Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2791
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Promocja szkoły

Główny cel promocji szkoły to przede wszystkim zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności i przychylności środowiska, budowanie wizerunku szkoły zewnętrznego i dydaktyczno -wychowawczego oraz kształtowanie dobrej opinii o niej w środowisku.

Szkoła jest specyficzną firmą, która dla swojego funkcjonowania i osiągania coraz !lepszych efektów potrzebuje promocji.

Jakość pracy szkoły i jej osiągnięcia zależą od dyrektora, nauczycieli i pracowników obsługi. Dyrektor musi być menedżerem oświaty, a nie tylko nauczycielem, któremu powierzono funkcje kierownicze. Natomiast pozostali pracownicy powinni aktywnie angażować się w promocję szkoły.

System promocji szkoły powinien kształtować jej wizerunek w oczach rodziców, uczniów i mieszkańców. Szkoła ma stawać się instytucją otwartą, aktywną w środowisku lokalnym, liczącą się w rankingach szkół gminy, powiatu czy województwa.

Szkoła mimo tego, że jest jednostką nie uzyskującą dochodów, świadczy jednak "usługi" swoim "klientom" - uczniom oraz ich rodzicom. Aby być konkurencyjnym na rynku edukacyjnym musi dbać o odpowiedni poziom kształcenia, wychowywania i opieki.

Każda szkoła musi mieć wypracowany własny wizerunek oraz metody współpracy i komunikowania się z otoczeniem.

Wszelkie działania podjęte w ramach promocji szkoły muszą być ze sobą spójne i ściśle zaplanowane tak, aby umożliwić dotarcie z informacją o usługach szkoły do pożądanego segmentu rynku, przede wszystkim młodzieżowego, nakłonienie potencjalnych klientów do skorzystania z usług szkoły.

Każdy system promocji wymaga dużych nakładów finansowych. Wdrażanie promocji w szkole jest utrudnione z powodu braku tych środków. Obserwuje się również zmniejszającą liczbę sponsorów, bowiem społeczeństwo ubożeje.

Tak więc istotną rolę w promowaniu placówki jaką jest szkoła odgrywa dyrektor szkoły. Stworzenie warunków oraz inspirowanie do twórczego poszukiwania wciąż nowych metod i form działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz administracyjnej to funkcja dyrektora placówki edukacyjnej - menedżera oświaty.

Ważną rolę w procesie promocji odgrywa również nauczyciel, który jest dzisiaj nie instruktorem, który jedynie przekazuje wiedzę a diagnostykiem, specjalistą w zakresie pomocy naukowych, konsultantem itp.

Działania wspomagające, lecz nie mniej ważne tworzą osoby z tzw. pierwszego kontaktu tj. sekretarka, woźna itp. To one są "pierwszą pomocą" dla osoby, która wchodzi do szkoły.

Podczas prac nad promocją szkoły ważne jest, aby wykorzystać wszelkie, dostepne instrumenty promocji tj. Internet, prasa, spotkania z rodzicami i innymi osobami czy instytucjami.

Składowe promocji szkoły:

1. Wizerunek zewnętrzny szkoły
Ważny jest wygląd zewnętrzny budynku i zadbanie o otoczenie szkoły. Należy zwrócić uwagę na czystość, uporządkowanie i dobrze utrzymaną zieleń. Wystrój pomieszczeń, powinien być zachęcający do skorzystania z usług, szczególnie miejsc kontaktowych, np. sekretariat, pokój nauczycielski. Ważne jest aby, każdy potencjalny klient czy gość wiedział w którą stronę ma się udać. Dlatego już przy wejściu do szkoły powinien uzyskać taką informację. Rozwiązaniem w tej kwestii może być tablica informacyjna w korytarzu wejściowym do szkoły. Pomocą może służyć zawsze życzliwa, uśmiechnięta woźna. Kulturą powitania, a nawet entuzjazm przekazywany osobom dowiadującym się o działalności szkoły (programie, nauczycielach, wymaganiach itp.) musi charakteryzować panią w sekretariacie.
Informacje o usytuowaniu sekretariatu szkoły, pokoju nauczycielskim, salach lekcyjnych oraz gabinecie dyrektora są szczególnie ważne dla dzieci i ich rodziców szczególnie na początku roku szkolnego i w okresie pierwszych spotkań.
O wysokim profesjonalizmie będą świadczyć porady dla rodziców dotyczące wyboru profilu klasy, podręczników, a nawet dojazdu do szkoły.

2. Prezentacja oferty szkoły
Sposobem poinformowania o usługach szkoły może być rozwieszenie plakatów w pobliżu szkoły, na terenie miasta. Podczas spotkań z uczniami oraz nauczycielami czy innymi osobami zainteresowanymi pracą szkoły, należy przygotować bezpłatne kalendarze, foldery i broszury informujące ogólnie o prowadzonej działalności i rozdać je wszystkim zainteresowanym. Kilka egzemplarzy należy rozesłać do okolicznych szkół.
Biuletyny te powinny zawierać najważniejsze informacje o szkole tj. warunki przyjęcia, kierunki nauczania, przedmioty nauczania, warunki socjalno-bytowe. Informatory powinny być wydane ze zdjęciem, np. budynku szkoły, pracowni, sal lekcyjnych, z logo szkoły, numerami telefonów, pocztą e-mail. Należy je drukować rokrocznie i stale aktualizować.

