Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2476
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Proces rewalidacji dziecka niesłyszącego

Na całym świecie, we wszystkich środowiskach społecznych istnieją osoby o nietypowym rozwoju, jednostki trudne w wychowaniu, a także niepełnosprawne.

Przyczyny i skutki odmienności rozwojowych oraz niepełnej sprawności ludzi na całym świecie są zróżnicowane pod względem warunków ekonomicznych, cywilizacyjnych i społeczno-ekonomicznych.

Pedagogika specjalna jest jedną z dyscyplin, która zmierza do poprawy sytuacji psychologicznej i społecznej jednostki z różnymi odchyleniami od normy. Dąży do wyrównania szans życiowych tych ludzi bez względu na jednostkowe zaburzenia biologiczne i społeczne utrudnienia.

Władysław Dykcik traktuje pedagogikę specjalną jako naukę szczegółową pedagogiki, a za jej przedmiot uważa opiekę, terapię, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych anomalii, zaburzeń, trudności lub ograniczeń.

"Pedagogikę specjalną charakteryzuje specjalny cel - rewalidacja społeczna dzieci upośledzonych, chorych, niedostosowanych społecznie lub w inny sposób odchylonych od normy" - tak o nauce tej wyraża się M.Grzegorzewska.

Pojęcie "special education", "pedagogie speciale", "Sonderpadagogik" czy polskie "pedagogika specjalna" nie oznacza czegoś wyjątkowego, lecz odnosi się do wybranego przedmiotu, zjawiska, przeznaczonego wyłącznie dla kogoś bądź czegoś "specjalnego".

Teorią i praktyką kształtowania osób z wadą słuchu, zarówno niesłyszących (głuchych), jak i słabo słyszących (niedosłyszących z resztkami słuchu) jest dział pedagogiki specjalnej, który nosi nazwę surdopedagogika. Dział ten zajmuje się współzależnościami między różnymi elementami rzeczywistości społecznej, mającymi wpływ na osoby z wadą słuchu. Opracowuje teoretyczne podstawy postępowania rewalidacyjnego, poszukuje nowych form opieki, metod i technik rewalidacyjnych(Eckert).

Surdopedagogika - według W.Dykcika - to dział pedagogiki specjalnej, zajmujący się teorią i praktyką kształcenia osób z wadą słuchu, a więc osób niesłyszących (głuchych) i słabo słyszących (niedosłyszących, z resztkami słuchu).

Surdopedagogikę jako nauka teoretyczna zajmuje się wykrywaniem, opisywaniem faktów i prawidłowości rządzących procesem dydaktyczno-wychowawczym. Wyjaśnia zjawiska i tworzy nowe teorie rewalidacji.

Od strony praktycznej zadaniem owej nauki jest formułowanie metodycznych podstaw działalności rewalidacyjnej oraz proponowanie konkretnych metod i form pracy.

Nauka ta łączy w sobie działalność praktyczną i teoretyczną, rezultatem czego są zasady, metody i techniki dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Dlatego surdopedagogikę traktować możemy jako sztukę.

Do dwóch podstawowych celów surdopedagogiki należą:

 • przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu poprzez umożliwianie korzystania z posiadanych resztek słuchowych drogą odpowiednich ćwiczeń, stymulację nerwu słuchowego i centralnego układu nerwowego, a także przez zastosowanie wszczepu ślimakowego.
 • Przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych, zaburzonych wskutek ograniczenia percepcji słuchowej, w tym mowy dźwiękowej.

  Nadrzędnym celem surdopedagogiki jest przygotowanie osób z wadą słuchu do funkcjonowania w warunkach życiowo zmienionych, na skutek istniejącej wady i do możliwie samodzielnego życia.

  Zadania surdopedagogiki skupiają się wokół następujących zagadnień:

 • Porządkowanie i opis poszczególnych faktów wychowawczych.
 • Wyjaśnianie i projektowanie zmian rzeczywistości dydaktyczno-wychowawczej.
 • Badanie prawidłowości procesu wychowania i nauczania.
 • Określanie związku pomiędzy systemem przedszkolnym, szkolnym i internatowym.
 • Określanie zależności między treściami nauczania a metodami organizacyjnymi.
 • Przygotowanie do życia w środowisku ludzi słyszących.
 • Kształtowanie samodzielności.
 • Powiązanie systemu szkolnego z systemem zawodowym.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Elżbieta Moskwa
  Przedszkole nr 1 w Bieruniu


 • Zaświadczenie online  numer online: 96 gości

  reklama