Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2301
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Doradztwo zawodowe w gimnazjach

Zainteresowawnie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już w szkole podstawowej a niekiedy jeszcze w przedszkolu. Obserwujemy, że wiele dzieci przedszkolnych bawi się w tym okresie naśladując fryzjerki, lekarki, policjantów lub konkretnych bohaterów filmowych, np. Batmana - niekoniecznie odróżniając zawody, ale już ucząc się pewnych charakterystycznych umiejętności lub sprawdzając, jeszcze nieświadomie, swoje predyspozycje zawodowe (zwinność, wytrwałość, cierpliwość, pracę w grupie, podział ról).

W szkole podstawowej w ramach kształcenia zintegrowanego uczniów klas I-III nauczyciele zapoznają dzieci z różnorodnymi zawodami, szczególnie tymi z najbliższego otoczenia dziecka i zawodami ich rodziców. W tym okresie następuje rozwijanie zdolności manualnych dzieci, wyrabianie nawyków systematyczności i obowiązkowości w pracy, zachęcanie do współpracy w zespole. W klasach IV-VI podczas realizacji przedmiotu technika uczniowie poznają i oceniają różne cechy, własne możliwości i predyspozycje techniczne.


REKLAMA

W gimnazjum jednak uczniowie z reguły zapominają o fascynacji zawodami, a bardziej imponuje im posiadanie wymarzonych rzeczy, czyli tego wszystkiego, co pozwoli im czuć się dobrze w określonej grupie, może nawet wyróżniać się w środowisku. A dorośli? Obserwacja życia codziennego wskazuje na to, iż nie wszyscy ludzie są zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy.

Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej mobilności i umiejętności aktwnego poszukiwania pracy. Gimnazjaliści nie muszą jeszcze podejmować poważnych decyzji zawodowych, gdyż większość z nich po ukończeniu szkoły kontynuje naukę w liceum. Wielu uczniów szkół gimnazjalnych nie myśli o swoim życiu zawodowym.

Jak temu zaradzić? Jak dobrze wybrać przyszłość? Jak pomóc młodemu człowiekowi, by zdecydował w zgodzie ze sobą, ale bez oderwania od społecznych realiów? Te pytania od lat towarzyszą pedagogom, wychowawcom i rodzicom. Dziś nabierają wyjątkowego znaczenia.

Do niedawna w programach szkolnych na zagadnienia te poświęcano mało miejsca. Reforma szkolnictwa sprawiła, że dziś wzrosła ranga tej problematyki a przygotowanie do podejmowania decyzji zawodowej przez młodzież staje się w szkołach sprawą istotną.

Ramowe statuty szkół ponadpodstawowych, w tym i gimnazjum, nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne "obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom" (Dz.U., 2001, Nr61, poz624 oraz Dz.U., 2002, Nr10, poz.96).

Wszystkie te czynniki, które mają wpływ na decyzję zawodową młodych ludzi (tzn. predyspozycje zawodowe, określone warunki rozwojowe, zdrowotne i psychiczne co do wyboru zawodu) wymagają w gimnazjum wypracowania stabilnego systemu doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej a przede wszystkim zatrudnienia szkolnego doradcy zawodowego, który zajmie się koordynacją działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Jest to ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System ten powinien określać: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy(1).

Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu doradztwa zawodowego w szkole, który zapewni uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one kandydatowi, ale umożliwi także rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności kwalifikacji i zainteresowań.

Orientacja zawodowa prowadzona w gimnazjum powinna przygotować młodego człowieka do wyboru szkoły ponadgimnzjalnej i w odleglejszej perspektywie - wyboru zawodu, a działania szkoły powinny być prowadzone w sposób profesjonalny, ciągły i we współpracy z wszystkimi osobami, które mogą pomóc młodzieży w jej wyborach życiowych.

1 - A. Łukaszewicz, G. Sołtysińska: Szkolny Doradca Zawodowy - projekt KOWEZiU, Warszawa, marzec 2003.

Ewa Raczyńska


Zaświadczenie online



numer online: 60 gości

reklama