3. Reklama prasowa i internetowa
Konieczne w systemie promocji będzie stworzenie strony szkoły WWW. Witryna szkolna powinna prezentować podstawowe dokumenty szkoły, powinny znajdować się u informacje o kadrze nauczycielskiej, samorządzie uczniowskim i innych organizacjach szkolnych, cenne będzie również umieszczenie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Bardzo ważna będzie też informacja o życiu szkoły ( konkursy, imprezy, sukcesy uczniów, sprawozdania z wycieczek i zawodów sportowych).Dużą atrakcją może być umieszczenie na stronie internetowej zdjęć i filmów.
Kolejnym sposobem promocji szkoły jest prasa. Wielu nauczycieli potwierdzając swoje kwalifikacje może publikować swoje prace na łamach prasy lokalnej, co w znacznej mierze podniosłoby wiarygodność szkoły i jej prestiż. Oczywiście, mogłyby to być inne tematy interesujące nauczycieli, nie związane wyłącznie z nauczanymi przedmiotami. Potwierdziłoby to nie tylko kwalifikacje nauczycieli, ale stworzyłoby jednocześnie wizję szkoły jako jednostki badawczej.
Trafnym sposobem promocji dzięki prasie jest również zamieszczanie informacji i sprawozdań z działalności szkoły, co świadczy o dużej aktywności placówki.

4. Reklama radiowa i telewizyjna
Dla prezentacji działalności szkoły w szkołach podstawowych może być wykorzystana technika audio-wideo. Przygotowanie i nagranie interesującego filmu pozwala przedstawić techniczne możliwości szkoły, wielkość budynku, sal, pracowni, komputeryzację zajęć, wielkość grup ćwiczeniowych. Jednakże ten sposób prezentacji wymaga wyjścia do innych szkół osób profesjonalnie przygotowanych.
Wreszcie sygnały ze szkoły o przedsięwzięciach, o uczniach, uczestnikach konkursów, olimpiad, zawodów, o nauczycielach, o imprezach powinna szkoła przekazywać na antenę regionalnego radia.
Należy nawiązać współpracę również z Telewizją Kablową. Pozyskanie stałych korespondentów radiowych i telewizyjnych umożliwiłoby usłyszenie i obejrzenie aktualnych informacji o szkole.

5. Wygląd pism w korespondencji
Jako kolejny element promocji szkoły proponuję opracowanie i wykorzystywanie w korespondencji papieru firmowego z logo szkoły, z nowoczesnym nagłówkiem, także wzorem zdobniczym. Wygląd pism, rozmieszczenie tekstu, jakość papieru, wykorzystanie do tego celu techniki komputerowej wywrze lepsze wrażenie niż pisma napisane na zwykłym papierze.

6. Public relations szkoły
Autorytet szkoły można budować poprzez ścisłe współdziałanie z towarzystwami i innymi organizacjami społecznymi, z wojskiem, policją, służbą zdrowia, strażą pożarną, przedstawicielami wydawnictw.
Szkoła może być miejscem organizacji wielu wspólnych imprez, uroczystości czy wydarzeń, np. koncertów, konferencji, prezentacji literackich i plastycznych, fotograficznych, seminariów, konkursów, wieczornic artystycznych. Na te imprezy zapraszani byliby rodzice uczniów.
Warto byłoby współpracować z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stacją Opieki "Caritas", czynnie uczestnicząc w programach pomocy dzieciom i młodzieży, angażując uczniów wolontariuszy do pracy z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, a także szukając sponsorów, którzy pomogą sfinansować przedsięwzięcia z tym zakresie.
Na spotkania zapraszane byłyby osobistości znane w regionie: naukowcy, pisarze, artyści, dziennikarze, historycy, geografowie, sportowcy. Ich nazwiska przyciągałyby uwagę społeczności szkolnej, a także miasta. Należałoby organizować takie spotkania cyklicznie również ze znanymi absolwentami naszej szkoły. Powinni być zapraszani również członkowie władz lokalnych, gminnych i powiatowych, radni, posłowie i senatorowie.
Dla pozytywnego wizerunku szkoły korzystne byłoby organizowanie czy udostępnianie odpłatnie sal na ćwiczenia gimnastyczne (aerobik), siłownię, pomieszczeń na kursy, np. języków obcych, informatycznych oraz organizowanie imprez środowiskowych.
Dużą popularnością cieszyłyby się zajęcia sportowo - rekreacyjne przy udziale uczniów, rodziców i nauczycieli.

7. Wizerunek dydaktyczno - wychowawczy
O atrakcyjności szkoły w dużej mierze decyduje systematyczne wzbogacanie i poszerzanie oferty edukacyjnej. Tak, więc ważne jest, aby w wachlarzu propozycji znalazły się formy tj. wycieczki przedmiotowe, turystyczno- krajoznawcze, integracyjne, rajdy rowerowe, wyjazdy na narty, lodowisko, krytą pływalnię, zajęcia w terenie a także wyjścia do muzeów, teatru i kina.
Powinny być to formy, które będą wpływać na wszechstronny i optymalny rozwój ucznia.
Koniecznie należałoby zainicjować współpracę ze szkołą zagraniczną , co wpłynęłoby na jakość nauczania języków obcych. Każdy kontakt z grupą rówieśniczą zarówno w kraju jak i zagranicą służy wymianie poglądów oraz zdobywaniu wiedzy i doświadczenia.

Różnorodne działania szkolne mają sprawić, że każdy w szkole znajdzie coś dla siebie, w czymś okaże się sprawny. Każde osiągnięcie ucznia jest więc doceniane w społeczności szkoły, by pomóc budować poczucie własnej wartości. A nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły lepiej się pracuje w placówce, o której się dobrze mówi, przyjemniej się wtedy z miejscem pracy identyfikować i myśleć o następnych działaniach dla polepszenia szkolnego życia.

Małgorzata Kędzierska


Zaświadczenie onlinenumer online: 56 gości

reklama