Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1995
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Piłka nożna w wychowaniu fizycznym upośledzonych umysłowo w oparciu o organizację obozów sportowych i turniejów piłkarskich

"Verba docent, exempla trahunt"
"Słowa uczą, przykłady pociągają"

Istnieje wiele teorii i koncepcji wychowania, jednakże sumując ich wymowę można rzec, że wychowanie to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego i przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości wolnej, która kierując się własną wolą, dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami oraz funkcjonalność w środowisku, którego jest ogniwem.

My skupimy się na wychowaniu instytucjonalnym, a więc celowym, planowym oddziaływaniu w ramach funkcjonowania Ośrodka na wychowanków poprzez sport (piłkę nożną), w celu kształtowania systemu wartości, norm społecznych, osobowości, prowadzącym do samowychowania.

Misją organizowania obozów i turniejów piłkarskich, jest umożliwienie całorocznego cyklu treningów w ramach programów "Pele", "Oli", "Mundial", kończących się wyjazdem na obóz kulturalno-sportowy, bezpośrednio przygotowujący do startu w Turnieju Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Oświatowych woj.Śląskiego, organizowanego na boisku wielofunkcyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tychach.

Ten zaplanowany ciąg zdarzeń piłkarskich sprawia, że uczestniczące w nim osoby są w nieustannej aktywności ruchowej, a więc realizują naturalną potrzebę ruchu, dzięki czemu mają możliwość wyrażania emocji oraz nawiązywania kontaktów i komunikowania się z otoczeniem.

Aktywność ruchowa doskonali wszystkie cechy motoryki (siłę, zręczność, wytrzymałość) niezbędne w codziennym życiu dorastającej młodzieży (R.Trześniowski, 1987).

Wszelki ruch korzystnie wpływa nie tylko na sprawność fizyczną, ale także na rozwój umysłowy, kształtowanie się woli i charakteru. Swoboda i różnorodność form ruchowych przejawiających się podczas treningów daje okazję do rozwijania inicjatywy, indywidualności, samodzielności. Dostarczają one jednostkom wielu nowych wrażeń i wiadomości o otoczeniu (W.Gniewkowski, 1991).

Aktywność ruchowa ma duży wpływ na kształtowanie się cech osobowości, takich jak: samodzielność, śmiałość, zdyscyplinowanie oraz rozwój społeczny. Wdraża jednostki do działania w zespole, do podporządkowania się regułom, do tolerancji (W.Gniewkowski, 1991).


REKLAMA

Nauczanie prawidłowej techniki ruchu to długotrwały proces, w którym zawodnicy pod kierunkiem trenera, przy ich świadomym i aktywnym współudziale powinni uzyskać konkretne wiadomości oraz nabyć umiejętności i nawyki ruchowe. Dzięki corocznej powtarzalności treningowej wiodącej przez obóz sportowy do turnieju w toku nauczania czynności ruchowych w układzie zwanym "nawykiem", obserwujemy stopniowy wzrost precyzji, dokładności i samoregulacji działań mimo upośledzenia umysłowego i fizycznego stale warunkującego nauczanie techniki a przede wszystkim taktyki piłkarskie (J.Raczek, 1989).

Uczenie się czynności ruchowych dotyczy zmian dokonujących się w sferze motorycznej człowieka, to swoiste uczenie się odruchów (behawioryzm). Ten proces uczenia się nierozerwalnie związany jest z pamięcią, a pamięć można określić jako przechowywanie skutków uczenia się (J.Anderson, 1998).

Obok pamięci, która jest najważniejszym czynnikiem determinującym proces uczenia motorycznego, niezwykle istotną rolę odgrywają procesy emocjonalne, które towarzyszą zawsze tego typu aktywności. W trakcie uczenia się motorycznego emocje działają jak swoisty filtr, jedne informacje przepuszczając, a inne hamując. Jedne emocje, jak na przykład silny lęk, mogą uniemożliwić uczenie się (blokować proces), podczas gdy inne (np. własne sukcesy) pobudzać i mieć wpływ na utrwalenie określonych czynności ruchowych. Z czynnikiem emocjonalnym bardzo silnie powiązane są uczucia lęku, strachu czy stresu. Niekiedy może on mieć tak duże natężenie, że paraliżuje wszystkie działania i utrudnia lub wręcz uniemożliwia uczenie motoryczne. Stany emocjonalne mają ogromny wpływ na procesy pamięciowe. Zdarzenia, które wywarły na osobniku silne wrażenie, pamięta lepiej i dlatego łatwiej zapamiętywane są czynności o pozytywnym zabarwieniu (B.Czabański, 1991).

