Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2024
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Promocja jako jeden z elementów komunikacji i informacji

W obecnych czasach czynnikiem, który decyduje o powodzeniu jest często zapewnienie sobie przynajmniej akceptacji ze strony różnych grup społecznych.
Tak też przed wieloma środowiskami szkolnymi stają wyzwania związane z kształtowaniem się rynku usług edukacyjnych. Wielki niż demograficzny powoduje, że coraz częściej szkoły, zwłaszcza znajdujące się w dużych miastach, muszą przygotować się do walki o uczniów. Bez zapewnienia sobie stałego naboru niemożliwe będzie utrzymanie się na rynku.
Dlatego bardzo ważną rolę odgrywać będzie zorganizowana, konsekwentna i umiejętnie prowadzona promocja szkoły.

Promocja szkoły nie jest zadaniem trudnym, ale jak każde skuteczne działanie powinna być:
- planowana,
- musi mieć jasno określony cel,
- zdefiniowanego odbiorcę,
- odpowiednio dobrane metody i formy.


REKLAMA

Promocja szkoły to przede wszystkim:
- kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
- ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej,
- eksponowanie odrębności szkoły,
- kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą.

Metody promowania szkoły.

Sposobów na przeprowadzenie działań promocyjnych jest wiele. Można korzystać z doświadczeń innych - nawet tych, którzy pracują w odległych od edukacji dziedzinach - należy uważnie obserwować pojawiające się rozwiązania i starać się wykorzystywać je we własnych projektach promocyjnych.

Aby promocja szkoły była udana należy spełnić kilka warunków:
- przeprowadzić diagnozę w celu uzyskania odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: jacy jesteśmy? i jacy chcemy być?

Odpowiedź na pierwsze z pytań diagnostycznych powinno dostarczyć informacji o aktualnym wizerunku szkoły w środowisku: o jej pozycji w rankingu placówek oświatowych, oraz pozytywnych elementach sprzyjających zmianie wizerunku szkoły.
- opracować plan kompani promocyjnej z określeniem celów doraźnych i perspektywistycznych.

Przykład:
Cele kampanii promocyjnej:

cele doraźne (na najbliższy rok):
- zaistnieć w mediach,
- ukształtować system identyfikacji ze szkołą,
- wypromować wśród młodzieży i nauczycieli znaki promocyjne,
- rozpowszechnić "gadżety" szkolne.

Cele perspektywistyczne:
- rozwinąć promocję zewnętrzną szkoły,
- utrwalić pozytywny obraz szkoły w mediach,
- kierunkować promocję na pozyskanie większości ilości kandydatów.

Plan promocji:
- zwrócić się z prośbą do nauczycieli na Radzie Pedagogicznej o włączenie się do zespołu prowadzącego promocję,
- powołać zespół ds. promocji, którym powinien kierować dyrektor,
- ogłosić wśród uczniów konkurs na nazwę własną szkoły, logo i barwy z zapewnieniem nagród,
- włączyć młodzież do akcji promocyjnej,
- przedstawić projekt na forum Rady Pedagogicznej i samorządu uczniowskiego w celu zaopiniowania go i uzyskania akceptacji,
- sprawdzić i dopracować projekt,
- wybrać osoby odpowiedzialne za wdrażanie promocji,
- przeprowadzić ewaluację promocji za pomocą ankiet w środowisku szkolnym i porównanie wniosków zespołu z opinią społeczności,
- opracować plan promocji na następny rok.

Przygotować harmonogram działań promocyjnych:
- należy sprawdzić, czy zaplanowane przez nas działania nie pokrywają się z ważnymi wydarzeniami lokalnymi,
- wykorzystać ważne momenty w życiu szkoły itp.,
- zapewnić powtarzalność oddziaływań promocyjnych,
- stworzyć procedury weryfikacji skuteczności i modyfikacji form działania,
- dążyć do oryginalności i nie bać się śmiałych pomysłów,
- możliwie dużo informować media (zwłaszcza lokalne) o imprezach promocyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.
- kreować wizerunek szkoły poprzez wizerunek ludzi, którzy odnoszą sukcesy.

Promocja wewnętrzna.
Dobra informacja, jasne precyzowanie celów i priorytetów oraz otwarte reagowanie na pojawiające się problemy wpływa bezpośrednio na atmosferę w szkole, kreuje poczucie współuczestnictwa w tym co się dzieje na jej terenie i pozwala przeciwdziałać zwykłemu plotkarstwu.
Z tego też względu skuteczną formą promocji wewnętrznej jest czasopismo szkolne, które oprócz popularyzowania zadań, osiągnięć, ciekawych imprez i inicjatyw powinno spełniać przede wszystkim rolę opiniotwórczą.
Poziom takiego pisma zachęca do zainteresowania się problemami szkoły także rodziny uczniów i ich kręgi koleżeńskie.
Warto więc poświęcić tej formie sporo uwagi.
Czasopismo szkolne może spełniać również rolę "kanału informacyjnego" , ułatwiają komunikację między dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym i uczniami, co jest szczególnie ważne w dużych szkołach, gdzie przepływ informacji jest zazwyczaj utrudniony.

