Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3248
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ocena punktowa ucznia z wychowania fizycznego

W każdej szkole realizowany jest proces dydaktyczno-wychowawczy. By monitorować jego przebieg potrzebny jest sposób dokonywania oceny wyników działania. W wychowaniu fizycznym ocena powinna spełniać trzy funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i społeczną. Gdy ocena jest powiązana ze stopniem realizacji celów, doboru metod i środków, mówimy że spełnia funkcje dydaktyczną. Funkcja wychowawcza jest realizowana gdy aktywizuje ucznia i uzmysławia mu jego własną wartość, zaś funkcja społeczna dotyczy wpływu na wzajemne stosunki społeczne. Uczniowie różnią się od siebie pod względem cech fizycznych i motorycznych co jest spowodowane np: dziedziczeniem cech po rodzicach lub etapem swojego rozwoju, dlatego kontrola i ocena z wychowania fizycznego powinna uwzględniać indywidualizację.

Cele i zadania oceny z wychowania fizycznego to:
- wytworzenie u uczniów zainteresowania zajęciami
- uzmysłowienie im ich poziomu rozwoju fizycznego i stopnia opanowania umiejętności
- zdobycie informacji o skuteczności form i metod pracy z uczniami, a przez to poprawienie efektywności zajęć

System oceniania powinien być oparty na znajomych i zrozumiałych dla uczniów kryteriach obejmujących: sprawność, umiejętności, wiadomości oraz postawę i zaangażowanie uczniów. Jedną z wielu metod kształtowania kryteriów oceny z wychowania fizycznego jest metoda punktowa obejmująca:

1) sprawność fizyczną i umiejętności - oceniamy na podstawie odpowiednich tabel i testów sprawności fizycznej

2) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach:
brak - 5 pkt
1 nieobecność - 4
2 nieobecności - 3
3 nieobecności - 2
4 i więcej - 1

3) przygotowanie do zajęć:
zawsze przygotowany - 5 pkt
1 nieprzygotowanie - 4
2 nieprzygotowania - 3
3 nieprzygotowania - 2
4 i więcej - 1

4) zaangażowanie na zajęciach - nauczyciel na zajęciach za aktywną postawę stawia "+"
brak "+" - 0 pkt
do 2 - 1
do 4 - 2
do 6 - 3
do 8 - 4
9 i więcej - 5

5) udział w zajęciach nadobowiązkowych - za każdą działalność uczeń otrzymuje 1 pkt:
- udział w zawodach szkolnych
- udział w zawodach międzyszkolnych
- uczestnictwo w pracach SKS-u

Podsumowując uzyskane punkty ocena semestralna lub końcowa może być następująca:
16 pkt i więcej - celująca
12-15 - bardzo dobra
8-11 - dobra
4-7 - dostateczna
3 i mniej - dopuszczająca

Stosowanie zaproponowanych kryteriów może sprawić, że ocena będzie obiektywna i sprawiedliwa, uczniom zaś zapewni równe szanse, oraz zmotywuje ich do pełniejszego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

Jarosław Dominiczak


Zaświadczenie onlinenumer online: 47 gości

reklama