym.

Gry sprzyjają rozwijaniu piękna ruchu, płynności, koordynacji, harmonii, i zdolności wyczuwania rytmu i taktu.

W czasie trwania zajęć wdraża się młodzież do porządku i ładu, zwraca uwagę na schludny wygląd i czystość, wyrabia podstawowe nawyki higieny. Nauczyciel lub prowadzący powinien uczyć dzieci i młodzież obserwacji zjawisk natury, uczyć ochrony otaczającego środowiska, w tym także sprzętu używanego do gier.

3. Gry w wychowaniu moralno-społecznym.

W tym dziale wychowania gry są kopalnia możliwości oddziaływania na stronę psychiczną dziecka. W grze, gdzie występuje współzawodnictwo i współdziałanie zespołowe uzewnętrznia się prawdziwy charakter młodego człowieka.

Z punktu widzenia społecznego walka zespołowa uczy dzieci działania w zespole i na jego korzyść, przy rezygnacji z własnych ambicji, uczy też zaufania do partnerów, a także przestrzegania przepisów i zasad danej gry.

Gry zespołowe rozwijają samodzielność, śmiałość, zdyscyplinowanie dziecka, sztukę panowania nad swym ciałem i umysłem, co ma olbrzymie znaczenie w późniejszym życiu.

Realizacja wszystkich zadań stawianych przed zespołowymi grami sportowymi prowadzi do wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego dzieci i młodzieży. Z tego powodu zostały one ujęte w programie wychowania fizycznego w szkole, zwłaszcza że treści poznawcze, wychowawcze i światopoglądowe zawarte w walce zespołowej w pełni odpowiadają ogólnym celom wychowania.

Bibliografia:
1) E. Pudełkiewicz "Humanistyczna koncepcja modelu kultury fizycznej" PWN Warszawa;
2) P. Rudik "Psychologia sportu" Sport i Turystyka;
3) G. Mead "Umysł, osobowość, społeczeństwo" PWN Warszawa;
4) J. Dziąsko, Z. Naglak "Teoria sportowych gier zespołowych" PWN Wrocław;
5) A. Cedrowski "Jaki sport szkolny" WF i Higiena Szk. nr 2 1987

Dariusz Gaździk
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN
w Sanoku


Zaświadczenie onlinenumer online: 199 gości

reklama