Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2116
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Formy współpracy przedszkola z rodzicami

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to istotny czynnik osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Nowe regulacje prawne określające działania przedszkola dają i rodzicom, i nauczycielom szansę wspólnego działania w celu doskonalenia warunków w jakich dziecko się rozwija. Rodzice w przedszkolu mogą pełnić różne funkcje, np. decydentów, wspomagać nauczyciela w działaniach edukacyjnych poprzez kontynuowanie ich w domu, wspierać przedszkole w czynnościach organizacyjno-porządkowych itp. Nasuwa się jednak pytanie, czy nauczyciele i rodzice chcą dzielić się odpowiedzialnością za edukację dzieci?

M. Dmochowska i M. Dunin-Wąsowicz w książce pt. "Wychowanie w rodzinie i w przedszkolu" piszą, że "zadaniem przedszkola nie jest zastąpienie, przejęcie roli rodziców, ale przyjście im z pomocą - ułatwienie właściwego wychowania dziecka, efektywność tych zamierzeń zależy od systematycznej współpracy obu stron, przebiegającej w atmosferze dobrej woli i zaufania. Celem tej współpracy jest dobro dziecka - możliwie wszechstronny rozwój jego osobowości." Przedszkole nie może więc działać w izolacji od środowiska rodzinnego. Placówki przedszkolne w tym celu stosują szereg form współpracy z rodzicami, prowadzą współpracę indywidualną oraz z zespołem rodziców.


REKLAMA

Wśród form współpracy indywidualnej stosują: rozmowy indywidualne z rodzicami, organizują kąciki dla rodziców. Rozmowy indywidualne z rodzicami odbywają się najczęściej podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, są to tzw. "rozmowy okazjonalne". "Kącik dla rodziców" jest to umownie przyjęta nazwa miejsca, gdzie rodzice mogą przeczytać czasopismo pedagogiczne i popatrzeć na twórczość plastyczną swoich dzieci. "Kąciki dla rodziców" najczęściej znajdują się w holu przedszkola lub w szatni, gdzie na tablicy wywieszane są prace dzieci, treść wierszy i piosenek, regulamin przedszkola, prawa i obowiązki rodziców, zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat.

Nauczycielki przedszkola zapraszają rodziców na zajęcia otwarte podczas, których mogą oni ocenić umiejętności swojego dziecka oraz zaobserwować jego zachowanie na tle grupy. Wiele przedszkoli umożliwia rodzicom swobodny dostęp do dziecka przez cały rok wprowadzając tzw. "drzwi otwarte". Ta forma współpracy pozwala rodzicom bliżej zaobserwować miejsce zabawy i nauki ich dziecka, oraz poznać rzeczywisty sposób pracy nauczyciela i przedszkola.

Wśród form współpracy zespołowej przedszkola stosują: zebrania z ogółem rodziców oraz zebrania grupowe. Zebrania z ogółem rodziców odbywają się głównie na początku roku szkolnego i dotyczą spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem placówki. W celu bezpośredniego włączenia rodziców w działania przedszkola kilkuoddziałowego wartościową rolę spełniają zebrania grupowe, przewidziane dla rodziców dzieci uczęszczających do tego samego oddziału. Odbywają się one w małym gronie osób zainteresowanych problemami odniesionymi do danej grupy wiekowej dzieci. Cel zebrań wynika zazwyczaj z bieżącej pracy z dziećmi oraz potrzeb rodziców i nauczyciela. Zebrania grupowe mogą stanowić doskonałą okazję do pedagogizacji rodziców, dyskusji, pogadanek prowadzonych przez specjalistów, np. logopedę, psychologa.

Bardzo miłą i lubianą przez rodziców formą współpracy z przedszkolem są organizowane uroczystości przedszkolne. Z wielu uroczystości przedszkolnych, które angażują rodziców, warto wymienić: Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka, pasowanie na przedszkolaka, bal karnawałowy, koniec roku szkolnego dla dzieci 6-letnich. Uroczystości są powszechnie stosowaną formą współpracy, jedne odbywają się z udziałem zaproszonych gości (dziadków, rodziców), inne maja charakter wewnętrzny - organizowane są wyłącznie dla dzieci, jeszcze inne związane są z tradycją obyczajową lub tradycją placówki.

Platformę współpracy przedszkola z rodzicami stanowi Rada Rodziców. W jej skład wchodzą trójki grupowe z wszystkich oddziałów, które spośród siebie wybierają zarząd. Rada Rodziców powoływana jest na pierwszym zebraniu ogólnym w ciągu roku, jej kadencja trwa trzy lata. Skład rady może być uzupełniany corocznie. Rada zajmuje się między innymi organizowaniem funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola poprzez dobrowolne składki, a także określanie zasad ich wydatkowania.

Istnieje zatem wiele różnorodnych form współdziałania instytucji przedszkolnych z domem rodzinnym. Każda forma kontaktu jest ważna i powinna być oceniana pozytywnie, ponieważ daje szansę ujednolicenia wpływów wychowawczych i edukacyjnych przedszkola oraz domu rodzinnego dziecka.

Literatura:

  • M. Dmochowska, M. Dunin-Wąsowicz, Wychowanie w rodzinie i w przedszkolu, Warszawa 1978, WSiP
  • A. Sawicka, Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa, 1974, WSiP

    Elżbieta Sokołowska


  • Zaświadczenie online    numer online: 31 gości

    reklama