Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2040
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w nauce

Dysleksja to zaburzenia przejawiające się trudnościami w nauce czytania i (lub) pisania mimo stosowania prawidłowych metod nauczania u dzieci o normalnej inteligencji, i wychowywanych w sprzyjających warunkach społeczno-kulturalnych.

Przyjmuje się, że dzieci dyslektyczne należą do grupy dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Dotyczy to doboru środków zaradczych, dostosowania wymagań i sposobu oceniania do ogólnych możliwości ucznia i jego ograniczeń percepcyjnych.

Zakłócenia funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integracji wywołują specyficzne kłopoty opanowaniu umiejętności czytania pisania, a w okresie późniejszej nauki manifestują się też innymi charakterystycznymi objawami.


REKLAMA

U dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) objawy ryzyka dysleksji to:
- opóźniony rozwój ruchowy, trudności utrzymywaniem równowagi, niechęć do zabaw ruchowych
- mała sprawność ruchowa rąk podczas czynności samoobsługowych, rysowania
- opóźniony rozwój mowy, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, zapamiętywaniem nazw lub szeregów nazw np. pór roku, nazw posiłków.

U dzieci rozpoczynających edukację można rozpoznać wczesne objawy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.

1. W pisaniu
- trudności w pisaniu ze słuchu,
- mylenie liter b-p, d-g, u-n, m-w, n-w, s-z dz-c, sz-s, o-a, ł-l, ę-e.
- trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami,głoskami tracącymi dźwięczność,
- opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów,
- przestawianie liter i szyku podawanych wyrazów,
- błędy typowo ortograficzne,
- zniekształcona strona graficzna pisma,
- wolne tempo pisania.

2. W czytaniu
- wolne tempo i błędy w czytaniu,
- trudności w zrozumieniu przeczytanej treści,
- opuszczanie całego wiersza,
- niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego.

Trudności mogą występować także:
- w uczeniu się pamięciowym (tabliczka mnożenia, nauka wierszy),
- w rysowaniu (rozplanowanie rysunku, błędne kierunki odwzorowania),
- na zajęciach wychowania-fizycznego (obniżona sprawność ruchowa, błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń spowodowane słabą orientacją w schemacie ciała i w przestrzeni),
- w nauce języków obcych,
- w nauce geometrii i geografii.

Wielu rodzicom trudno jest zrozumieć, dlaczego dziecko brzydko pisze, popełnia dużo błędów, przejawia zniechęcenie do pisania i czytania, a intensywna praca z dzieckiem w domu nie przynosi oczekiwanych efektów.

Długotrwałe niepowodzenia szkolne stają się czynnikiem patogennym wywołującym zaburzenia osobowości sprzyjają przyjmowaniu postawy niechętnej wobec szkoły i nauki. Stały brak sukcesu rodzi brak wiary we własne możliwości, a to z kolei prowadzi do zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych.

Dlatego poznanie problemów ucznia, uwarunkowań jego trudności w nauce i podjęcie działań terapeutycznych jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego osobowość i losy życiowe.

Etap I
Wczesna diagnoza:
- obserwacja ucznia,
- rozpoznanie zaburzeń.

Etap II
Profesjonalna diagnoza w PPP przez psychologa i pedagoga uzupełniona w razie potrzeby konsultacją z logopedą:
- wywiad przeprowadzony z rodzicami,
- badania psychologiczne,
- badania pedagogiczne.

Działania korekcyjno-wyrównawcze muszą być długotrwałe i powinny uwzględniać podstawowe zasady pracy terapeutycznej.

Program ćwiczeń powinien opierać się na założeniach metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej, uwzględniając potrzeby psychofizyczne ucznia i wymagania programowe szkoły. Prowadzone w urozmaiconych formach ćwiczenia należy dostosować do konkretnego przypadku ucznia, rodzaju jego dysfunkcji rozwojowej, oraz stopnia i zakresu trudności w pisaniu i czytaniu.

Dla właściwej stymulacji rozwojowej dziecka ogromne znaczenie mają także postawy rodziców odnośnie aktywizacji i rozwoju uzdolnień dziecka, korzystny klimat emocjonalny i akceptacja.

Świadomy problemu rodzic powinien pamiętać, aby:
- nie stwarzać atmosfery zdenerwowania, napięcia, przymusu, wyśmiewania, lecz dążyć do spokoju i wzajemnego zaufania,
- nie robić wymówek i awantur, lecz wskazywać możliwości poprawienia błędu,
- nie przeciążać dziecka czytaniem i przepisywaniem,
- nie wyręczać w jego pracach, wdrażać do samodzielności,
- nie karać, zakazywać i straszyć, lecz nagradzać, chwalić nawet za niewielkie efekty.

Literatura
1. Zakrzewska B. "Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu" WSiPWarszawa 1976
2. Bogdanowicz M. "O dysleksji,czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu.Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli", Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA, Lublin 1995.
3. Gąsowska T. Stępkowska Z. "Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu", WsiP Warszawa 1994.
4. Sawa B. "Jeżeli dziecko źle czyta i pisze",WSiPWarszawa 1997.
5. Spionek H. "Zaburzenia rozwojowe uczniów a niepowodzenia szkolne",PWN Warszawa 1973.
6. A. Ogonowska, pracownicy PPP nr 7 w Gdańsku.

mgr Urszula Sulima


Zaświadczenie onlinenumer online: 50 gości

reklama