Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3055
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Człowiek istota społeczna

Żyjemy w społeczeństwie, więc nieustannie stykamy się z innymi ludźmi, z którymi wchodzimy w różnorodne układy, przyjmujemy określone postawy, ulegamy wpływom; raz dostosowując się do innych, raz zachowując pewien stopień odrębności.

Bycie w społeczeństwie ma wiele poziomów.

We współczesnym świecie musimy być świadomi określonych mechanizmów psychologicznych, dzięki którym inni wywierają na nas wpływ. Dzieje się tak niemal w każdym momencie, kiedy: z kimś rozmawiamy, kiedy stykamy się z innym ludźmi w pracy, w domu i na ulicy, gdy oglądamy TV, słuchamy wiadomości, czytamy gazety, robimy zakupy, uczestniczymy w wyborach politycznych...

Sądzę więc, że poznanie tych mechanizmów okaże się ciekawe i praktycznie wykorzystane przeze mnie.

Polem zainteresowania psychologii społecznej jest zachowanie się jednostek w kontekście społecznym: interakcje, społeczne postawy, przesądy, zachowania w grupie...

Postawy określa się jako powtarzalne schematy, zgodnie z którymi jednostka czuje i myśli oraz jej predyspozycje do działania w określony sposób wobec pewnych aspektów własnego środowiska.

W myśl tej definicji zaproponowanej przez Secord i Backman postawy składają się z trzech elementów: emocji, poznania i predyspozycji do działania. Nie przychodzimy na świat z gotowym zbiorem postaw, ale stopniowo w ciągu całego życia rozwijamy je w sobie. Zwłaszcza w pierwszych latach naszego życia kształtuje się wiele postaw poprzez związki z rodzicami i najbliższym otoczeniem.

Kiedy dziecko przejawia postawy, które są akceptowane przez rodziców, wzmacniają się one poprzez okazywanie aprobaty i pochwały.

Psychologowie wyróżnili wiele kategorii funkcji jakie pełnią postawy.

Za D. Katz przedstawię cztery funkcje postaw: poznawczą, obrony ego, ekspresji wartości, poznawczą.

Funkcję przystosowawczą możemy rozumieć jako skłonność do przyjmowania pozytywnych postaw w stosunku do tego co jest nagradzane, a negatywną do tego co jest karane.

Funkcja obrony ego odnosi się do sposobu w jaki postawy chronią nasz obraz nas samych. Czasem kiedy nie możemy się przyznać przed sobą, że mamy głębokie poczucie niższości, radzimy sobie tak, że przenosimy to uczucie na jakąś grupę mniejszościową a tym samym wspieramy własne poprzez postawę wyższości wobec tej gorszej grupy; okazujemy wyższość wobec cudzoziemców przyjeżdżających do Polski zza wschodniej granicy.

Niektóre postawy pełnią funkcję nadawania pozytywnych ekspresji najważniejszym wartościom uznawanym przez jednostkę oraz posiadania wizji własnej osoby. Człowiek może postrzegać jednostkę o liberalnym światopoglądzie i wyrażać to poprzez popieranie określonych reform.

Modyfikacja postaw jest bardzo trudna.

Do zmiany postaw skłonni jesteśmy najbardziej, gdy nakłania nas do tego wiarygodna osoba. Na wiarygodność, zdaniem A. Sperlinga, składają się takie komponenty jak fachowość (wykształcenie, pozycja społeczna, wiek) i zaufanie, czyli czy możemy liczyć na stałość i bezinteresowność przekonań danej osoby.

Brak we współczesnym świecie autorytetów, sprawia, że jednostki czują się zagubione i nie potrafią same radzić sobie ze zmianami nastawienia czy to do mniejszości narodowych, seksualnych, przedstawicieli innych wyznań, subkultur młodzieżowych itp.

Na zmianę naszych postaw wpływ ma oczywiście sposób komunikacji.

Zaobserwować to możemy chyba najbardziej w kodach komunikacji stosowanych przez twórców reklam. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, że nasz sposób ubierania się, nasz gust muzyczny, czy nawet kulinarny ukształtowany został w znacznym stopniu przez wszechobecne reklamy.

Pojęcie roli w ujęciu psychologicznym oznacza, zdaniem A. Sperlinga, zespół zachowań oczekiwanych przez społeczeństwo od jednostki w związku z określoną pozycją, jaką zajmuje dany człowiek w społeczeństwie. Ważne jest uświadomienie sobie, że w ciągu jednego dnia każdy z nas odgrywa bardzo wiele ról.

W różnych sytuacjach spotykamy się ze zjawiskiem uprzedzeń.

Uprzedzenia mogą prowadzić do dyskryminacji, kiedy to w różny sposób traktowane są jednostki w zależności od przynależności do określonych grup. Uprzedzenia często obejmują stereotypowe poglądy na określoną grupę społeczną. Poglądy te są bardzo często wynikiem pogłosek, a nie bezpośredniego doświadczenia, a nierzadko służą usprawiedliwieniu dyskryminacji.

Uprzedzenia można zmienić lub można ich się pozbyć.

Jednak przeprowadzenie takiej zmiany jest procesem bardzo trudnym, często bardzo rozłożonym w czasie, a niekiedy nawet niemożliwym do wykonania.

W ewentualnych zmianach naszych uprzedzeń chyba najsilniej liczymy się z nastawieniem społecznym. Obecność innych osób zmienia zachowanie jednostki.

Na ogół obecność innych prowadzi do przyjęcia postaw konformistycznych; czyli ulegamy naciskowi grupy.

Nacisk grupy jest z jednej strony zjawiskiem pożądanym, gdy niejako wymusza na jednostce przyjęcie postawy ogólnie akceptowanej (wezwanie karetki do wypadku), jednak może też prowadzić do zachowań negatywnych, gdy jednostka ulega wpływowi np. grupy przestępczej i chcąc zyskać aprobatę dopuszcza się kradzieży.

Brak nacisku społecznego maże być także odczytywany przez niektóre jednostki jako przyzwolenie lub "cichą akceptację" np. śmiecenie na ulicy.

Uświadomienie sobie tego psychologicznie udowodnionego faktu może nam pomóc w różnych sytuacjach.

Przechodząc obojętnie obok grupy wandali, nie robiąc nic, staję się w pewnej części winna tego co się stało, bo wysyłam sygnał cichego przyzwolenia. Kiedy sama znajdę się w sytuacji zagrożenia (zaczepia mnie ktoś w autobusie pełnym ludzi) powinnam pamiętać o tym, żeby domagać się reakcji grupy. Nacisk wywierany przez większość, pozwoli nam wyjść cało z różnych trudnych sytuacji. Najgorszym dla mnie sposobem reakcji byłoby zawstydzenie i milczące znoszenie "chamstwa".

Wynika z tego, że grupa społeczna ma bardzo duży wpływ na jednostki. Każdy człowiek jest elementem środowiska i jego obecność i zachowanie nie pozostaje oczywiście bez wpływu na związki zachodzące między innym ludźmi. Stosunki wzajemnego oddziaływania mają charakter przyczynowo-skutkowy.

Moim zdaniem rozwój i zachowanie się człowieka uwarunkowane są z jednej strony przez czynniki zewnętrzne, ale także przez czynniki wewnętrzne, czyli zależą od tego, co dzieje się w nas samych.

Na każdym z nas ciąży odpowiedzialność za kształtowanie środowiska, w którym żyjemy. Musimy być świadomi swej postawy wobec innych. W swoich relacjach z innymi powinniśmy opierać się na racjonalnych, obiektywnych przesłankach, unikając stereotypów i uprzedzeń.

Społeczność, w której żyjemy, świadoma swej siły może wywierać skuteczny nacisk na jednostki, łamiące ogólnie aprobowane zasady współżycia.

Często nie dochodziłoby w naszym kraju do tragicznych wydarzeń, gdyby środowiska lokalne, dzięki konsolidacji odważnie wywierałyby nacisk np. na wandali, właścicieli psów, hałaśliwych sąsiadów...

Bibliografia:
1. Tadeusz Nowacki, 1973r., "Elementy psychologii", Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
2. Praca zbiorowa pod redakcją Heleny Sęk, 1993r., "Społeczna psychologia kliniczna", Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Abraham P. Sperling, 1995r., "Psychologia", Poznań, ZYSK I S-KA Wydawnictwo.
4. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Tomaszewskiego, 1976r., "Psychologia", Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Beata Witek
Szkoła Podstawowa w Wylatowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 268 gości

reklama