Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3303
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metoda Dobrego Startu

Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych i funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych i kinestetycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Metoda ta została przystosowana dla potrzeb dzieci od 4 r.ż.

Ćwiczenia prowadzone tą metodą maja na celu:
- jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego
- kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
- koordynowanie czynności wzrokowo-słuchowo-ruchowych
- harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych.

Metoda Dobrego Startu jest przydatna:
- w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania, szczególnie dzieci "ryzyka" dysleksji
- do wyrównywania wybiórczych opóźnień rozwoju niektórych funkcji psychomotorycznych
- w procesie integracji percepcyjno-motorycznej
- w rozładowaniu zaburzeń emocjonalnych u dzieci, sprzyja uspołecznianiu.

Ma ona również aspekt diagnostyczny. Na podstawie obserwacji zachowania dziecka, analizy trudności przy wykonywaniu ćwiczeń oraz popełnionych błędów pozwala wnioskować o ich przyczynach. Do pracy z dziećmi o prawidłowym rozwoju (w celu stymulowania rozwoju), jak i z dziećmi o zaburzonym rozwoju (w celu terapii zaburzeń rozwojowych) służą następujące podstawowe formy Metody Dobrego Startu:
1. Piosenki do rysowania - dla wspierania rozwoju najmłodszych dzieci od 4 r.ż. oraz starszych opóźnionych w rozwoju
2. Piosenki i znaki - dla uczniów kl. O-I oraz do dzieci tzw. "ryzyka dysleksji" w celu przygotowania ich do nauki czytania i pisania w okresie poprzedzającym naukę liter.
3. Piosenki i litery - dla uczniów rozpoczynających naukę czytania i pisania w klasie O-I oraz dla uczniów dyslektycznych.

Wszystkie modyfikacje Metody Dobrego Startu nawzajem się uzupełniają, stanowią kolejne etapy pracy stymulacyjno-terapeutycznej, początkowo na materiale nieliterowym a następnie na materiale liter drukowanych i pisanych. Podstawą jest piosenka, której tekst służy do ćwiczeń rozwijających mowę, melodia zaś do wykonywania w rytm piosenki ćwiczeń ruchowych na instrumentach, na woreczkach z kaszą oraz do polisensorycznego odtwarzania różnymi technikami figur geometrycznych i liter.

Metoda Dobrego Startu łączy w sobie trzy elementy:
- słuchowy w postaci piosenek
- wzrokowy w postaci wzorów graficznych
- ruchowy czyli wykonywanie określonych ruchów zgodnie z rytmem piosenki.

Zajęcia prowadzone ta metodą przebiegają według stałego schematu. Zawsze występują w nich:
- zajęcia wprowadzające
- zajęcia właściwe
- zajęcia końcowe

Zajęcia wprowadzające - w trakcie tych zajęć ćwiczymy i usprawniamy niektóre funkcje psychomotoryczne, głównie językowe, motorykę oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni.

Zajęcia właściwe - zawierają trzy rodzaje ćwiczeń:
- ćwiczenia ruchowe - mają charakter usprawniający i relaksujący, dzieci wykonują różne ruchy naśladując czynności związane z ilustracją treści piosenki
- ćwiczenia ruchowo-słuchowe to ćwiczenia dłoni i palców
- ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe - polegają na odtworzeniu ruchem ręki wzorów graficznych zgodnie z rytmem śpiewanej piosenki

Kolejność ćwiczeń jest tu następująca:
- demonstracja i analiza wzoru
- wodzenie palcem po wzorze
- odtwarzanie wzoru w powietrzu
- odtwarzanie wzoru w powietrzu ale z pamięci
- odtwarzanie wzoru palcem na pulpicie ławki
- odtwarzanie wzoru na arkuszu papieru pędzlem, węglem, kredą
- odtwarzanie wzoru palcem na tackach z piaskiem
- odtwarzanie wzoru na kartce z papieru
- odtwarzanie wzoru w liniaturze zeszytu przy użyciu ołówka lub długopisu

W toku ćwiczeń uzyskuje się usprawnienie:
- analizy i syntezy wzrokowej, orientacji czasowo-przestrzennej
- koordynacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej
- koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

Zajęcia końcowe - prowadzone są tu ćw. relaksacyjne, ćw. logopedyczno-oddechowe i usprawniające artykulatory.

Bibliografia:
1. Barbara Kosmowska "Dzisiaj się bawimy"- WSiP. W-wa 1999r.
2. Marta Bogdanowicz "Metoda Dobrego Startu" - WSiP W-wa 2004r.

Jolanta Idziak


Zaświadczenie onlinenumer online: 48 gości

reklama