Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2208
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Formy i sposoby oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i roku jest wypadkową cząstkową ocen z następujących elementów przedmiotu:
- piłka siatkowa
- piłka koszykowa
- piłka nożna
- piłka ręczna
- lekka atletyka
- gimnastyka

Na ocena ma tez znaczny wpływ:
- frekwencja
- zaangażowanie na lekcjach
- stały postęp sprawności.

W mojej ocenie z wychowania fizycznego, duży wpływ ma obecność i zaangażowanie ucznia na lekcji. Pracując w szkole zawodowej, inaczej niż w gimnazjum i szkole średniej,dużym problemem jest wyrobienie nawyku przynoszenia stroju sportowego i aktywne uczestnictwo w lekcji. Dlatego duży wpływ na ocena ma w tych klasach nieusprawiedliwiony brak stroju sportowego,co jednoznacznie prowadzi do obniżenia oceny końcowej.

W ciągu całego okresu oceniania uczniowie zdobywają dodatkowe korzyści na rzecz poprawy oceny za:
- wszelkie przejawy dodatkowego zaangażowania (na zajęciach pozalekcyjnych)
- duży zasób wiedzy i umiejętności sportowych
- zdyscyplinowanie i koleżeńskość
- czynny udział w rozgrywkach szkolnych i pozaszkolnych.

Celem wychowania fizycznego jest stałe podnoszenie sprawności fizycznej oraz wyposażenie go w odpowiednia wiedze i umiejętność. Sprawdzenie tej umiejętności odbywa się systematycznie w formie testów,sprawdzianów i stałej obserwacji ucznia. W ciągu semestru szkolnego uczeń otrzymuję szereg ocen cząstkowych z poszczególnych działów plus dochodzi ocena za udział w reprezentowaniu szkoły na zawodach sportowych.

Kryteria ocen

Ocena celująca
a) Jest zawsze wzorowo przygotowany do lekcji i bierze udział we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego w ciągu semestru, roku szkolnego.
b) Doskonale opanował elementy dyscyplin sportowych.
c) Posiada dużą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych oraz konkurencji LA i gimnastycznych.
d) Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
e) Przejawia dbałość o własne ciało i zdrowie,dba o higienę osobistą.
f) Jest zdyscyplinowany, koleżeński, dba o bezpieczeństwo.
g) Osiąga sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu rejonu, województwa lub kraju

Ocena bardzo dobra
a) Nie opuszcza zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego,jest zawsze przygotowany do zajęć.
b) W pełni opanował elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
c) Czynnie uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych.
d) Stale podnosi poziom swojej sprawności fizycznej.
e) Jest koleżeński, zdyscyplinowany.
f) Osiąga sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu gminnym.
g) Prowadzi sportowy tryb życia.

Ocena dobra
a) Na ogół nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego.
b) Opanował w stopniu dobrym elementy z zakresu dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
c) Wykazuję dobrą znajomość zasad i przepisów gier zespołowych.
d) Jest koleżeński, na ogół przestrzega zasad BHP.
e) Sprawność fizyczną utrzymuje na tym samym poziomie, co w poprzednim semestrze.

Ocena dostateczna
a) Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, częste nieusprawiedliwione nieprzygotowanie do lekcji.
b) Opanował w stopniu dostatecznym elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
c) Wykazuje braki w znajomości zasad i przepisów gier sportowych.
d) Jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, nie zawsze przestrzega zasad BHP.
e) Jego poziom sprawności fizycznej obniżył się w porównaniu z poprzednim semestrem.
f) Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.

Ocena dopuszczająca
a) Opuszcza zajęcia wychowania fizycznego (12 godz. nieusprawiedliwione i 10 razy brak stroju).
b) Opanował w stopniu dopuszczającym elementy dyscyplin sportowych objętych programem nauczania.
c) Wykazuje znaczące braki w znajomości zasad i przepisów gier zespołowych.
d) Jest niekoleżeński, niezdyscyplinowany, narusza zasady BHP.
e) Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej,we wszystkich próbach poziom sprawności fizycznej jest znacznie niższy od poprzednich wyników.
f) Prowadzi niehigieniczny tryb życia: pali papierosy, pije alkohol.

Ocena niedostateczna
a) Nagminnie opuszcza zajęcia wych. Fizycznego,notorycznie jest nie przygotowany do lekcji.
b) Nie opanował podstawowych umiejętności z zakresu dyscyplin sportowych, objętych programem nauczania.
c) Nie zna podstawowych zasad i przepisów gier zespołowych.
d) Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności.
e) Jest niezdyscyplinowany, niekoleżeński, rażąco często narusza zasady BHP, stwarza niebezpieczeństwo i zagrożenie dla siebie i innych.
f) Na lekcjach wchodzi w konflikt z kolegami i nauczycielami.
g) Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia, jest niedostosowany społecznie, posiada wiele nałogów (palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków).

Adam Olszak
Zespół Szkół im. H. Cegielskiego
w Rogoźnie


Zaświadczenie onlinenumer online: 116 gości

reklama