Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2989
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Praca edukacyjno-wychowawcza z uczniem zdolnym

Jednym z zadań nowoczesnej szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w dzisiejszej rzeczywistości i korzystania z jej dorobku kulturalnego, a więc ukształtowania osobowości wszechstronnej, aktywnej i otwartej. Dlatego też znaczenia nabierają te formy pracy szkoły, które aktywizują uczniów, stymulują ich rozwój społeczno - moralny, zaspokajają potrzeby kulturowe, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia.
Nie rodzimy się zdolni. Rozwijamy jedynie nasze zdolności lub też nie. Wrodzony jest intelekt. To co wrodzone jest tylko bazą, potencjałem dla tego, co można w życiu rozwijać. Dlatego też od urodzenia należy rozwijać ciekawość poznawczą, dostarczać wciąż nowych bodźców. Chociaż zręby zdolności rozwijają się w okresie przedszkolnym, to najważniejsze rzeczy w tej dziedzinie przypadają na okres szkolny i to szkoła może te zdolności rozwinąć. Dlatego też w szkole podstawowej rolą nauczyciela w tej dziedzinie jest jedynie umożliwienie ich rozwoju, a więc wytworzenie i stymulowanie odpowiednich cech osobowości, bez których te zdolności nie będą mogły się rozwijać.
Najważniejszą sprawą w pracy z uczniem zdolnym jest dostrzeżenie go i wykreowanie spośród innych uczniów. Nie jest to sprawa prosta. potocznie sądzi się, że uczniowie zdolni to ci , którzy dobrze się uczą, są grzeczni, mają wzorowe zachowanie i różne osiągnięcia w szkole. jednak badania psychologiczno - pedagogiczne dowodzą, że uczniowie zdolni to również ci, którzy zadają wiele pytań, niekoniecznie na temat, przeszkadzają, wiercą się i sprawiają różnego rodzaju kłopoty. Często są oni inni, dociekliwi i znakomicie przygotowani w tematyce, która ich pasjonuje.
Zadaniem nauczyciela jest dostrzec i promować najzdolniejszych i wybitnych uczniów.
Przeprowadzone testy i badania pozwoliły na wyodrębnienie kilku wspólnych cech charakterystycznych dla tej grupy. Do najważniejszych zaliczyć można:
1. wysoki poziom inteligencji,
2. znakomita pamięć, kojarzenie i rozumowanie
3. dar obserwacji, ciekawość ludzi i świata,
4. umiejętność skupienia uwagi,
5. bogata wyobraźnia, potrzeba wyrażania swoich wrażeń, myśli i emocji,
6. szerokie zainteresowania pozaszkolne,
7. poczucie humoru.

Szkolne formy pracy z uczniem zdolnym

Formy pracy z uczniem zdolnym w szkole dotyczą właściwego doboru treści, metod nauczania i form organizacyjnych dydaktyki oraz sposobów oddziaływań wychowawczych.
1. W zakresie doboru treści - ukazywanie ewolucji poglądów na dany temat, argumenty, które doprowadzą do prawdy.
2. Uświadomienie problemów i ich twórczych rozwiązań.
3. Metody badawcze i problemowe, przydzielanie indywidualnych zadań. Uczeń powinien być doceniony i zauważony.
4. Indywidualizacja treści, metod i tempa pracy.
5. Wdrażanie do samodzielnej pracy (badania, poszukiwania).
6. Przyspieszenie tempa pracy oraz rozszerzanie zakresu opanowanych wiadomości (decyduje nauczyciel).
7. Łączenie uczniów w różne zespoły ze względu na rodzaj zdolności.
8. Promocja ucznia poprzez udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Właściwa organizacja procesu dydaktycznego z uczniem zdolnym, a więc dobór treści, metod, środków i form organizacyjnych powinna zapewnić realizację następujących zasad:
- szybszy rozwój uczniów,
- wyposażenie w większy zasób wiedzy,
- uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień,
- kształcenie twórczego myślenia.

Dysponując określoną wiedzą i doświadczeniem, dobry nauczyciel potrafi i wie jak prowadzić ucznia zdolnego, jak rozwijać jego ogromne możliwości intelektualne z danego przedmiotu.
Istotne jest również zdobycie rzetelnej wiedzy o swoich uczniach, co umożliwi nauczycielowi ukształtowanie obrazu o uczniu, o jego zainteresowaniach i zdolnościach.
Praca dydaktyczna z uczniem zdolnym może być prowadzona w rozmaitych strukturach organizacyjnych. Często tworzy się odrębne klasy, jak jest na przykład w przypadku uzdolnień muzycznych czy sportowych. Najczęściej jednak pracuje się w typowych zespołach klasowych i opracowuje specjalne programy i indywidualne plany pracy z uczniem zdolnym.
Nauczyciel pracujący z uczniem zdolnym powinien spełniać kilka warunków:

 • jest zainteresowany pracą z uczniem zdolnym,
 • posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne,
 • jest otwarty na wymagania ucznia, zna jego możliwości i je akceptuje,
 • dysponuje czasem,
 • potrafi samodzielnie przygotować program rozwoju ucznia zdolnego,
 • wykorzystuje w procesie edukacyjnym zdolności i umiejętności, a także hobby swojego ucznia.


  mgr Renata Socha


 • Zaświadczenie online  numer online: 258 gości

  reklama