Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2582
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Podstawowe zagrożenia dla Kościoła w dzisiejszych czasach

Zagrożenia dla przepowiadania Kościoła wymienia Deklaracja Dominus Jesus Kongregacji Nauki Wiary. Zalicza do nich błędne poglądy różnych teorii relatywistycznych, które uznają za przestarzałe m. in. takie prawdy jak:
1) prawdę o ostatecznym i całkowitym charakterze objawienia Jezusa Chrystusa
2) o naturze wiary chrześcijańskiej w odniesieniu do innych religii
3) o natchnionym charakterze Biblii
4) o osobowym zjednoczeniu między odwiecznym Słowem, a Jezusem z Nazaretu
5) o jedności ekonomii Słowa Wcielonego i Ducha Świętego
6) o jedyności i zbawczej powszechności tajemnicy Jezusa Chrystusa
7) o powszechnym pośrednictwie zbawczym Kościoła
8) o istnieniu w Kościele Katolickim jedynego Kościoła Chrystusowego
9) o nierozdzielności Królestwa Bożego, Królestwa Chrystusa i Kościoła.

Ad.1) Błędem jest uważać, że objawienie Jezusa Chrystusa jest niekompletne, a więc znajduje uzupełnienie w innych religiach. Wg wiary katolickiej Chrystus jest pełnią Objawienia. Przez swą obecność, słowa, czyny, znaki, a przede wszystkim przez swą śmierć i chwalebne zmartwychwstanie oraz przez zesłanie Ducha Świętego Chrystus doprowadził objawienie do końca. Nie należy się spodziewać innego publicznego objawienia.

Ad 2) Błędem jest utożsamiać wiarę chrześcijańską z wierzeniami innych religii. Wiara chrześcijańska jest osobowym przylgnięciem człowieka do Boga i jednocześnie przyjęciem prawdy objawionej przez Boga, natomiast wierzenia w innych religiach są ogółem doświadczeń i przemyśleń , które zostały wypracowane przez człowieka.

Ad 3) Błędem jest uznawać święte księgi innych religii jako teksty natchnione przez Boga. Chociaż są one pokarmem dla ich wyznawców i kierują ich życiem, nie są natchnione. Jedynie księgi Biblii są natchnione przez Ducha Świętego i w sposób pewny, wierny i bez błędu uczą prawdy (DV 11).

Ad 4) Błędem jest uważać, że Jezus z Nazaretu jest jedną z wielu postaci historycznych, objawiających sprawy Boże. Błędem jest też rozdzielać zbawcze działania Słowa, od działania zbawczego Słowa, które stało się Człowiekiem. Należy uznać, że Jezus z Nazaretu i Słowo Boże jest jedną osobą i jedno jest w Nim działanie zbawcze.

Ad 5) Błędem jest podważać jedność ekonomii zbawczej Ducha Świętego z ekonomią Słowa Wcielonego. Tajemnica Chrystusa ściśle łączy się z tajemnicą Ducha Świętego. Jezus Chrystus zbawcze działanie prowadzi ze swoim Duchem, przez Niego. Działanie Ducha Świętego nie dokonuje się poza działaniem Chrystusa, ani obok Niego.

Ad 6) Błędem jest zaprzeczać jedyność i powszechność zbawczej tajemnicy Jezusa Chrystusa. Wg wiary katolickiej jest On jedynym i powszechnym pośrednikiem i Odkupicielem. Jest jedynym Zbawicielem, który doprowadził historię zbawienia do końca. Apostoł Piotr oświadcza: "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 12). Bóg chce zbawić wszystkich bez wyjątku ludzi. Apostoł Jan mówi: "Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony" (J 3, 17). Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi. Nie istnieje żadna możliwość zbawczego działania Boga poza jedynym pośrednictwem Chrystusa. W związku z tym nie należy unikać takich określeń odnoszących się do Jezusa Chrystusa, jak: jedyność, powszechność, absolutność. Wyrażają one wierność Objawieniu.

Ad 7) Błędem jest uważać, że każda religia ma taką samą wartość. Jednakże Kościół założony przez Jezusa Chrystusa stał się narzędziem zbawienia dla wszystkich. W nim znajduje się pełnia środków zbawczych. Kościół jest konieczny do zbawienia, bo jest w nim obecny i działa w nim Chrystus, jedyny pośrednik i Zbawiciel. Nie sprzeciwia się to jednak prawdzie, że wyznawcy innych religii mają możliwość zbawienia w Chrystusie. Dla nich zbawienie jest dostępne mocą łaski Chrystusowej, która jest owocem Jego ofiary, a udzielana zostaje przez Ducha Świętego.

Ad 8) Błędem jest uważać, że jedyny Kościół Chrystusowy trwa też w niekatolickich Kościołach i Wspólnotach Kościelnych, albo, że jest ich zbiorem, albo, że nie istnieje już w żadnym miejscu. Owszem pierwiastki uświęcenia i prawdy znajdują się w nich, ale jako elementy Kościoła, które prowadzą do Niego. Duch Chrystusa posługuje się odłączonymi wspólnotami, jako świadkami zbawienia, których jednak moc pochodzi z łaski powierzonej Kościołowi Katolickiemu. Istnieje historyczna ciągłość pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i Kościołem Katolickim. Kościół Chrystusowy trwa w pełni w Kościele Katolickim, mimo podziału chrześcijan. Natomiast w Kościołach, które pozostają zjednoczone z Kościołem Katolickim, sukcesją apostolską i ważną Eucharystią jest obecny i działa Kościół Chrystusowy, chociaż brak im pełnej wspólnoty z Kościołem Katolickim.

Ad 9) Błędem jest rozdzielanie Królestwa Chrystusa, Królestwa Bożego i Kościoła. Kościół chociaż odróżnia się od Chrystusa i Królestwa, to jest z nimi nierozerwalnie złączony. Błędne koncepcje akcentujące Królestwo, przemilczają jego odniesienie do Chrystusa, tajemnicy odkupienia oraz nie doceniają zadania Kościoła. To zadanie wyraża się w głoszeniu wszystkim ludziom Królestwa Chrystusowego i Bożego. Należy uznać wewnętrzny związek jaki istnieje pomiędzy Chrystusem, Królestwem i Kościołem.

Przyczyny błędnych stwierdzeń, będących zagrożeniami dla Kościoła mają różne źródła:

- przekonanie, że Bożej prawdy nie można wyrazić
- przeciwstawienie mentalności wschodniej - zachodniej (myślenie symboliczne - myśleniu logicznemu)
- odrzucenie prawdy obiektywnej (postawy subiektywne)
- odrzucenie wydarzeń eschatologicznych w historii
- odrzucenie wymiaru metafizycznego narodzin Chrystusa
- łączenie sprzecznych ze sobą idei
- odrzucenie Tradycji i Magisterium Kościoła.

Grzegorz Wilkowojski


Zaświadczenie onlinenumer online: 49 gości

reklama