Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2054
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Kompetencje zawodowe nauczycieli do pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi

O pełnej pomyślności integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach masowych decyduje wiele czynników. Do najważniejszych należy przygotowanie nauczycieli do udzielania pomocy specjalnej dzieciom niepełnosprawnym. Nauczyciel przyzwyczajony przez lata do edukacji selektywnej nie zawsze może sobie poradzić ze zmieniającą się rzeczywistością. W pracy z grupą dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych istotne jest, bowiem wychodzenie od jak najpełniejszego poznania każdego dziecka oraz kierowanie się przekonaniem, że wszystkie dzieci można integrować ze sobą. Kompetentny nauczyciel powinien, zatem rozpoznawać potrzeby i możliwości uczniów, a także pomagać im w uczeniu się teorii i praktyki. W grupie dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oprócz nauczania ważne jest też wychowanie. Grupa integracyjna często jest dla wielu dzieci pierwszym spotkaniem z dzieckiem niepełnosprawnym. Nauczyciel powinien ułatwić wszystkim dzieciom wzajemne poznanie się, zrozumienie indywidualnych różnic. Rolą nauczyciela jest ciągłe uświadamianie dzieciom, że każdy człowiek jest inny i każdy ma prawo być inny. Często mówimy i pokazujemy też, że nikt nie jest wolny od trudności, ograniczeń, niepowodzeń. Dobry nauczyciel powinien, zatem umieć pokazać także mocne strony każdego dziecka, dostrzegać i doceniać najmniejszy choćby postęp czy sukces. Problemy wychowania są tak samo ważne jak nauczanie. Nauczyciel ma nie tylko uczyć, choć oczywiście cele edukacyjne są priorytetem, ma także pełnić cele integracyjne, jednoczyć grupę.

Istotną rolą nauczyciela w pracy z grupą dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych jest nie tylko koncentracja na formalnym wymiarze wymagań programowych, ale także na potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach dzieci. Dobry nauczyciel jest dawcą informacji, ale też potrafi rozbudzić drzemiące w dzieciach zdolności obserwacyjne i twórcze: samodzielność, odwagę, współczucie dla innych, empatię, rozumienie obowiązków względem społeczeństwa. Jednym słowem powinien przygotować swych uczniów do życia w otaczającym ich świecie. Nauczyciel jawi się jako ktoś, kto prowadzi innego człowieka do pełni rozwoju wśród zawiłości ścieżek, umie doradzić lub odradzić, troszczy się o to, by żaden uczeń nie stawał się biernym tworzywem, lecz był samodzielnym podmiotem, sprawcą własnego losu i współtwórcą pomyślności swej społeczności.(1)

Podstawową kompetencją każdego nauczyciela jest przede wszystkim jego przygotowanie pedagogiczne, właściwe podejście do każdego dziecka, zwłaszcza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel pracujący z dziećmi w placówkach integracyjnych powinien posiadać olbrzymią wiedzę na temat rozwoju i odchyleń rozwojowych dziecka. Znajomość podstawowych objawów i wnikliwe poznanie dziecka pozwolą mu na podjęcie odpowiednich działań korekcyjno-kompensacyjnych.


REKLAMA

Duże znaczenie dla kształcenia dzieci niepełnosprawnych w placówkach masowych ma z pewnością wiedza nauczyciela z zakresu pedagogiki specjalnej, którą powinien posiadać każdy nauczyciel pracujący w placówkach oświatowych. Niestety większość nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach nie posiada przygotowania z zakresu pedagogiki specjalnej.(2)

Ze względu na specyfikę lub ograniczenie procesów percepcji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciel powinien umieć dostosować odpowiednie metody pracy do możliwości każdego dziecka, kształcące w nim samodzielność, zdolność kojarzenia, wnioskowania. Do obowiązków nauczyciela w grupie dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych należy również planowanie indywidualnego programu pracy, innego z każdym dzieckiem niepełnosprawnym i modyfikowania go w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów.

Mówiąc o kompetencjach nauczyciela, należy podkreślić, że bardzo ważne jest przyjęcie przez wychowawcę odpowiedniej postawy w stosunku do dzieci. Wychowawca nie może dzieciom zbyt wiele narzucać, musi zrozumieć, że uczą się one przede wszystkim wzajemnie od siebie, a on powinien jedynie wspierać i wspomagać dziecko w jego naturalnym rozwoju.(3)

Nauczyciele, którzy osiągają sukcesy w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych to po prostu dobrzy nauczyciele. Mają oni świadomość znaczenia sensu, czyli dbają, by to, czego się dziecko uczy, miało dla niego sens. Wyznaczają ambitne, ale realne zadania. Upewniają się, czy uczniowie robią postępy w nauce. Dostarczają różnorodnych doświadczeń w trakcie uczenia się. Dają uczniom możliwość wyboru. Tworzą pozytywną atmosferę. Są konsekwentni. Uznają wysiłki i osiągnięcia uczniów. Zapewniają pomoce i materiały ułatwiające uczenie się. Zachęcają dzieci do współpracy. Pamiętają, iż przyrost wiadomości i umiejętności u dzieci niepełnosprawnych często ma charakter skokowy. Po okresie słabych postępów może nastąpić znaczna poprawa, wynikająca między innymi z wyrównywania deficytów. Kompetentni nauczyciele stawiają przed dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wysokie wymagania, ale przemyślane i rozsądne, na miarę ich możliwości, dzięki którym możliwy będzie ich rozwój.

Przypisy
1 - D. Al - Khamisy, Integracja społeczna, Warszawa 2002, s. 8
2 - K. J. Zabłocki op.cit. s.11
3 - Tamże, s.115 - 116

Edyta Cendrowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 50 gości

reklama