Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2117
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Formy współpracy z rodzicami najczęściej stosowane w praktycznej działalności przedszkola w świetle przeprowadzonych badań

Od kilkunastu lat pracuję w przedszkolu i wiem, jak ważna jest współpraca z rodzicami moich wychowanków. Kontakt z rodzicami jest dla mnie bardzo ważny, gdyż dzięki nim mogę lepiej poznać powierzone mej opiece dzieci. Dzięki zaangażowaniu rodziców uzyskuję na pewno lepsze wyniki w pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Często muszę podejmować duży wysiłek, aby zachęcić niektórych rodziców do udziału w życiu grupy, ale jednocześnie cieszę się, gdy pozyskuję wielu z nich do współpracy.

Myślę, że powinniśmy pamiętać, że dobrze funkcjonująca rodzina ma ogromne możliwości i może wiele uczynić dla dziecka, przedszkole natomiast bez rodziny może niewiele.

Celem przeprowadzonych przeze mnie badań w przedszkolu, w którym pracuję było poznanie opinii rodziców na temat proponowanych im form współpracy oraz poznanie ich oczekiwań w stosunku do naszej placówki.

Badaniami objęłam 70 rodziców dzieci 5-6 letnich, które uczęszczały do przedszkola, już 2-3 lata. Wśród rodziców rozprowadziłam ankietę, spośród siedemdziesięciu kwestionariuszy powróciło do mnie tylko pięćdziesiąt. Fakt ten może świadczyć o niechętnym nastawieniu niektórych rodziców do pewnych form wymiany informacji.


REKLAMA

Pytania anonimowej ankiety dotyczyły następujących zagadnień:
- motywów wyboru przedszkola przez rodziców,
- rodzajów i częstotliwości kontaktów z przedszkolem,
- opinii rodziców na temat proponowanych form współpracy z przedszkolem,
- zadowolenia lub niezadowolenia z kontaktów z przedszkolem,
- propozycji form współpracy na przyszłość.

Co skłoniło rodziców do skorzystania z opieki przedszkola, jakie były motywy takiego wyboru? 45% ankietowanych odpowiedziało, że możliwość kontaktu z rówieśnikami, 30% - konieczność zapewnienia dziecku opieki, 25% - przygotowanie do szkoły.

Wydawać by się mogło, że według rodziców zasadniczą rolą przedszkola jest zapewnienie dziecku opieki oraz przygotowanie go do szkoły. Okazuje się jednak, że ważniejsze są dla nich kontakty dziecka z rówieśnikami, dzięki którym zdobywa ono umiejętność społecznego porozumiewania się.

Analizując odpowiedzi ankietowanych doszłam do wniosku, że przedszkole w ich oczach to instytucja, z której są zadowoleni, stwarzająca ich dziecku okazję do pełniejszego rozwoju. Dowodem tego może być fakt, że na pytanie - czy zgadza się Pan(i) z opinią, że przedszkole to instytucja stwarzająca dziecku możliwość pełniejszego rozwoju? - 100% respondentów odpowiedziało twierdząco.

Z moich badań wynika, że przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami, jest twórcze i nastawione na zmiany - 100% ankietowanych odpowiedziało, że przedszkole chętnie podejmuje z nimi współpracę, a na pytanie - kto według Pana(i) częściej nawiązuje współpracę? - 76% respondentów odpowiedziało "przedszkole".

Z wypowiedzi ankietowanych wynika, że przedszkole proponuje im szereg różnych form współpracy. Spośród proponowanych przez przedszkole form współpracy rodzice najczęściej wymieniali uroczystości przedszkolne (100%), na drugim miejscu "wystawy prac dzieci" (96%), na trzecim miejscu rodzice wymienili rozmowy indywidualne z nauczycielką oraz zajęcia otwarte (96%), które według nich są bardzo wartościową formą współpracy i powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu.

Popularnością wśród ankietowanych cieszą się także zebrania ogólne (76%), w których uczestniczą przynajmniej raz w roku oraz zebrania grupowe (70%). Ogólnie rodzice sądzą, że zebrania organizowane przez przedszkole są skuteczna formą przekazywania informacji.

Tylko 30% ankietowanych jako propozycję współpracy wymieniło "kącik dla rodziców". Pomimo, że 80% rodziców potwierdziło istnienie "kącika" w przedszkolu, możemy domyślać się, że tylko niewielu z nich korzystało z tej formy przekazu informacji. Która z proponowanych przez przedszkole form współpracy odpowiada rodzicom najbardziej? Okazuję się, że na ogół korzystają z wszystkich proponowanych form kontaktu, jednak nie wszystkie z nich cieszą się jednakową popularnością. Dominującą formą współpracy rodziców z przedszkolem okazały się rozmowy indywidualne z nauczycielką, na drugim miejscu ankietowani wymienili uroczystości przedszkolne, następnie wystawki prac dziecięcych oraz zebrania grupowe.

Wszyscy ankietowani zgadzają się z opinią, że częste kontakty rodziców z przedszkolem sprzyjają lepszemu rozwojowi ich dziecka, a systematyczna współpraca ma wpływ na lepsze przygotowanie go do szkoły.

Obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju sprawia, że przedszkola często są w trudnej sytuacji materialnej, brakuje funduszy na zakup zabawek, modernizacje sprzętu, organizacje wycieczek itp. Placówki przedszkolne poszukują pomocy wśród różnych instytucji oraz osób prywatnych. Dużą pomocą w takiej sytuacji mogliby okazać się rodzice. Na pytanie - czy podejmują jakieś zobowiązania wobec przedszkola? - 72% ankietowanych odpowiedziało, że "nie". Wśród tych, którzy podjęli była to pomoc finansowa (10%), pomoc w organizowaniu uroczystości (8%), pomoc rzeczowa (10%).

Myślę, że w tej kwestii przedszkole ma jeszcze wiele do zrobienia, chodzi bowiem o doskonalenie umiejętności porozumiewania się nauczyciela z rodzicami i lokalną społecznością oraz spowodowania większego ich udziału w życiu przedszkola, większego otwarcia się, aby rodzice mogli dostrzec, że są potrzebni w różnych dziedzinach jego funkcjonowania.

Na pytanie - co należałoby zrobić aby udoskonalić współpracę z rodzicami? - 46% respondentów nie wypowiedziało się, lub nie miało na ten temat zdania, 8% uznało, że współpraca jest wystarczająca. Odpowiedzi pozostałych dotyczyły zwiększenia organizowanych zajęć otwartych dla rodziców, zebrań grupowych. Rodzice jednak na ogół zadowoleni są ze współpracy z przedszkolem i uważają, że spełnia ona ich oczekiwania w tym zakresie.

Aby współdziałanie z domem rodzinnym dziecka było skuteczne, podstawowym warunkiem jest rozeznanie, jakie oczekiwania i jakie opinie mają rodzice na temat pracy przedszkola, które z proponowanych form współpracy są najbardziej przez nich pożądane, jakie zmiany w tym zakresie proponują. Z przeprowadzonych badań wynika, że rodzice cenią sobie najbardziej kontakty indywidualne z nauczycielem, które umożliwiają im uzyskanie pełnej informacji na temat funkcjonowania ich dziecka w środowisku przedszkolnym. Z doświadczenia wiem, że rodzice ufają nauczycielowi i oczekują od przedszkola takich form współpracy, które wzbogacą ich wiedzę o dziecku, a tym samym ułatwią jego wychowanie.

Elżbieta Sokołowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 58 gości

reklama