Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3346
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

W kręgu polskiej kultury

Program edukacji kulturalnej jest zgodny z założeniami Programu Wychowawczego SP nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie. Przeznaczony jest do realizacji w klasach IV-VI, na lekcjach muzyki, plastyki, języka polskiego, religii, godzinach wychowawczych, w ramach nauczania zintegrowanego, oraz na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

We współczesnym skomercjalizowanym świecie, gdzie w pogoni za tanią rozrywką prawdziwa sztuka przegrywa z grami komputerowymi, filmami DVD i Internetem, wydaje się być niezbędnym rozbudzenie zainteresowań kulturalnych uczniów, przygotowanie ich do świadomego odbioru dzieł sztuki i uczestnictwa w kulturze oraz wyrobienie u dzieci nawyku korzystania z oferty kulturalnej odpowiednich instytucji i ośrodków kultury.

W dzisiejszym świecie można zauważyć wiele przypadków zagubienia człowieka we współczesnej, rozwiniętej cywilizacji. Aby tego uniknąć musi być już od najmłodszych lat rozbudzany proces "zakorzeniania". Każda osoba uczestniczy w kilku wspólnotach, tzn. we wspólnocie rodzinnej, lokalnej, małej Ojczyźnie, regionie, narodzie, aż po wspólnotę światową.

Absolwent szkoły podstawowej powinien umieć świadomie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i regionu oraz wartościować różne wytwory kultury, a nowoczesna szkoła powinna pełnić szeroko pojętą funkcję kulturotwórczą.

Z uwagi na niemożność pełnej realizacji powyższych zadań, z powodów ograniczeń czasowych na zajęciach z przedmiotów humanistycznych, realizacja niniejszego Programu wydaje się być jak najbardziej uzasadniona.

Ukazanie dziejów kultury polskiej w bloku z literatura, historia, muzyką, plastyką i katechezą pozwoli uczniowi prześledzić, jak rozwój cywilizacji wpływał na rozwój kultury, jak prądy i myśli charakterystyczne dla różnych etapów rozwoju ludzkości wpływały na poszczególne rodzaje działalności człowieka. Korelacja muzyki, plastyki z historia powinna polegać na ukazywaniu uwarunkowań powstawania sztuki artystycznej i ludowej, jej znaczenia w odniesieniu do określonych sytuacji życiowych i społecznych, pokazywaniu rozwoju zjawisk muzycznych na tle życia oraz twórczości w poszczególnych okresach historycznych i współczesności. Poznawanie dzieł historycznych, patriotycznych i religijnych wzbogaca wiedzę historyczną o odczucia konkretnych zjawisk historycznych, pozwala lepiej poznać i zrozumieć charakter epoki oraz postawy i uczucia ludzi. Teksty pieśni historycznych są cennym źródłem historycznym, gdyż przybliżają daną epokę historyczna, obyczaje, język, postaci historyczne i styl muzyczny.

Korelacja z językiem polskim powinna: uświadomić role literatury i poezji, rozwijać umiejętność mówienia i pisania sztuce narodowej. Poprzez pieśni ludowe poznaje gwarę ludową różnych regionów Polski, obyczaje, tradycje, a przede wszystkim artyzm sztuki ludowej. Przekazywanie wiadomości z historii sztuki i muzyki ma na celu pomóc w uświadomieniu wielkiego dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego narodu polskiego.

Religia towarzyszy człowiekowi od narodzenia do śmierci, stąd jej powszechna obecność we wszystkich dziedzinach nauki i sztuki. Uczy patriotyzmu i kultywowania wartości ponadczasowych. Korelacja z katechezą uczy cenić wartości tradycji narodowej. Ma ukazywać polskie zwyczaje w kontekście wiary, wartość wysiłku dla uformowania postaw patriotycznych, pobudzać pragnienie świętowania niedzieli oraz konkretnych wydarzeń historycznych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Halina Prądzyńska-Wieżel
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 117 gości

reklama