Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1982
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Analiza dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania

Przedmiotem moich badań są dzieci z zaburzeniami w nauce pisania i czytania, prześledzenie przyczyn powstałych trudności i sposobu pracy proponowanej przez terapeutów.

Celem badań jest chęć poszukania odpowiedniego planu terapii z takimi uczniami i przedstawienie efektów pracy własnej w praktyce pedagogicznej.

Do moich badań posłużę się analizą indywidualnych przypadków. Jest to metoda badań indywidualnych w której wykorzystam następujące techniki: obserwację, wywiad, rozmowę, analizę wytworów i dokumentów i opinie.

Dzięki obserwacji dowiedziałam się, jak dani uczniowie radzą sobie w różnych sytuacjach życiowych, czy potrafią pokonywać rozmaite przeszkody życiowe, czy nawiązują kontakty z otoczeniem, czy potrafią się szybko zaklimatyzować w nowym środowisku, czy są samodzielne. Jak radzą sobie podczas wykonywania powierzonych im zadań, a wynikających z podstawowych obowiązków ucznia. Wywiady z rodzicami, nauczycielami, mającymi styczność z wychowankami, zarówno z przedszkola, jak i ze szkoły, z pedagogiem szkolnym oraz przedstawicielami innych instytucji, z którymi interesujące mnie dzieci, względnie ich rodziny miały jakikolwiek kontakt. Zebrany tą drogą materiał, stanowił dalsze uszczegółowienie danych ilustrujących sytuację społeczną dziecka i jego rodziny. Równocześnie w wywiadach tych, sondowałam charakter działań kompensacyjnych podejmowanych w stosunku do dziecka, analizując zarazem zakładane i rzeczywiste funkcje tych instytucji oraz poziom ich współdziałania w tym zakresie. Analiza dokumentacji - dostarczyła mi materiału, który szczegółowo obrazował charakter działań kompensacyjnych podejmowanych przez poszczególne instytucje, w stosunku do interesujących mnie dzieci i ich rodzin. Badałam tu między innymi orzeczenia poradni specjalistycznych, arkusze ocen, zeszyty, teczki wychowawcy. Analizowałam także dokumenty osobiste - czyli prace rysunkowe uczniów i wykonywane ćwiczenia na zajęciach, a zawarte min. we wstępnej diagnozie osiągnięć uczniów, w rozdziale II.1 Dzięki niej mogłam wyłonić uczniów mających problemy z zakresu, wchodzącego w sferę, która może mieć wpływ na trudności z pisaniem i czytaniem. Również poprzez rozmowy podejmowane na zajęciach "Spójrz inaczej", mogłam wpłynąć na podwyższenie samooceny danego ucznia, który mając problemy z nauką, mógł się odnaleźć na tych zajęciach, zauważając, iż nie jest gorszy i że może się otworzyć przed innymi, poprzez wyrażanie siebie w innych sytuacjach życiowych, a też ważnych i istotnych dla innych i dla niego. Podczas rozmów z rodzicami dowiedziałam się o stosunku i więzi uczuciowej dziecka wobec rodziców, a także o przebiegu rozwoju dziecka od momentu poczęcia, aż do czasu przybycia do szkoły.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Danuta Pilarska


Zaświadczenie onlinenumer online: 76 gości

reklama