W toku uczenia się ten emocjonalny aspekt ma ogromne znaczenie dla przyswajania sobie techniki przez osoby dotknięte upośledzeniem umysłowym. Ta czuła płaszczyzna zdecydowanie determinuje cały proces uczenia się, co niewątpliwie jest wielkim wyzwaniem dla pracy trenera.

Każde świadome działanie człowieka jest nakierowane na osiągnięcie jakiegoś celu. Motywacja odgrywa rolę motoru, który napędza nas do działania i przybliża do celu. Można ją zdefiniować jako zespół czynników pobudzających człowieka do określonego działania i zachowania, stanowi układ potrzeb i wartości określających kierunek i stopień zaangażowania jednostki w jej dążeniach i działaniach (Z.Czajkowski, 1987).

Na uczenie się ma również wpływ poziom aspiracji, czyli poziom rezultatów jakie spodziewamy się osiągnąć. Aspiracje zbyt wysokie lub zbyt niskie w stosunku do naszych możliwości mogą wywierać ujemny wpływ na efektywność uczenia.

Jeszcze jednym z elementów emocjonalnych, który wpływa na tempo uczenia motorycznego jest właściwe nastawienie, jako stan gotowości i koncentracji uwagi skierowanych na osiągnięcie celu.

Poruszone powyżej aspekty od emocji przez motywację do aspiracji stanowią płaszczyznę stanowiącą wyznacznik poczynań trenerskich, odpowiednio zsynchronizowane mogą przynieść ogromne postępy w uczeniu się techniki piłki nożnej. Bowiem osoby upośledzone umysłowo bardzo często tylko na płaszczyźnie sportowej mogą odnieść sukcesy osobiste, bezpośrednio rzutujące na ich pełniejszą socjalizację.

Dlatego zanim przystąpimy do realizacji zamierzonych celi, nauczania techniki, wyjazdu na obóz i startu w turnieju piłkarskim, ważne jest dokonanie selekcji informacji oraz skupienie naszej uwagi na rzeczach istotnych dla realizacji zadania zarówno przez uczestników jak i organizatorów. Odpowiednie zaangażowanie umysłowe i emocjonalne na początku, jak i w toku działań powoduje ekonomizację corocznego procesu.

Na posiadanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy boisku wielofunkcyjnym, przy współpracy z Amatorską Drużyną Piłki Nożnej Tyskich Browarów Książęcych, realizowane są zajęcia doskonalące warsztat piłkarski uczestników programów.

Na treningach uczestnicy programów uczą się i doskonalą technikę ogólną, czyli poprawną technikę biegu i skoku (w dal, wieloskoki, wyskoki dosiężne itp.), technikę ukierunkowaną, a więc bieg charakterystyczny dla piłkarza, starty w różnych pozycjach wyjściowych, wyskoki (jednonóż, obunóż), przeskoki, oraz technikę specjalną do której zalicza się: prowadzenie piłki, uderzenie piłki, przyjęcie piłki, zwód, gra ciałem, drybling, odbieranie piłki przeciwnikowi, wślizg, wrzut z linii bocznej, technikę gry bramkarza.

Dzięki tej współpracy wychowankowie nie tylko podnoszą umiejętności piłkarskie, ale jednocześnie integrują się ze środowiskiem lokalnym, co determinuje poziom socjalizacji i poszerza światopogląd wychowanków na wykorzystywanie czasu wolnego. Uczą się nade wszystko zdrowego stylu życia, z dala od środowisk patologicznych i używek odurzających. Owocem wspólnych spotkań z amatorską drużyną TBK, jest pozyskiwanie darowizn rzeczowych w postaci sprzętu sportowego dla drużyny SOSW Tychach (koszulki, piłki) oraz na nagrody.

Żaden obóz sportowy i turniej piłkarski nie odbyłby się bez wsparcia finansowego sponsorów, których każdorazowo co roku prosimy o pomoc. Dzięki ofiarności ludzi wielkiego serca możemy cyklicznie organizować zaplanowane imprezy, których naocznymi świadkami i odbiorcami jest młodzież całego województwa śląskiego. Słowa bowiem uczą, a przykłady, dary płynące z serca pociągają do naśladowania.

mgr Krzysztof Sobiegraj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tychach


Zaświadczenie onlinenumer online: 241 gości

reklama