Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
24
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie
Program edukacyjny dla szkoły podstawowej dla klas I-VI

I Ogólna charakterystyka programu
Program niniejszy został sformułowany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i jest zgodny z dokumentami MEN "Dziedzictwo kulturowe w regionie" oraz ustawą o Systemie Oświaty.
Główną ideą programu Jest odejście od systemu klasowo-lekcyjnego i od encyklopedycznego przekazu wiadomości. Wiedza ucznia powinna mieć charakter funkcjonalny i prowadzić do umiejętności wyszukiwania i doboru informacji, jak również kształtować samodzielność, logiczne myślenie i nawyk samokształcenia.
Program ma służyć nauczycielom-wychowawcom i nauczycielom przedmiotów według potrzeb środowiska klasowego, szkolnego, rodzinnego ucznia i społeczności, w której funkcjonuje. Jest przyjazny nauczycielowi, ponieważ daje możliwość uczenia i wprowadzania treści w sposób twórczy, umożliwiając jednocześnie dostosowanie sposobów i materiałów nauczania do możliwości percepcyjnych dzieci, mając jednocześnie na uwadze skuteczność i efektywność pracy z uczniem.
Nauczyciel powinien pełnić w procesie kształcenia i wychowania rolę przewodnika. To właśnie nauczyciel- przewodnik winien stwarzać odpowiednie warunki, dzięki którym uczniowie mogą samodzielnie odkrywać i szukać rozwiązań. Dobór właściwych metod nauczania i warunki pracy wprowadzają pozytywne relacje między wychowawcą i uczniem, rodzą wzajemne zaufanie, uczą pracy zespołowej. Sprawiają, że zajęcia mają charakter motywujący i są dostosowane do różnych stylów uczenia.
Stworzony przez nas program przede wszystkim powinien jednak służyć ciekawemu świata, otwartemu na wiedzę i aktywnemu dziecku.
Realizacja programu powinna stworzyć możliwość zapoznania się z własnym dziedzictwem kulturowym. Wprowadzać w tradycję kultury narodowej i europejskiej. Przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym własnego regionu, a nade wszystko zaś, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu, a wreszcie społeczności międzynarodowej.
Do przedstawienia zawartości programu wykorzystano ujęcie tabelaryczne w przekonaniu, iż zapewni ono czytelność, wygodę i przejrzystość podczas korzystania.
Do zagadnień i tematyki zajęć dostosowano szereg zadań edukacyjnych, które można modyfikować w zależności od potrzeb. Program zakłada współpracę zespołów przedmiotowych wynikającą z zaproponowanego sposobu realizacji zagadnień i tematyki zajęć.
Przy zaproponowanym sposobie realizacji celów programowych kierowano się zasadą stopniowania trudności, rozpoczynając od najprostszych zadań i stopniowo przechodząc do realizacji coraz trudniejszych elementów.
Zachowanie kolejności realizacji haseł programowych nie jest obligatoryjne na poziomie danej klasy.
Istnieje również możliwość doboru treści w zależności od zainteresowań uczniów. Te same tematy i zagadnienia powtarzają się i są systematycznie coraz bardziej pogłębiane bez przerywania ciągłości, w celu stopniowego poszerzania wiedzy i umiejętności ucznia.
Program ułożony został z myślą o Regionie Cieszyńskim i miejscowości, w której pracujemy. Nauczyciele z innych terenów Polski mogą go potraktować jako plan ramowy i zmieniać tematykę zajęć oraz sposób realizacji.
Mamy nadzieję, że korzystanie z zaproponowanego przez nas programu przyniesie wiele satysfakcji zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

II Cele edukacyjne
Chcemy, aby uczniowie naszego regionu po ukończeniu szkoły podstawowej:

 • poznali i zainteresowali się kulturą i tradycjami własnego regionu i jej związkami z kulturą narodową i europejską;
 • byli świadomi własnej tożsamości narodowej i kształtowali więzi oparte na wspólnocie historycznej, kulturowej i terytorialnej;
 • rozwijali w sobie postawy patriotyczne związane z tożsamością kultury regionalnej i narodowej;
 • dostrzegali i pogłębiali kulturowe wartości rodzinne w powiązaniu z kulturą wspólnoty lokalnej;
 • rozumieli znaczenie związków łączących tradycje rodzinne z tradycjami regionu i potrafili rozwijać więź uczuciową ze swój ą miejscowością i regionem;
 • zostali przygotowani do pełnienia określonych ról w rodzinie i społeczeństwie;
 • właściwie interpretowali wydarzenia z kręgu rodzinnego, środowiska lokalnego i narodowego;
 • zostali przysposobieni do uczestnictwa w kulturze, dostrzegali ciągłość jej rozwoju i trwałość ludzkich osiągnięć;
 • byli otwarci na różnorodność kultur i ludzkich postaw;
 • potrafili korzystać z dorobku kulturowego;
 • zostali wyposażeni w wiedzę o człowieku, życiu i świecie z perspektywy tradycji i współczesności;
 • nabyli umiejętność korzystania z kronik, roczników, czasopism regionalnych i innych źródeł informacji.

  III Treści nauczania - klasa I-III oraz IV-VI:


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  V Przewidywane efekty końcowe
  Uważamy, że aby założone przez nas cele zostały zrealizowane, uczniowie powinni:

 • posiąść podstawową wiedzę o regionie, narodzie i Europie;
 • znać ważniejsze daty i wydarzenia historyczne związane z naszym regionem i krajem;
 • znać symbole narodowe wybranych państw i instytucji międzynarodowych;
 • dostrzegać wpływ wartości związanych z kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi;
 • prezentować wybitne postacie naszego regionu i podejmować próbę oceny ich dokonań;
 • przedstawiać sytuację ludzkości lokalnej w walce o odzyskanie niepodległości;
 • wyszukiwać pozapodręcznikowe źródła wiedzy regionalnej (pamiątki rodzinne, pocztówki, prasa, albumy, filmy, sztuki teatralne, literatura) oraz na ich podstawie przygotowywać informacje na określony temat;
 • podczas prezentowania własnego regionu, jego walorów i cech wyróżniających stosować różnorodne techniki;
 • działać na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego i brać udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych;
 • rozpoznawać cechy charakteryzujące region (tańce, śpiew, stroje, tradycje itp.);
 • świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego;
 • odczytywać związki łączące tradycję rodzinną i kształtować poczucie więzi ze społecznością lokalną i regionem;
 • budować wypowiedzi z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń.

  VI Literatura, z którą warto się zapoznać
  1. Bogdan Suchodolski, Dzieje kultury polskiej. Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1986
  2. Historia Śląska (opr. Zbiorowe) PAN, Wrocław 1960
  3. Kazimierz Popiolek, Śląskie dzieje, PWN Warszawa-Kraków 1981
  4. Mieczysław Tobiasz, Pionierzy odrodzenia narodowego i politycznego na Śląsku, Katowice 1945
  5. Jerzy Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Instytut Śląski w Opolu 1987
  6. Jan Tacina, Śląskie tańce ludowe, Bielsko-Biała 1981
  7. Aleksander Widera, Od Cieszyna do Gogolina (Gawędy, baśnie, legendy) Instytut Śląski w Opolu 1978
  8. Franciszek Popiołek, Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim Wydawnictwo Instytutu Śląskiego 1939
  9. Śląsk Cieszyński. Geografia i przyroda. Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1997
  10. Franciszek Popiołek, Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach 1938
  11. Jan Wantła, Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1954
  12. Robert Mrózek, Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego, Katowice 1984
  13. Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 1993
  14. Józef Ondrusz, Przysłowia i przemówienia ze Śląska Cieszyńskiego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1960
  15. Kalendarz Beskidzki 1.1-7, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Białej
  16. Zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim
  17. Wybór źródeł do dziejów Ustronia t. 1-2, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Cieszynie 1997-1999
  18. Pamiętniki Ustrońskie 1.1 -10, Towarzystwo Miłośników Ustronia
  19. Kalendarz Ustroński t. 1-3

  Jolanta Herczyk
  Andrzej Rożnowicz
  Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu


 • Zaświadczenie online  numer online: 50 gości

  reklama