Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2451
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przyczyny agresywnych zachowań uczniów

Problem przemocy dzieci wobec dzieci w szkołach istniał zawsze, chociaż dopiero od niedawna mówi się o nim coraz częściej. Przemoc w szkole jest zjawiskiem złożonym i obejmuje swym zasięgiem zarówno różne formy agresji, jednorazowe oraz systematyczne akty znęcania się silniejszych uczniów nad słabszymi, jak i zorganizowaną formę przemocy starszych klas nad młodszymi. Jest to duży problem i wymaga podejmowania szybkich rozwiązań.

Zachowania agresywne, które sprawiają kłopoty nauczycielowi i rodzicom mogą przejawiać się u dzieci impulsywnych, nieopanowanych a także i u spokojnych, lękliwych, zamkniętych w sobie. Przejawy agresji mają zróżnicowane znaczenie.
Aby podjąć skuteczną terapię w tym zakresie należy poznać objawy agresji, jej przyczyny i mechanizmy.

Co to jest agresja?
Jest to takie zamierzone działanie, które ma na celu wyrządzenie komuś szkody, strat, bólu.
Analizując zachowania agresywne uczniów należy przyjrzeć się jaki wpływ na dziecko ma: dom rodzinny, szkoła, grupa rówieśnicza i media.

Wpływ domu:

 • brak ciepła
 • podwójne wzorce zachowań
 • brak jasnego przekazu co jest dobre, a co nie
 • pobłażliwość i przyzwolenie na stosowanie agresji wobec innych
 • brak granic - jak wolno się zachowywać a jak nie
 • stosowanie przemocy i agresji prze rodziców
 • "dziecko nie ma głosu"
 • rozwiązywanie konfliktów za pomocą siły
 • kryzysy domowe (kłótnie, rozwód, zła sytuacja ekonomiczna)

  Wpływ szkoły:

 • hałas, mała przestrzeń i ograniczenia ruchu
 • brak możliwości wyboru
 • anonimowość uczniów nauczycieli
 • agresja nauczycieli i rówieśników
 • brak jasno określonych granic, norm i reguł
 • brak reakcji ze strony nauczycieli - brak konsekwencji i przykładu
 • chłód emocjonalny
 • poniżanie, ośmieszanie, straszenie
 • rozwiązywanie konfliktów metodami siłowymi
 • brak wzmocnień pozytywnych
 • wymagania i niesprawiedliwe ocenianie
 • nuda

  Wpływ grupy rówieśniczej:

 • naśladowanie i fascynacja siłą
 • utrzymanie popularności
 • przynależność do grupy
 • odrzucenie w przypadku nie poddania się normom grupy nieformalnej
 • odpowiedzialność zespołowa rozmywa się
 • korzyści

  Wpływ mediów:

 • uczenie się zachowań agresywnych
 • przynosi ona korzyści
 • demonstrowana jest przez atrakcyjną osobę
 • usprawiedliwiona racjami społecznymi
 • aprobowana społecznie

  Prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka charakteryzuje się reakcjami uczuciowymi, które są odpowiednie do wywołujących je bodźców, wieku dziecka także wyrażanymi w zgodnych ze społecznymi oczekiwaniami formach zachowań. Większość dzieci spełnia te warunki, jednak wśród pewnej liczby uczniów klas młodszych występują różnego rodzaju zaburzenia w tym zakresie. Najczęściej uwidaczniają się one w kontaktach społecznych dziecka. Tak więc brak dojrzałości emocjonalnej może prowadzić m.in. do zachowań agresywnych.

  Najczęściej zachowania także u dzieci mają następujące podłoże psychospołeczne:

 • Agresja instrumentalna, która polega na pewnym wyuczonym przez dziecko sposobie osiągania różnych korzyści poprzez zachowania agresywne . A więc np. silny chłopiec dzięki agresywnej przemocy może podporządkować sobie słabszych kolegów, wymuszać na nich różne zachowania, decydować o ich udziale w zabawach, dyktować zasady uczestnictwa w grupie rówieśniczej; Tak więc agresja w tych przypadkach jest instrumentem służącym zdobywaniu różnych celów;
 • agresja naśladowcza jest wynikiem naśladowania obserwowanych przez dziecko zachowań agresywnych, które same w sobie mogą być dla niego satysfakcjonujące (np. rozładowanie napięcia emocjonalnego, przeżywanie "silnych wrażeń") lub sposób bycia osoby podziwianej prze dziecko brutalnych postaci z kreskówek. Dziecko będąc w strefie wpływu tego rodzaju wzorów, przejmuje od nich poprzez naśladowanie agresywnych sposobów zachowania się;
 • agresja frustracyjna - jej przyczyną staje się udaremnienie zaspokojenia jakiś potrzeb dziecka. Jest to stan frustracji, który z reguły wywołuje silny wzrost napięcia psychicznego (gniew, złość, wściekłość), które rozładuje się w zachowaniach agresywnych.

  W szkole przejawia się:

 • przemoc fizyczna (bicie, popychanie, niszczenie własności, podcinanie, kopanie);
 • przemoc słowna (przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, ośmieszanie, plotkowanie, oskarżanie, szantaż);
 • przemoc bez używania słów i kontaktu fizycznego (wrogie gesty, miny, izolowanie, manipulowanie)

  Agresja dziecięca we wszystkich postaciach może być wyrażana wprost lub pośrednio, np. uczeń nie ma odwagi otwarcie okazać niezadowolenia z powodu wymówek nauczyciela, więc wyładowuje swoją wściekłość bijąc swojego kolegę. Dzieje się to na tej samej zasadzie, na jakiej nie mogąc otworzyć kluczem drzwi kopiemy ulubionego psa. Agresja pośrednia może także polegać na zmianie formy zachowania agresywnego, np. uczeń dotychczas arogancki "pyskujący" wychowawcy, teraz demonstracyjnie milczy, nonszalancko i ironicznie się uśmiechając. Z agresją pośrednią mamy do czynienia wtedy, gdy tendencje agresywne wyrażają się w zachowaniach pozornie niemających nic wspólnego z sytuacją wyzwalającą agresję. Takim zachowaniem może być np. moczenie nocne, niszczenie swoich ulubionych "skarbów" czy atak autoagresji, skierowany na samego siebie.

  Podstawową zasadą efektywności terapii agresji dziecięcej jest odkrycie i usunięcie przyczyn tego rodzaju zachowań. Oddziaływanie na same przejawy agresji (np. poprzez karanie), tak powszechne w tradycyjnej praktyce wychowawczej, nie jest i nie może być skuteczne, natomiast wywołuje zazwyczaj zmianę formy reakcji agresywnych lub zmianę ich charakteru (np. agresja wyrażana wprost może przekształcić się w agresję ukrytą). Ponieważ przyczyny i mechanizmy agresji są różne, dlatego też różne muszą być procedury terapeutyczne w usuwaniu zachowań agresywnych.

  Terapia agresji instrumentalnej polega na wygasaniu reakcji agresywnych i jednoczesnym wzmacnianiu nieagresywnej aktywności dziecka. Ważnym warunkiem powodzenia tego postępowania jest takie organizowanie sytuacji społecznych ucznia, aby przejawy agresji nigdy nie przynosiły mu oczekiwanych rezultatów, natomiast, aby każda próba innego sposobu osiągania celu zawsze kończyła się powodzeniem. Chodzi o spowodowanie, aby ogólny bilans agresywnych i nieagresywnych zachowań dziecka w jego subiektywnym odczuciu wyraźnie przemawiał na korzyść tych ostatnich, wówczas zgodnie z prawidłowościami warunkowania instrumentalnego agresja stanie się dla ucznia po prostu nieopłacalna.

  Terapia agresji naśladowczej polega na deprecjonowaniu w oczach dziecka agresywnych bohaterów, bohaterów z którymi uczeń się identyfikuje oraz na pobieraniu i podsuwaniu wzorów osobowych, z którymi powinien się utożsamiać.

  Terapia agresji frustracyjnej polega, zatem na:

 • odkryciu i usunięciu przyczyn frustracji
 • stworzeniu dziecku odpowiednich warunków do nauczenia się satysfakcjonujących sposobów zaspokajania swoich potrzeb
 • systematycznym podnoszeniu odporności ucznia na działanie czynników frustracyjnych, przez pokazywanie mu, jak skutecznie radzić sobie z sytuacjami trudnymi.
  Terapia agresji powinna tworzyć cały system oddziaływań, obejmujący nie tylko szkolną, ale także pozaszkolną sferę aktywności ucznia. Szczególna rola przypada tu rodzinie.

  Najlepiej byłoby jednak nie dopuszczać do powstawania różnych zaburzeń w zachowaniu się dzieci.

  Bożena Nowakowska
  Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
  w Glinojecku


 • Zaświadczenie online  numer online: 279 gości

  reklama