Promocja wewnętrzna a rodzice.
Interesującym aspektem wewnętrznej promocji szkoły są zebrania rodziców.
Oprócz informacji o osiągnięciach uczniów i ich sytuacji wychowawczej, rodzice powinni mieć możliwość dostrzeżenia tego, co się dzieje w szkole.
Aby informować rodziców o działalności szkoły można wykorzystać kilka pomysłów np.: rozmieścić na korytarzach różnego rodzaju prace uczniów, zdjęcia, prezentujące młodzież i nauczycieli w rozmaitych sytuacjach (zawody sportowe, interesujące formy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, konkursy itp.), oczywiście z zadbaniem o ich aktualizację.
Sympatycznym zjawiskiem będzie z pewnością koncert uczniowskiego zespołu muzycznego.
Wbrew pozorom, rodzice są bardzo opiniotwórczym środowiskiem, środowiskiem nie wszyscy wychowawcy potrafią czy chcą przekazywać rzetelnie informacje o działalności szkoły. Wychowawca, który zbędzie rodziców kilku zdaniami na temat klasy, przekaże informacje o obowiązkowych opłatach oraz ponarzeka na poziom intelektualny i lenistwo uczniów, sprawi iż rodzice wyjdą z zebrania przekonani o niskiej jakości pracy szkoły.
Rodzice negatywnie ukierunkowani przez wychowawcę z pewnością nie będą kreować pozytywnego obrazu w swoich środowiskach. Dlatego należy zadbać, aby oprawa zebrań rodziców kształtowała u nich poczucie związku ze szkołą i przekonanie, że są rzetelnie i przystępnie informowani o wszystkich aspektach jej działalności.

Promocja zewnętrzna.
Najczęściej stosowane formy promocji, które wychodzą poza strukturę wewnętrzną to przedmioty, na których umieszcza się logo i nazwę szkoły:
- koszulki,
- długopisy,
- naklejki,
- breloczki,
- kalendarze,
- torby,
- kubki czy pocztówki.
Stoisko z wymienionymi artykułami powinno być dostępne przede wszystkim w czasie różnych imprez kulturalnych, sportowych itp.
Przy pomocy radiowęzła można przeprowadzić reklamę nowych rzeczy. Ich projektowaniem może się zająć samorząd uczniowski.

Jednym z najważniejszych aspektów tego typu promocji zewnętrznej jest estetyka wykonania "gadżetów". Trzeba więc pamiętać aby każdy przedmiot był wykonany w sposób "cieszący oko" - być może warto zasięgnąć opinii fachowca-plastyka.
Elementy, o których wyżej wspomniano wychodzą poza teren szkoły i kształtują wizerunek na zewnątrz.

Innym, często stosowanym środkiem promocji jest organizowanie imprez dla środowiska lokalnego. Reguły dyrektor szkoły korzysta przy takich okazjach z pomocy finansowej firm, którym oferuje możliwość reklamy ich produktów. Im impreza jest większa tym sponsorów jest więcej. Istotne jest przygotowanie dobrego harmonogramu imprez, które powinny odbywać się cyklicznie, ale tak, by nie następowała ich kumulacja w krótkim czasie.

Obecnie niebagatelną rolę w prowadzeniu promocji odgrywa Internet. Warto przygotować ciekawe strony dotyczące szkoły i dbać o zamieszczanie interesujących, interesujących aktualnych informacji. Ten nośnik trafia bowiem do młodych ludzi - potencjalnych odbiorców usług edukacyjnych oferowanych przez szkołę, a także ich rodziców.

Promocję szkoły warto rozpatrywać jako jeden z integralnych składników programu dydaktyczno-wychowawczego. Konkurencja wśród placówek oświatowych wymusi wkrótce podjęcie działań, których celem będzie kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród lokalnej społeczności.

Stosunki ze środowiskiem to ciągłe przekazywanie informacji.
Wykorzystujemy każdą okazję do zaprezentowania tego, co wypracowały pokolenia uczniów i nauczycieli i tego co sami tworzymy. Pamiętajmy o tym, że współcześnie informacja jest najlepiej sprzedającym się towarem, a integracja wszystkich podmiotów społeczności szkolnej wielkim sukcesem wychowawczym.

Lucyna Kajder


Zaświadczenie onlinenumer online: 65 gości

reklama