Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1994
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ewaluacja szkolnego programu profilaktycznego w szkole podstawowej

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze oraz wspiera wszechstronny rozwój ucznia: wyposaża młodego człowieka w wiedzę, budzi aktywność intelektualną oraz rozwija postawy i zachowania cenione w społeczeństwie.

Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania, a osobowość młodego człowieka kształtuje się zgodnie ze środowiskiem w którym przebywa i zgodnie z regułami w niej panującymi. Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji zaburzających prawidłowy rozwój.

(...)

Szkolny program profilaktyczny w szkole podstawowej został utworzony w wyniku przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego.

Diagnozy tej dokonano na podstawie ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, a także obserwacji zachowań uczniów i analizy dokumentów wychowawców klasowych dotyczących zachowań uczniów. Analiza wyników badań przyczyniła się do określenia obszarów zagrożeń oraz stworzenia Szkolnego Programu Profilaktycznego.

Przeprowadzona diagnoza posłużyła do określenia przyczyn zachowań ryzykownych...

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Tamara Kaczmarek
Szkoła Podstawowa w Goniembicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama